Foto: Jens-Erik Larsen

Fremsynet byråd: Pladsen har været tiltænkt havnen i 45 år

Nogen kalder den ”Kanondalen”, andre betegner den som ”lossepladsgrunden”. Uanset hvilke retoriske kneb der anvendes om pladsen, som Rønne Havn gerne vil overtage, kan det konstateres, at området har været tiltænkt havn meget længe.

I 1973 vedtog Rønne Byråd en deklaration, der definerede den fremtidige brug af det menneskeskabte areal, der blev skabt i 1967 og fyldt op med jord og affald.

Året efter tilsluttede de lokale fredningsmyndigheder sig aftalen, som herefter blev tinglyst.

Deklarationen fastslår, at området ikke skal bebygges og tiltænkes almenheden, ”indtil byggeri med tilknytning til havnen søges opført.”

Stedse i sømmelig stand

”Arealet skal stedse holdes i sømmelig stand. Der må ikke opføres bygninger, boder, skure eller lignende, hverken varigt eller midlertidigt, idet dog cirkus og afholdelse af byfester med tilhørende tivoli kan tillades. Arealet må ikke anvendes til hverken permanente eller midlertidige oplagspladser. Almenheden skal have ret til færdsel til fods og på cykel på arealet og til ophold og badning. Motorkørsel tillades ikke uden for anlagt vej”, lyder reglerne, som har været gældende lige siden.

Disse strikse krav sættes dog ud af kraft, ”i takt med, at udlejning og byggeri nødvendiggør dette”, så længe det er i tilknytning til havnen, står der i servitutten.

Havnens formand, Thomas Thors, har flere gange henvist til deklarationen, og det samme gør regionskommunen i sagsfremstillingen forud for dagens møde i økonomi-, erhvervs- og planudvalget, hvor politikerne ventes at sætte arbejdet i gang, der kan ende med, at havnen får lov til at indlemme den gamle losseplads, der i dag af mange rønneboer anses for at være et dejligt naturområde.

 

 

Sagen kort

Rønne Havn sendte i november en ansøgning til regionskommunen om en toårig leje af fem hektar på en grund ved Kanondalen, der blandt andet bruges til sankthans og cirkus.

På grund af store opgaver i 2020 ønsker havnen at råde over arealet allerede fra tredje kvartal.

Som modydelse i en byttehandel tilbyder Rønne Havn cirka to hektar mellem Nordre Kystvej og Bådehavnsvej. Det er et areal, som kommunen ønsker at forny og gøre mere attraktivt som led i byudviklingsplanen for Rønne.

 

 

Grønt område i lokalplan

I den gældende lokalplan, der blev lavet inden havneudvidelsen, står, at arealet – der omtales som delområde 7 – ”fastholdes som et ubebygget grønt område, men skal samtidigt fungere som støjbufferzone mellem den ny erhvervshavn og de rekreative arealer øst og syd for delområdet”.

Havnen har ingen planer om at opføre bygninger på arealet, meddeler Thomas Thors, men det grønne vil forsvinde, og derfor er der brug for en ny lokalplan. Regionskommunen understreger, at den 45 år gamle deklaration ikke ændrer på det faktum.

I 2017 op til havneudvidelsen tog regionskommunen også stilling til deklarationen, fordi Kanondalen skulle bruges til at opbevare byggematerialer. Dengang vurderede både administrationen og kommunens fredningsnævn, at kravet om rekreativ anvendelse kunne sættes ud af kraft, fordi det netop var havnen, der skulle gøre brug af området til midlertidig oplagsplads. Af samme grund blev det vurderet, at fredningsnævnets påtaleret ikke var nødvendig at tage i brug.