Regionskommunen og NCC ejer dele af et område ved Snorrebakken i Rønne, som regionskommunen har besluttet at udlægge til erhvervsområde i stedet for råstofområde. NCC mener, beslutningen ligger for lidt vægt på råstofinteressens betydning. Foto: Jacob Jepsen.

NCC sår tvivl om grundlag for kommunens afgørelse

ERHVERV

Der er så meget brug for nye områder, der sikrer det lokale erhvervsliv gode udviklingsmuligheder, at regionskommunen reducerer et område, som ellers er udlagt til potentiel indvinding af kaolin. Det er essensen af en afgørelse truffet i regionskommunens Center for Natur, Miljø og Fritid. Konkret drejer det sig om et område ved Rabækkevej og Snorrebakken i Rønne, som råstofvirksomheden NCC ejer en del af.

Som part i sagen blev NCC hørt, inden kommunen traf sin afgørelse, og virksomheden mener ikke, at der foreligger tilstrækkeligt grundlag for at udtage de nævnte arealer af råstofplanen, sådan som kommunen har besluttet at gøre. NCC mener, der er lagt for lidt vægt på råstofinteressens betydning.

Væsentlig lavere

En del af grundlaget for beslutningen er en rapport fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras, der har foretaget en kortlægning af råstofressourcerne i de indvindingsområder, der er udpeget i regionskommunens råstofplan. Ifølge NCC har Niras med stor sandsynlighed overvurderet, hvor meget kaolin, der er tilbage i området ved Snorrebakken.

“Boringerne i den sydlige del af råstofområdet, hvor Niras har estimeret en mængde på 2,7 millioner kubikmeter, er udført i 50’erne. Men Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik har ifølge gamle luftfoto indvundet store mængder, siden boringer blev foretaget, hvilket blandt andet har skabt den eksisterende sø. De tilbageværende råstofmængder er derfor væsentlig lavere en angivet i rapporten”, skriver NCC’s tekniske chef, geolog Lars Møller Nielsen, i virksomhedens høringssvar.

Samtidig gør virksomheden gældende, at det tilbageværende område vil blive yderligere reduceret på grund af væsentlige naturinteresser, fredskov samt afstandskrav til Porcelænsgården og Snorrebakken.

Mindre CO2-udledning

Af høringssvaret fremgår det, at NCC forventer et stigende behov for kaolin i Danmark til cementproduktion. Det sker efter at have været i kontakt med Aalborg Portland, der arbejder målrettet på at erstatte en del af klinkerne i cementen med kalcineret kaolin, hvilket giver cirka 30 procent reduktion af CO2-udledning til fremstilling af cement.

“Det er en meget væsentlig reduktion, idet verdens cementproduktion er en af de største enkeltbidragsydere til CO2-emission. Der er gennemført lovende fuldskalaforsøg. Det er endnu for tidligt at estimere det årlige forbrug af kaolin, men det vil sandsynligvis blive væsentligt større end de angivne 100.000 tons pr. år”, skriver NCC med henvisning til en vurdering, der fremgår af regionskommunens afgørelse.

De tilbageværende råstofmængder er derfor væsentlig lavere en angivet i rapporten.

Lars Møller Nielsen, Geolog og teknisk chef, NCC Industry A/S

Ikke særlig høje

Endelig gør NCC opmærksom på, at det foreslåede erhvervsområde ligger i den såkaldte kaolinzone, hvor der er en væsentlig restforekomst af kaolin og få konflikter med andre interesser.

“Kvalitet af kaolinen kan være svingende med indhold af kvarts og feldspat samt med indslag af forvitret Rønne granit, men ifølge Aalborg Portland er kravene til kaolinen til cementproduktion ikke særlig høje sammenlignet med kravene til porcelænsfremstilling. Det kan på den baggrund forventes, at der er store restreserver af kaolin inden for de arealer, som Bornholms Regionskommune foreslår udlagt til erhvervsområde”, skriver NCC i sit høringssvar.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i afgørelsen, skriver Center for Natur, Miljø og Fritid.

 

Mulighed for at klage:

• Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.

• Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med væsentlig og individuel interesse i sagens udfald.

• Klagefristen udløber den 8. oktober 2020.

• Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for seks måneder fra modtagelsen af afgørelsen.