FAKTA: For meget kvælstof er dårligt for miljøet

Et flertal i Folketinget – regeringen, dens støttepartier og Alternativet – har mandag indgået en aftale, der fremrykker et krav om at reducere udledningen af kvælstof med 3500 ton fra 2021 til 2020.

Landbruget er stærkt utilfreds med, at erhvervet næste år skal skære sin udledning af kvælstof mere end forventet.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet steg udledning af kvælstof i 2017 til omkring 60.000 ton. Udledningen har været stigende siden 2012, hvor den var knap 55.000 ton.

Selv om kvælstoffet er uundværligt, hvis landmandens afgrøder skal gro, så kan for meget af det gøre skade på natur og mennesker.

Læs mere om kvælstof her:
* Kvælstof er det danske ord for grundstoffet nitrogen.

* Det er et vigtigt næringsstof for planterne og bliver derfor tilført jorden i form af gødning.

* Det kan enten være som kunstgødning, der er produceret på en fabrik, eller som husdyrgødning, som hovedsageligt kommer fra svinestalde i form af gylle.

* Planterne optager en del af kvælstoffet i jorden, men noget af det vaskes ud i jorden. Via drænrør løber det ud i vandløb og søer, og herfra løber det videre ud i havet.

* I vandmiljøer virker det også som gødning for alger, som på et tidspunkt dør og falder ned på bunden, hvor de bliver nedbrudt af bakterier.

Processen kræver ilt, og derfor kan stor algevækst resultere i iltsvind, som dræber dyrelivet på havbunden.

* Private husholdninger producerer også spildevand, som indeholder kvælstof, men det bliver for størstedelens vedkommende renset i rensningsanlæg, inden det bliver ledt ud i naturen.

* Det er ikke kun i kystvandene, at for meget kvælstof er et problem. Hvis kvælstoffet udvaskes i grundvandet i form af nitrat, kan det være sundhedsskadeligt for mennesker.

Kilder: Det miljøøkonomiske Råd, Landbrug & Fødevarer.

/ritzau/