Selvom regionskommunen lukker Mælkebøtten, vil der være et specialbørnehavetilbud på Bornholm, siger centerchef Anders Fløjborg, Center for Børn og Familie, regionskommunen. Foto: Jens-Erik Larsen

Kommunen afviser kritik: Ikke et spareforslag at lukke Mælkebøtten

Der er ingen planer om at nedlægge specialtilbuddet til børn med funktionsnedsættelser på Bornholm, fastslår centerchef Anders Fløjborg, Center for Børn og Familie, som svar på den kritik, der fra flere sider er opstået, efter at forvaltningen har foreslået, at specialbørnehaven Mælkebøtten bliver lukket.

– Det er meget vigtigt at understrege, at der ingen plan er om at lukke et specialtilbud for børn på Bornholm eller at reducere budgettet for specialtilbuddet. Det er ikke en spareøvelse, og der er ikke noget, der skal lukke eller forsvinde. Det er ikke en del af opdraget. Vi er blevet bedt om at finde en mere bæredygtig og robust løsning, men vi skal have en specialbørnehave på Bornholm, som vi også er forpligtet til ifølge Servicelovens paragraf 32. Lige nu ligger den på en bestemt matrikel og hedder Mælkebøtten, siger Anders Fløjborg.

Spørgsmålet er, hvor specialtilbuddet skal ligge i fremtiden, og hvordan det skal se ud.

Regionskommunen har igangsat et arbejde med at undersøge, om specialtilbuddet til børn kan organiseres på en mere bæredygtig og robust måde, hvor man bedre kan skalere tilbuddet op eller ned efter behovet, siger Anders Fløjborg.

P.t. er specialbørnehaven normeret til 10 børn, og han forventer, at det vil den fortsat være.

– Vi er i en proces for at finde en mere bæredygtig løsning. Børne- og Skoleudvalget har bedt administrationen komme med forslag til scenarier. De er nu i høring og, efterfølgende skal der politisk tages beslutning.

Når forældrene til børn i børnehaven Mælkebøtten derfor frygter, at specialtilbuddet nedlægges eller bespares, er det ifølge Anders Fløjborg en misforståelse.

Børnehaven vil have samme normering, der skal være samme faglige kompetencer og fællesskab for børnene, og alle ressourcer – både det faglige personale og faciliteter – skal følge med ud, understreger han også.

Hvis alt skal flyttes med ud, hvorfor så overhovedet flytte specialbørnehaven?

– For at gøre den mere fagligt robust, så den ikke er så følsom overfor udsving i forhold til flere eller færre børn. Vi skal kunne skalere den op eller ned, siger Anders Fløjborg. Derudover er det for at kunne skabe samdrift i bygninger, og et større fagligt fællesskab og faglig udveksling for personalegruppen, samt at det specialpædagogiske og almenpædagogiske kan gå hånd i hånd, siger centerchefen.

Mælebøtten i Svaneke

Ikke alle børn kan inkluderes

Han fastslår også, at ikke alle børn kan inkluderes. Der vil altid være børn, som har brug for specialtilbud.

– Det er det, vi skal finde en mere bæredygtig løsning på, fordi det vil kunne veksle mellem lille og stor efterspørgsel fra år til år, siger han.

Af de fire forslåede scenarier for flytning af specialbørnehaven, peger Center for Børn og Familie selv på to af dem. Den ene at specialtilbuddet enten flyttes samlet til et af de eksisterende børnehuse eller – som en anden mulighed – at der tilknyttes såkaldte ressourcehuse til 2-3 af øens børnehuse. I begge tilfælde lukkes specialbørnehaven i de eksisterende rammer i Svaneke.

Forældrerådet ved Mælkebøtten og foreningen CP Danmark (spastikerforeningen) frygter, at løsningen med ressourcehuse vil betyde, at vigtig specialviden går tabt, og at børnene ikke får det tilbud, som de har behov for.

– Der er helt klart nogle ting i alle scenarier, som taler både for og imod. I ressourcehuse vil nogle grupper blive meget små, det vil blive en udfordring, siger Anders Fløjborg.

Hvilken løsning ser I selv som den bedste?

– Min faglige vurdering er, at det vil være at foretrække, at specialbørnehaven flyttes samlet sammen med et børnehus, siger Anders Fløjborg, der dog ikke vil pege på, hvilket børnehus på øen, det evt kunne være.

Når alle faciliteter og personale skal flyttes med ud, vil det kræve plads.

– Nogle af scenarierne vil kræve anlæg, når de nødvendige lokaler og faciliteter skal flytte med.

Forvaltningen har lagt alle scenarier frem for Børne- og Skoleudvalget, der sendte dem i høring på sit møde den 5. maj, og på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 2. juni fremlægges høringssvarene, og udvalget vil tage politisk beslutning om det fremtidige specialbørnehavetilbud for de bornholmske børn.

Forældrene til børn i Mælkebøtten har efterlyst et mere klart billede af, hvilket alternativ der kommer, hvis Mælkebøtten lukkes ned.

– Man ved generelt, hvad man har, mens det lige nu ikke står helt klart, hvad det fremtidige tilbud bliver. Der er præsenteret flere, meget forskellige løsninger, og når politikerne har taget beslutning om, hvilket der skal arbejdes videre med, vil interessenterne, herunder forældrene blive inddraget i at skabe den bedst mulige løsning, men nu skal den politiske proces have sin gang, siger Anders Fløjborg.