En motorcykelbetjent blev sendt til Vang Granitbrud. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Hvordan blev bøderne opgjort i Vang Granitbrud?

POLITI

Bornholms Politi har endnu ikke ønsket at oplyse, hvordan man er nået frem til beløbene i de bøder på tilsammen 18.000 kroner, som to borgere har fået for en række forseelser begået under en søndagstur med indbygget picnic i Vang Granitbrud.

En sag, som har været indgående omtalt i Bornholms Tidende de seneste dage.

Chefanklager hos Bornholms Politi Benthe Pedersen Lund vil ikke redegøre for bøderne, før hun har haft lejlighed til at gennemgå sagen i detaljer, men på grundlag af de politirapporter og den korrespondance, som avisen har fået adgang til, har Bornholms Tidende analyseret sig frem til en sandsynlig forklaring.

Borger A

Borger A’s bøde på 11.000 kroner er ifølge Bornholms Tidendes gennemgang stykket sammen af fire forskellige forseelser:

Forseelse 1:

• Bøde: 1.500 kroner – overtrædelse af færdselslovens paragraf 4, stykke 1.

Overtrædelsen består i, at Borger A har kørt sin bil forbi færdselstavlen, der forestiller en bil og en motorcykel omgivet af en rød ring og med en rød streg på skrå. Færdselstavlen angiver, at motorkørsel er forbudt i det område, som skiltets placering er med til at afgrænse.

Bødestørrelsen er fastsat udfra Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige overtrædelser af Færdselsloven.

Forseelse 2:

• Bøde: 1.500 kroner – overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens paragraf 24, stykke 1.

Overtrædelsen består i, at Borger A har kørt i bil i et fredet område. Af den pågældende lovpassage fremgår det: “Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor”.

Bødestørrelsen er fastsat efter en anbefaling fra Miljøstyrelsen, som Bornholms Politi henvender sig til den 15. maj for at spørge, hvad styrelsen mener om sagen og eventuelle bødestørrelser. I sit svar skriver Miljøstyrelsen, som tilsyneladende har sendt spørgsmålet videre til Naturstyrelsen: “Naturstyrelsen har oplyst at styrelsen altid foreslår 1.500 kr. for ulovlig kørsel i naturområder”.

Forseelse 3:

• Bøde: 5.000 kroner – overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens paragraf 27, stykke 1.

Overtrædelsen består i, at Borger A har bevæget sig ind bag de informationsskilte, som Dansk Ornitologisk Forening i samarbejde med Bornholms Regionskommune havde opsat for at informere om de ynglende vandrefalke. Bødestørrelsen er fastsat efter anbefaling fra Miljøstyrelsen, som i sit svar til Bornholms Politi skriver, at hvis skiltene er sat op på grundlag af Naturbeskyttelseslovens paragraf 27, stykke 1, “så bør der straffes med yderligere en bøde på 5.000 kroner”.

Det beløb har juristerne i Miljøstyrelsen tilsyneladende lidt svært ved at finde frem til, for der findes ikke nogen tilsvarende sager, som man kan tage udgangspunkt i.

– Derfor var vi nødt til at se på anden lovgivning for at finde paralleller. Blandt andet kiggede vi på Vandscooterbekendtgørelsen, fordi den netop omhandler færdsel med motor i et lukket område, men i sidste ende var det en vurderingssag, fortæller Astrid Laursen, som er den jurist i Miljøstyrelsen, der svarer på politiets spørgsmål, til Bornholms Tidende.

At der er tale om Naturbeskyttelseslovens paragraf 27, stykke 1 er imidlertid spekulation fra Miljøstyrelsens side, og når styrelsen medtager netop denne paragraf, er det for at svare udtømmende, oplyser Astrid Laursen.

Skiltene, som Dansk Ornitologisk Forening har sat op i samarbejde med Bornholms Regionskommune, er imidlertid ikke sat op på grundlag af paragraf 27. De er sat op på grundlag af Naturbeskyttelseslovens paragraf 24.

Det skriver centerchef for Natur og Miljø i Bornholms Regionskommune, Louise Lyng Bojesen, i en mail til Bornholms Politi allerede den 6. april, hvor hun svarer på en række spørgsmål om Vang Granitbrud, som politiet har stillet telefonisk.

I denne mail, hvor Naturbeskyttelseslovens paragraf 27 slet ikke omtales, skriver hun: “De to bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, der skal anvendes i denne sag, er §24 om adgang til uopdyrkede arealer og §89 om straf”.

Det samme lovgrundlag henviser regionskommunens skovfoged for Vang Granitbrud, Ole Holm Pedersen, til, da han 10. september svarer Bornholms Tidende på en række spørgsmål vedrørende skiltene.

Trods dette kontakter den anden sagsbehandler, som Bornholms Politi har sat på sagen, igen Louise Lyng Bojesen. Det sker den 15. juli, samme dag som bødeforelægget bliver sendt til de to borgere, og mens Bojesen holder ferie.

Af sagsbehandlerens kontaktrapport fremgår det, at han spørger Louise Lyng Bojesen om Naturbeskyttelseslovens paragraf 27, stykke 1, anvendes, hvortil Bojesen svarer, at det er de særlige forhold omkring vandrefalkens ynglen i området, der var årsagen til, at området var helt lukket for offentlighedens afgang. Det svar får politiets sagsbehandler til at konkludere, at det er paragraf 27, der skal bringes i anvendelse.

“Nævnte § var fejlagtigt ikke blevet medtaget i mail til pa. [den anden sagsbehandlers navn, red.] den 6. april 2020”, skriver han i sin rapport.

Den fortolkning af samtalen lægger Louise Lyng Bojesen imidlertid, over for Bornholms Tidende, afstand til.

– Jeg fastholdt mit oprindelige svar over for betjenten og ville aldrig have bragt nye paragraffer i spil i den situation. Slet ikke, mens jeg var på ferie og derfor ikke var på mit kontor, siger hun til Bornholms Tidende.

Det virker derfor nærliggende, at anvendelsen af Naturbeskyttelseslovens paragraf 27, stykke 1, er sket på politiets sagsbehandlers initiativ, uden hensyntagen til hvad Louise Lyng Bojesen tidligere havde svaret politiet. Et svar, hun fastholdt samme dag som bødeforelægget blev skrevet.

Forseelse 4:

• Bøde: 3.000 kroner – overtrædelse af Jagt- og Vildforvaltningslovens paragraf 7, stykke 2.

Anvendelsen af denne paragraf fremgår ikke af bødeforelægget til Borger A, men paragraffen og beløbet er nævnt i Miljøstyrelsens svar på Bornholms Politis spørgsmål, og hvis man tæller Borger A’s øvrige bøder sammen, så mangler der nøjagtigt 3.000 kroner i at nå de 11.000 kroner, som hans bøde lyder på. Det er derfor nærliggende at tro, at politiet har talt denne overtrædelse med, da den samlede bøde blev opgjort, selv om den specifikke paragraf ikke er nævnt.

I Jagt- og Vildforvaltningslovens paragraf 7, stykke 2 står der: “Fugle må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden”.

I sit svar til Bornholms Politi redegør Miljøstyrelsen for, hvordan forstyrrelser af ynglende vandrefalke kan føre til, at fuglene forlader reden med æg eller unger, som derefter ligger ubeskyttet hen, så andre rovfugle kan plyndre den.

Juristen i Miljøstyrelsen skriver videre, at hvis æg eller unger er gået tabt, så er der tale om en overtrædelse af Jagt- og Vildtforvaltningsloven. Hun vurderer desuden, at fordi yngleområdet var tydeligt afmærket med skilte, så er der tale om en forsætlig overtrædelse af loven. Det får juristen til at anbefale en bøde på 3.000 kroner.

Vurderingen tager dog også et forbehold i forhold til, om der i det hele taget er sket nogen skade på de ynglende fugle:

“Miljøstyrelsen er dog ikke bekendt med, hvilken effekt den ulovlige færdsel har haft på vandrefalkeparret og dets yngel”, skriver juristen i styrelsens svar til Bornholms Politi.

Det forbehold overser politiets sagsbehandler tilsyneladende, for som Borholms Tidende dokumenterer i tirsdagens udgave af avisen, så har vandrefalken ikke ynglet i Vang Granitbrud siden 2016, og der var således ikke nogen ynglende fugle, som kunne forstyrres.

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at Borger B ikke får den samme bøde, selv om hun også har færdedes inden for det skiltede område.

Borger B

Borger B’s bøde på 7.000 kroner er ifølge Bornholms Tidendes gennemgang stykket sammen af to forskellige forseelser:

Forseelse 1:

• Bøde: 5.000 kroner – overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens paragraf 27, stykke 1.

Overtrædelsen her består i, at Borger B, på samme måde som det var tilfældet i Borger A’s overtrædelse af samme paragraffer, har bevæget sig ind i det område, som Bornholms Regionskommune og Dansk Ornitologisk Forening i fællesskab havde afmærket med skilte, der informerede om ynglende vandrefalke i området. Skilte, som var sat op, selv om både den kommunale skovfoged og den lokale vandrefalkkoordinator fra Dansk Ornitologisk Forening vidste, at der ikke var nogen ynglende fugle i Vang Granitbrud.

– Skiltene var udelukkende sat op for at vejlede og sætte området under publikums beskyttelse, og i år opsatte vi dem i håbet om, at der kom et ynglende vandrefalkepar, fortalte vandrefalk-koordinator Christian Lau i tirsdagens udgave af Bornholms Tidende.

Dertil kommer, lige som det også er tilfældet for Borger A, at Bornholms Regionskommune, som ejer området og er ansvarlig for skiltningen, mener, at det er en helt anden paragraf i Naturbeskyttelsesloven, en paragraf med en væsentlig mildere straframme, der skal bringes i anvendelse.

Forseelse 2:

• Bøde: 2.000 kroner – overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens paragraf 24, stykke 1, punkt 3.

Overtrædelsen består i, at Borger B ikke holdt sin hund i snor, sådan som loven kræver, og som det var skiltet ved indgangen til området. Bødestørrelsen er fastsat efter anbefaling fra Miljøstyrelsen, som i et svar til Bornholms Politi skriver, at det svarer til det bødeniveau, Naturstyrelsen anbefaler i tilsvarende sager, og at det desuden er på linje med det bødeniveau, der anvendes i Hundeloven, når hundeejere ikke har deres hund i snor.