Årsrapporten bekræfter, hvad Erik Steen Andersen sagde om forventningerne til 2019-regnskabet efter nytår. Foto: Jens-Erik Larsen

Rønne Varme fik overskud i kort regnskabsår

RØNNE

Selv om årets imødesete generalforsamling i Rønne Vand og Varme (RVV) bliver udsat til august, er selskabets revisionspåtegnede årsrapport og regnskab offentliggjort.

Hovedselskabet – det forbrugerejede andelsselskab RVV a.m.b.a. – opnåede i regnskabsåret et overskud på 62.000 kroner. Beløbet føjes til egenkapitalen, der dermed netop runder 25 millioner kroner.

På forhånd har der været mest spænding om økonomien i datterselskabet Rønne Varme A/S. I den offentlige debat om varmestriden og de stigende fjernvarmepriser i Rønne er der blevet spekuleret i, hvor stort et overskud selskabet ville akkumulere i 2019’s sidste otte måneder.

Et forsyningsselskab af Rønne Varmes slags skal hvile i sig selv og må ikke jagte profit. I regnskabet angives årets resultat derfor per definition med et rundt nul. I praksis fremkommer overskud og underskud dog i regnskabet som henholdsvis “overdækning” og “underdækning”, der ifølge lovgivningen skal udlignes i de følgende år.

Ti millioner modregnes i år

Fra 1. maj til 31. december blev overdækningen 1.037.668 kroner. Når det beløb lægges til den eksisterende overdækning, når det samlede overskud op på 9,83 millioner kroner.

RVV forventer, at denne overdækning forsvinder i 2020.

“Fremtidige underdækninger skal være med til, at den akkumulerede overdækning hurtigst muligt nulstilles. Det forventes at ske i løbet af 2020,” skriver bestyrelsen i årsrapporten.

I budgettet, som RVV har indsendt til Forsyningstilsynet, er der “indregnet afvikling af overdækning” står der i årsrapporten. Det sker, fordi købsprisen for varme fra Bornholms Energi og Forsyning fra årets start steg kraftigt, idet den hidtidige varmeleveringsaftale udløb, mens RVV’s kunder først mærkede prisstigningen fra marts, hvor de varslede højere takster trådte i kraft.

Så i årets to første måneder – vel og mærke måneder med stort varmeforbrug – har Rønne Varme ifølge direktøren brugt det meste af opsparingen.

– Det er de ti millioner, som vi regner med at bruge i januar og februar i år, fordi vi har købt varmen noget dyrere, end det vi tager for den hos vores kunder, siger RVV-direktør Erik Steen Andersen til Bornholms Tidende.

Forundring

Årsrapporten bekræfter ellers, hvad Erik Steen Andersen sagde om forventningerne til 2019-regnskabet efter nytår. Dengang undrede Beofs ledelse sig over oplysningerne.

– Det virker for os som særligt, at man over få år kan opkræve 52 millioner kroner for meget, og så i en periode, hvor man har opkrævet uforandret ude ved kunderne og til os betalt en historisk lav pris, lige pludselig kun oparbejder et meget lille overskud, sagde Klaus Vesløv til Bornholms Tidende i januar.

RVV’s ledelse kommer ikke med nogen konkret forklaring på, hvorfor selskabet – i modsætning til Beofs forventninger – ikke har fået en større overdækning.

– Vi har ikke budgetteret med det. Vi har holdt priserne, sådan at der var balance. Dermed hænger tingene nogenlunde sammen, siger Erik Steen Andersen.

– Det er, når vi vælger at indregne den pris, som Beof opkræver hos os, at vi er nødt til at lade priserne stige betragteligt, tilføjer han.

Når man går regnskabets kategorier efter i sømmene, kan man ane en delvis forklaring. Selskabets administrationsomkostninger (3,67 millioner kroner) var i 2019 forholdsvis store, når man tager højde for, at regnskabsåret blot omfatter otte måneder. Til sammenligning var administrationsposten i 2016/17 før retssagerne 3,5 millioner kroner for 12 måneder. Udgifter til advokater placeres i regnskabet som administrationsomkostninger, bekræfter RVV.

Status quo med hensættelser

I løbet af regnskabsåret har RVV ikke hensat flere millioner til kommende investeringer. Et kalkuleret overskud kan anvendes til at forberede fremtidige projekter, og RVV har de seneste to år afsat godt 43 millioner kroner til investeringer på Beof’s kraftvarmeværk. Beløbets størrelse blev der ikke ændret på mellem 1. maj og 31. december.

Fra både politikere, Beof og varmekunder har RVV mødt kritik for ikke at tilbagebetale hensættelserne straks, så den aktuelle prisforhøjelse på cirka 50 procent i kunne afbødes, men det understreger Erik Steen Andersen, at der ikke er planer om.

Penge skal retur i 2023

– Med hensyn til hensættelser holder vi lige vejret og venter på, hvad der sker, siger Erik Steen Andersen.

Det, RVV venter på, er i første omgang Forsyningstilsynets afgørelse af selskabets klage over Beofs prisberegninger. Indtil der kommer nyt fra Forsyningstilsynet, kommer der næppe gang i forhandlingerne mellem de stridende forsyningsselskaber, vurderer begge parter.

– Hvis det kunne afstedkomme en dialog, kan vi finde ud af, hvad pengene skal bruges på, siger Erik Steen Andersen om, hvad der kan ske efter Forsyningstilsynets afgørelse.

– De skal tilbage til kunderne, hvis vi ikke kan bruge dem. I 2023 begynder vi at føre dem tilbage til kunderne, hvis det er sådan, at vi ikke finder ud af noget. Og det håber vi stadig, at vi gør, tilføjer han.

Loven giver forsyningsselskaber mulighed for at hensætte penge i op til fem år, og i 2023 er der ifølge RVV gået fem år siden den første af de aktuelle hensættelser.

 

 

 

Sagen kort

De seneste tre år har Rønne Varme A/S på grund af tvisten med Bornholms Energi og Forsyning været i stand til at akkumulere en større opsparing.

Det skyldes hovedsageligt, at Rønne Varmes købspris faldt efter ombygningen af blok 6 på kraftvarmeværket, uden RVV’s ledelse sænkede kundernes pris tilsvarende.

Prisfastsættelsen hang sammen med, at der var længe tvivl om, hvad Rønne Varme burde betale for varmen, der produceres af Beof’s datterselskab Bornholms El-produktion, men voldgiftsinstituttet slog sidste år fast, at RVV kontraktuelt havde ret til at betale mindre, end hvad varmeproducenterne Beof og Bofa havde faktureret siden 2017.

De gamle varmeaftaler udløb med udgangen af 2019, hvorefter Rønne Varmes købspris per gigajoule varme steg fra cirka 62 kroner (den særligt lave pris i 2017 og 2018) til 164 kroner eksklusiv moms. Heraf kan cirka 50 kroner per gigajoule henføres til Beofs tab gennem de seneste år, og Forsyningstilsynet er blandt andet i gang med at afgøre, om dette tab kan opkræves hos varmekunderne på bagkant som underdækning.

Inden ombygningen af kraftvarmeværket til ren træflisafbrænding kostede varmen omkring 100 kroner per gigajoule.

Hos kunderne er den forbrugsafhængige del af varmeprisen gået fra 132,5 kroner til 231,38 kroner per gigajoule. Denne ændring trådte i kraft i marts 2020. Stigningen svarer til, at den samlede fjernvarmepris vil stige med 6.400 kroner om året – 534 kroner om måneden – for en husstand på 130 kvadratmeter og med et årligt varmeforbrug på 65 gigajoule.

 

 

RVV’s regnskab

Regnskabet for RVV a.m.b.a. rummer kun otte måneder, fordi det på generalforsamlingen i 2019 blev besluttet at overgå til kalender-regnskabsår. Regnskabet omfatter således perioden fra 1. maj 2019 til 31. december 2019. På grund af det skæve år er regnskabet ikke direkte sammenligneligt med de foregående år.

NØGLETAL

Salg af vand: 6,55 millioner kroner

Salg af varme: 37,77 mio. kr.

Øvrige indtægter: 0,53 mio. kr.

 

SAMLEDE INDTÆGTER: 44,85 mio. kr.

Produktionsomkostninger (primært køb af varme): 23,86 mio. kr.

Distributionsomkostninger: 13,81 mio. kr.

Administrationsomkostninger: 6,59 mio. kr.

 

SAMLEDE UDGIFTER: 44,26 mio. kr.

Resultat af ordinær primær drift (indtægter fratrukket udgifter): +590.000 kroner

Årets resultat (efter finansielle poster er indregnet): +62.981 kroner

Om resultatet og fremtidsudsigterne i lyset af varmestriden skriver bestyrelsen i årsrapporten følgende:

“På grundlag af de udarbejdede langtidsbudgetter forventer vi en fortsat positiv udvikling i de kommende år. Heri indgår, at koncernens gæld nedbringes væsentligt i de kommende år, hvorved renteudgiften vil være mærkbart faldende. Der henvises dog til opsigelse af Rønne Varme A/S’ varmeaftale med Bornholms El-Produktion A/S, som fra 1. januar kan få indflydelse på varmeprisen og/eller Rønne Varme A/S’ investeringer.”