Forureningen af Præstemosen med spildevand fra Bornholms Andelsmejeri i november sidste år er ikke den eneste forureningssag i Klemensker, som regionskommunen har politianmeldt mejeriet for. Foto: Jens-Erik Larsen

Vandløbet i Præsteskoven blev også ramt af forurening i august

PRÆSTEMOSEN

Forureningen af Præstemosen med spildevand fra Bornholms Andelsmejeri i november sidste år er ikke den eneste forureningssag i Klemensker, som regionskommunen har politianmeldt mejeriet for.

Et par måneder før den omfattende forurening 3. november 2020 af mosen og det omkringliggende vandløb i Klemensker gik det også galt for mejeriet.

Denne gang ramte en forurening vandløbsstrækningen i Degneskoven eller Præsteskoven, som skoven også kaldes.

Den 27. august modtog Bornholms Regionskommune en anmeldelse om, at mejeriet havde forurenet vandløbsstrækningen på matrikel 4a i Klemensker.

Matrikel 4a er mark- og skovområdet Præsteskoven/Degneskoven mellem Bedegårdsvejen og Simblegårdsvejen.

Matriklen ejes af Klemensker-Rø Menighedsråd, der også ejer området med Præstemosen.

Vandløbet på matriklen løber gennem skoven under Simblegårdsvej, og videre ned til Præstemosen.

Øverst på kortet ses Degneskoven/Præsteskoven med vandløbet, der løber gennem skoven og under Simblegårdsvej og videre ud i Præsteengen og Præstemosen, der anes i bunden af kortet. Regnvand fra mejeriet ledes i et rørforløb fra mejeriet bag om kirken og ud i vandløbet i Degneskoven/Præsteskoven. Det var ved rørudmundingen i skoven (markeret med et rødt kryds) at borgere i kommunen i løbet af sensommeren 2020, ifølge Bjarne Bech, formand for menighedsrådet, opdagede en grå masse og kontaktede kommunen, der angiveligt tog prøver herfra. Det var også her Christine Holst, næstformand i byforeningen, i oktober også sidste år så mælkehvidt skummende vand i vandløbet.
Kortet viser i øvrigt den naturgenopretning, som borgerne i Klemensker og regionskommunen for nogle år siden foretog takket være midler fra Realdania. Stisystemet, der er markedet med lyserødt, blev etableret og vandløbet, der tidligere løb i et rør på strækningen fra Simblegårdsvej og ned til Præstemosen blev fritlagt. Illustration: Bornholms Regionskommune

Mørklagt sag

Hvilket omfang forureningen i august havde, hvad det var, der forurenede vandmiljøet, og hvad det var, der gik galt på mejeriet, er mørklagt af regionskommunen.

Kommunens argument for ikke at give Bornholms Tidende aktindsigt i sagen er, at sagen er en del af politianmeldelsen mod mejeriet.

Den 4. december 2020 anmeldte regionskommunen Bornholms Andelsmejeri for overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven og for ikke at have levet op til sin pligt om straks at melde forureningsepisoder til kommunen, der er tilsynsmyndighed på området.

Bornholms Politi er i gang med efterforskningen, oplyser vicepolitiinspektør Henrik Schou, Bornholms Politi.

Det kommer bag på Bjarne Bech, formand for Klemensker-Rø Sognes Menighedsråd, at der har været endnu et tilfælde af forurening fra mejeriet i august.

Det har ifølge Bjarne Bech hverken mejeriet eller kommunen orienteret ejeren af matriklen, altså menighedsrådet, om, og det undrer ham.

Han fortæller, at flere borgere, der i løbet af sommer og efterår 2020 gik tur i Degneskoven og området, enslydende har fortalt om noget underligt gråt slam, en grå masse, i vandløbet og af og til en rådden og dårlig lugt i området.

I udløbet fra røret med overfladevand fra mejeriet (markeret med rødt kryds på kortillustrationen) konstaterede lokale borgere sent på sommeren 2020 en grå, slammet masse.

De kontaktede regionskommunens miljøafdeling, der angiveligt tog prøver fra udløbet.

Bjarne Bech arbejder nu på at få et svar fra kommunen på, hvad de prøver viste.

Desuden vil menighedsrådet have en orientering om status i sagen om forureningen af Præstemosen og åløbet i Degneskoven, og bl.a. også hvilke planer kommunen har for en eventuel genopretning af fiskebestanden i Præstemosen.

Mælkehvidt vand

At der er sket en forurening af vandløbet i skoven i august er heller ikke Klemensker Land- og Byforening orienteret om, fortæller Christine Holst, næstformand i foreningen.

Men at vandløbet på den ene eller anden måde har været udsat for en forurening fra mejeriet kommer ikke bag på hende.

Christine Holst har tidligere fortalt i Bornholms Tidende, hvordan hun i oktober sidste år præcis ved det samme udløb registerede mælkehvidt og skummende vand i bækken, hvor der løber regnvand og overfladevand fra mejeriet til et lidt større åløb i bunden af Præsteskoven.

Vandprøver?

Fredag blev den spærring, der blev sat ind i udløbet til Præstemosen fjernet, så overfladevand igen løber ned til Præstemosen.

Ifølge den miljøansvarlige, der har med forureningssagen at gøre, og som orienterede Land- & Byforeningen løbende, gør den seneste tids store mængder regnvand, at det er risikofrit at åbne op for gennemstrømningen til Præstemosen, sige Christine Holst.

Kommunen tager løbende vandprøver i området.

– Vi håber da inderligt, at kommunen holder fast i at tage vandprøver, og at de vandprøver er positive på den rigtige måde, siger Christine Holst.

Land- & Byforeningen undrer sig over, at Menighedsrådet, der ejer området, både Degneskoven/Præsteskoven, Præstemosen og Præsteengen, ikke automatisk bliver orienteret af kommunen om sagen på samme måde, som byforeningen bliver det.

– Det undrer os. De går jo og arbejder på menighedsrådets matrikel. Det er menighedsrådet, der er den forurettede part. Vi i Land- og Byforeningen er involveret i kraft af, at det er vores lokalsamfund og af områdets herlighedsværdi, og vi holder i samarbejde med kommunen stierne i området, siger Christine Holst.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra direktør Per Olesen, Bornholms Andelsmejeri. Andelsmejeriets bestyrelse og direktør er flere gange tidligere blevet tilbudt at kommentere sagen i avisen, men hverken Per Olesen eller mejeriets bestyrelse har ønsket at tale med Bornholms Tidende.

 

 

Forureningen af Præstemosen

Den 3. november 2020 blokeres spildevandsrøret i en af brøndene under indvejningsstedet på Bornholms Andelsmejeri i Klemensker af en sten. Stenen er en brøndsten, der har revet sig løs fra den korroderede brøndbund.

Spildevandet, der består af mælkerester og rengøringsmidler, kan ikke komme ud. Spildevandet stemmer op i brønden. Øverst i brønden går en kanal, der leder overfladevand/regnvand ud til søen bag ved BAF og ud i vandløbssystemet og til sidst ud i Præstemosen.

Spildevandet blander sig med regnvandet. Det urensede spildevand ender i Præstemosen, hvor der observeres døde og gispende fisk. Fiskedøden fortsætter de næste dage.

Mejeriet forsøger som en midlertidig løsning at proppe regnvandsledningen til med en t-shirt for at stoppe vandstrømmen. Mejeriet kontakter en slamsuger, da det opdager ulykken. Mejeriet kontakter, ifølge Bornholms Regionskommune, ikke kommunen, som den har pligt til.

Bornholms Brandvæsen renser søen bag ved BAF op. Spildevandet ledes til den offentlige kloak. Rørstrækningen/grøftestrækningen opstrøms vejunderføring ved Simblegårdsvej blokeres, så forureningen af Præstemosen stoppes.

Bornholms Andelsmejeri får et straks-påbud af regionskommunen. Det betyder, at mejeriet med det samme skal sørge for, at procesvand ikke kan blande sig med regnvand og medføre yderligere forurening. Den 12. november godkender regionskommunen, at de foranstaltninger, som mejeriet er blevet pålagt, bl.a. at der er sat en effektiv prop i regnvandsledningen, også er gennemført.

Den 4. december bliver Bornholms Andelsmejeri politianmeldt for overtrædelse af Miljøbestyrrelsesloven og for ikke straks at have oplyst tilsynsmyndigheden, Bornholms Regionskommune, om forureningen.

I politianmeldelsen indgår forurening af vandløbsstrækningen i Præsteskoven i august 2020. Desuden indgår udledning af spildevand med for højt pH værdi fra mejeriet til Rønne Renseanlæg i 2020 i politianmeldelsen af mejeriet.

Spildevandsmyndigheden ved Regionskommunens Center for Natur, Miljø og Fritid er i samarbejde med mejeriet ved at afklare alle forhold omkring spildevand fra mejeriet. Mejeriets tilladelse fra 2016 til udledning af spildevand er taget op til revision.

Bornholms Politi efterforsker nu sagen.

 

 

Regnvand løber nu igen ud i Præstemosen

For at standse forureningen af Præstemosen med procesvand fra andelsmejeriet blev rørstrækningen/grøftestrækningen opstrøms vejunderføring ved Simblegårdsvej blokeret efter forureningen den 3. november sidste år.

Denne blokering blev fjernet fredag, oplyser Christine Holst, næstformand i Klemensker Land- & Byforening.

Hun orienterede mandag på Facebook klemenskerboerne om situationen omkring Præstemosen.

“Gennem de sidste ugers kraftige regnskyl har der dannet sig en stor sø i Præsteskoven nord for Knækkebakken, hvor kommunen efter forureningen fra mejeriet den 3. november, satte en prop i vandløbet for at stoppe forureningen af Præstemosen,” skriver næstformanden.

Ifølge Christine Holst har regionskommunens miljøansvarlige med jævne mellemrum taget vandprøver og fulgt med i den stigende vandstand. Det meget nedbør de sidste uger er ifølge regionskommunen positiv for oprensningen.

“Det vand i Præsteskoven, nord for Knækkebakken, der er forurenet med spildevand fra mejeriet, er nu fortyndet så kraftigt med regnvand fra omkringliggende marker, at faren for yderligere forurening ifølge regionskommunen er minimeret.

Porten under Knækkebakken blev derfor fjernet fredag eftermiddag, så naturens egen renseproces kan gå i gang.

Vandet fra Præsteskoven er nu lukket ud i Præstemoseengen, hvor der hurtigt dannede sig et vådområde i bunden af begge sider af bækken.

En del af vandet fra Præsteskoven løber via bækken ud i Præstemosen, og en del ligger og trænger langsomt ned i jorden.

I forbindelse med oversvømmelsen kan der forekomme en lugt af råd eller lignende. Der er tale om naturlige forrådnelsesprocesser.

Ifølge regionskommunen er vandets kvalitet i dag i orden. Kommunen mener, at der fortsat er levende karpeyngel i Præstemosen, og at også latterfrøbestanden har overlevet,” skriver Christine Holst.