Michael Trolle. Foto: Berit Hvassum
FOR ABONNENTER

Beboere kæmper videre for areal ved Kanondalen: Løbet er ikke kørt

Beboere i nærheden af Galløkken giver nødigt slip på et rekreativt område, som havnen gerne vil indlemme i sine aktiviteter. Selvom flere har den opfattelse, at erhvervslivet og de økonomiske interesser vægter højere end borgerne i den aktuelle debat om fremtiden for et areal ved Kanondalen, er der nogle, der fortsat slås for en udvikling af det grønne område mellem Skansen og den nye strand ved Galløkken.

Michael Trolle har påtaget sig opgaven at være talerør for brugere og naboer i området. Han tog bladet fra munden på mandagens stormøde om havnens udviklingsplaner, ligesom han er aktiv i en gruppe på Facebook og også har sendt et af flere høringssvar til kommunen.

Han fortæller, at han efter at have talt med en stor del af beboerne tæt på det omdiskuterede område forstod, at der var behov for en, der tog teten, ikke mindst fordi mange enten ikke havde forstået, hvad planerne i virkeligheden gik ud på eller havde opgivet kampen på forhånd. Han sporede stor frustration blandt beboere i området og ikke mindst hos de erhvervsdrivende, der skal leve af, at turisterne synes godt om området.

– Jeg ville ikke være den første, der siger, at det virker som om, der er taget en beslutning, som kan være svær at påvirke. Selvom den ikke er officiel endnu, så kunne det lyde som, at der er nogen, der har givet håndslag på, at den nok skal komme igennem. Men dermed ikke sagt at løbet er kørt, siger han.

Buffer mod støj

Kampen for bevarelsen af det grønne område er ikke det samme som en kamp mod udviklingen af Rønne Havn, understreger Michael Trolle. Det virker bare som om, at sagen bevæger sig alt for hurtigt igennem systemet.

– Jeg synes, det er påfaldende hurtigt, man siger, at man har det her område at gøre godt med, som der en gang var en klausul på. Det er ikke det, der står i lokalplanen, siger han om det, som havnen omtaler som det gamle lossepladsområde.

Ifølge den gældende lokalplan skal området fungere som støjbufferzone mod havnens industri, og der må ikke etableres nye anlæg eller bygninger inden for området. Området skal fortsat have karakter af et grønt område, fremgår det af den lokalplan, som havnen nu ønsker erstattet.

Michael Trolle fortæller, at der er mange, der gerne vil vide, hvorfor behovet for en støjbuffer pludselig forsvandt samtidig med, at havnen manglede plads. Sidste år var der støjgener fra havnen i området, så der mangler tydeligvis stadig foranstaltninger for virkelig at blive et støjreducerende område, mener han, for eksempel høje naturhegn.

Optimalt ser mange i lokalområdet helst, at hele det omdiskuterede område forbliver grønt, og Michael Trolle foreslår for eksempel høje pilehegn, som det kendes fra hospitalets helikopterlandingsplads, og måske andre planter, der vokser fint i forurenet jord og endda kan optage nogle af de skadelige stoffer i jorden.

– Derudover skal vi se på, hvad der skal til for at opgradere området med de tiltag, som flere har efterspurgt, nemlig toiletfaciliteter, ordentlige adgangsveje for cykler og dårligt gående, en badebro og så videre, siger Michael Trolle.

 

 

Michael Trolle har illustreret sine tanker om det grønne område ved Kanondalen, som Rønne Havn gerne vil overtage fra regionskommunen. Ifølge ham skal orådet heller udvikles med flere og bedre rekreative tilbud.

Illustration: Michael Trolle

 

 

Den billigste løsning

På mandagens stormøde garanterede både Søren Møller Christensen, leder af Byg & Udvikling, og Michael Brandt-Bernbom, leder af Natur & Miljø, at sagsbehandlingen foregår efter alle gældende regler. Men Michael Trolle tror ikke på, at det bliver regionskommunen, der stiller sig kritisk og siger, at der skal findes alternativer til havnens overtagelse af det grønne område.

– Hvis du spørger, om jeg tror, at processen kører 100 procent reelt, og borgernes interesser bliver tilgodeset på lige fod med havnens økonomiske interesser i denne sag, fristes jeg til at sige nej, det tror jeg desværre ikke. Mest fordi dem, jeg ved af, der har spurgt, om deres holdninger, indsigelser og høringssvar har nogen effekt på processen, har fået at vide, at løbet er kørt, både i snak med personer med forbindelse til havnen og til kommunen. Så er det svært at tro andet. Vi oplever det som om, at borgerne og grønne områder er ved at blive tilsidesat, fordi det her er den nemmeste og billigste løsning for havnen, der samtidig kan se ind i en meget fin omsætning, hvis alt lander, som den håber, siger Michael Trolle.

 

 

Positive reaktioner

Michael Trolle har delt sit høringssvar og forslag til udvikling af arealet ved Kanondalen i Facebook-gruppen Kanondalen, Rønne – for udvikling af det rekreative område, hvor det har udløst følgende reaktioner:

Ann Vibeke Knudsen
Det ville da være fantastisk. Den er købt … tak for jeres optimisme.

Marianne Holo
Det er godt tænkt med cykelparkeringen og ikke trække biler helt hen til stranden. Håber vejforbedring bliver nænsom, så den charmerende hulvej består og kunne godt tænke mig en blandet beplantning langs støjhegnet. Stedet er populært også for fugle m.m., og vi kan prøve at bevare og fremme biodiversitet mest muligt.

Karsten Jakobsen
Godt forslag med fint overblik. Tænker, at adgangsvejen til stranden skal være lukket for biler, dog skal renovation og servicebiler kunne komme til stranden, og ikke mindst skal adgangsvejen være anvendelig for handicappede og andre gangbesværede. Et forslag kunne også være flere bænke/borde opsat i området.

 

 

Spændende udvikling

Kritikerne håber selvfølgelig, at sagen kører efter bogen, og at alle de fremkomne ideer og forslag i de indsendte høringssvar bliver taget alvorligt sammen med ønsket om både at beholde og forbedre et grønt åndehul i byen til rekreative aktiviteter.

– Vi håber på en ærlig og redelig afgørelse. Men hvor havde det været fint, hvis man havde taget snakken med de berørte parter, allerede inden det kom frem i medierne, at behandling af en ny lokalplan var i gang, og at havnens indtog var planlagt. Jeg vil da også håbe, at man har involveret de allermest berørte i forhold til den kommende, spændende udvikling i den nordlige ende af havnen. Måske kunne der endda være noget synergi i at arbejde på de forbedrede forhold ved Galløkken samtidig med projektet ved Nørrekås, der forhåbentlig også ender med en rigtig god løsning for rønneboer og turister i området, lyder det fra Michael Trolle.

Flere gode forslag

Hvis havnen i sidste ende får brugsret til noget af området neden for Galløkken, håber de naboer og brugere af området, Michael Trolle har talt med, at havnen kun overtager en mindre del af området og samtidig tager sit ansvar alvorligt. Det vil sige, at den omdanner det grønne område til den støjbuffer, det rent faktisk er udlagt til at være, og støtter anlæg af et attraktivt, rekreativt område ned til stranden.

– Jeg kan slet ikke forestille mig, at man fra havnens side har nogen som helst interesse i at lægge sig for meget ud med naboerne og brugerne af de tilstødende områder. Vi skal da udvikle området sammen, fra hver vores side af hegnet. Jeg håber, at jeg kan få rusket lidt op i dem, der gik og troede, at det måske var for sent, og få dem aktiveret også, så vi kan få flere gode forslag ind og finde ud af, hvad der er mest opbakning til. Så kan vi komme videre til planlægning, ansøgninger og finansiering, hvilket til dels er sat i gang. Som nævnt er den gældende lokalplan for området klar og bestemt i vores favør, siger Michael Trolle.

 

 

Høringssvaret

Følgende elementer indgår i Michael Trolles høringssvar:

Det grønne, rekreative område ved Kanondalen skal have et løft, fordi der ligger en god strand, og fordi området er udlagt som støjbufferzone i lokalplanen.

Konkret foreslår han

• Forbedrede adgangsforhold til stranden for dårligt gående.

• Etablering af toiletforhold, cykelparkering og en badebro med havbad og måske sauna.

• Opretning af trappen til Galløkken

• Beplantning af pilehegn flere steder på området for at reducere støjen fra industrihavnen.

Hvis man er ambitiøs, er der basis for at lave en lille strandpark, hvor der også er plads til borde og bænke, en lille café med ishus og måske et parkområde.

Havnen skal anlægge støjvægge af en højde og beskaffenhed, der vil reducere støjen til et niveau, der ikke overskrider støjgrænserne.

Fortidsmindebeskyttelsen ved de historiske kanoner skal overholdes.