Bornholms Energi og Forsyning. Foto: Berit Hvassum

Beofs advokat kalder salg af elnettet lovligt

ELNETTET

Beof kan lovligt sælge det bornholmske elnet til El-Net Øst A/S. Det vurderer Beofs advokat, efter at regionskommunen i august bad Beof om at få lovligheden af et salg undersøgt.

Før kommunalbestyrelsens økonomiudvalg torsdag aften mødes for at drøfte Beofs situation og det mulige salg af elnettet, står det samtidig klart, at kommunens embedsværk ikke har mulighed for at kontrollere, om Beofs advokat vurderer rigtigt.

Når kommunaldirektør Johannes Nilsson anbefaler først kommunens centrale politiske udvalg og senere den samlede kommunalbestyrelse at give Beof-bestyrelsen mandat til at begynde at forhandle med El-Net Øst A/S, hviler det derfor ikke på en sikker viden om, at et salg vil være lovligt – men på et håb om, at det faktisk er tilfældet.

“Notatet konkluderer i forhold til den konkrete forespørgsel, at der efter Beof’s advokats vurdering “ikke er gældende dansk lovgivning eller EU-regler, der forhindrer et salg af El-net Øst A/S eller elnet-aktiviteterne i El-net Øst A/S til en privatejet dansk køber”, oplyser Johannes Nilsson først til økonomiudvalget.

“Center for Økonomi og Personale har gennemgået det fremsendte materiale og været i dialog med Beof’s ledelse. Administrationen har ikke indsigt i el-sektoren, hvilket betyder, at det ikke er muligt at vurdere Beof’s udsagn om udviklingen i sektoren, kommende reguleringskrav eller konkurrencesituationen m.m.”, skriver han dernæst.

“Der er således taget udgangspunkt i, at det der er beskrevet i notatet står til troende, og at et eventuelt salg kan gennemføres inden for lovgivningens rammer”.

Notatet fra Beofs advokat er blevet sendt til kommunens politikere, men er ikke åbent for offentligheden.

To alternativer til et salg

Der er også to andre mulige veje at gå for at skaffe Beof den likviditet, som selskabet desperat mangler. Beof Holding A/S har en kortfristet gæld på 151 millioner. Gælden er så stor, at Beof Holding A/S netop nu ikke lever op til kassekreditreglen i den kommunale lånebekendtgørelse.

Allerede derfor skal der ske noget, der kan skaffe Beof penge i en fart. Begge de to alternativer til at sælge elnettet har dog også ulemper.

For det første kan regionskommunen, som ejer af Beof, støtte sit selskab ved enten at låne Beof penge eller ved kontant indskud. For at undersøge den mulighed har kommunen konsulteret det store advokatfirma Bech Bruun.

Advokaterne har dog ikke kunnet give noget entydigt svar. Som det mest håndfaste anbefaler Bech Bruun, at regionskommunen går til Energistyrelsen, hvis kommunen ønsker at undersøge lovligheden af at skyde penge ind i Beof.

“Som det fremgår, er der ikke et entydigt svar på i hvilket omfang, på hvilket forsyningsområde og på hvilke vilkår et yderligere kapitalindskud fra ejer kan gennemføres”, oplyser kommunaldirektør Johannes Nilsson først over for økonomiudvalget.

“Advokatfirmaet anbefaler, at hvis Bornholms Regionskommune ønsker at forfølge mulighederne for at foretage et egentligt kapitalindskud, skal der indledningsvis rettes henvendelse til Energistyrelsen for en bekræftende udtalelse om lovligheden, og at der foretages en endelig analyse af spørgsmålet om foreneligheden med statsstøttereglerne, inden der træffes en endelig beslutning herom”.

Hvis kommunalbestyrelsen i sidste ende vælger at gå den vej, vil det udskyde beslutningen om at lade Beof sælge elnettet eller ej. Sagen vil så ligge stille i mindst den ene måned, som Johannes Nilsson angiver som den tid det tager Energistyrelsen at behandle “en fuldt oplyst forespørgsel”.

Ulempen ved at lade regionskommunen skyde penge ind i Beof består i, at kommunen vil blive modregnet over statens bloktilskud, hvis Beof på et senere tidspunkt betaler pengene tilbage til kommunen.

Det andet alternativ til at sælge elnettet er at lægge Beof’s gæld om fra kort- til langfristet gæld. Det tegner dog ikke til at blive løsningen for Beof, for det er et meget åbent spørgsmål, om det reelt vil løse forsyningsselskabets problemer.

“Da selskabet ikke har nogen indtjening må det antages, at det kan blive svært at finde en långiver, og at der i givet fald kun vil blive givet lån med kommunegaranti. Men da det egentlige problem for Beof Holding A/S er, at der ikke kan afdrages på gælden, vil en omlægning af gælden ikke løse problemet”, oplyser Johannes Nilsson til økonomiudvalget.

Beof er ikke i tvivl

For Beof selv er sagen ganske klar: At sælge elnettet er den eneste mulige løsning. Beof oplyser, at man ved at sælge både kan afvikle den 151 millioner kroner store gæld i Beof Holding A/S og også vil være parat til at investere i fremtiden.

Et fortsat kommunalt ejet elnet vil derimod holde Beof fast i den store milliongæld og gøre det umuligt at investere. Ved ikke at sælge vil Beof desuden stå sårbart over for de nye krav og ændrede regler, som Beof ser komme i fremtiden – og at det vil blive umuligt at bringe gælden ned, så forsyningsselskabet igen overholder kassekreditreglen i kommunernes lånebekendtgørelse

“(Ved ikke at sælge elnettet) vil det ikke blive muligt både at afvikle gælden i holdingselskabet, skabe fri likviditet og samtidig sikre investeringsparathed for yderligere udbygning af elnettet, samt ikke mindst skabe likviditet til at imødegå fremtidige ændringer som følge af regulering- eller konkurrencemæssige ændringer”, gengiver kommunaldirektøren meldingen fra Beof over for økonomiudvalget

“Scenariet forudser også manglende evne til at drive yderligere initiativer på den grønne omstilling, og at revisionens krav om nedbringelse af den kortfristede gæld for at leve op til lånebekendtgørelsen ikke vil kunne efterleves”, har Beof ifølge Johannes Nilsson også meldt ind til kommunen.

Helt anderledes lys vil situationen ifølge Beof tegne sig, hvis kommunalbestyrelsen giver selskabet lov til at sælge elnettet.

“I dette scenarie vil det være muligt at indfri holdingselskabets gæld og dermed leve op til kassekreditreglen samt have fri likviditet til imødegå fremtidige ændringer som følge af regulering- eller konkurrencemæssige ændringer. Desuden vil det være muligt at investere i den grønne omstilling.”