Byåen. Foto: Berit Hvassum

Ny kloak skal under Byåen

Nye boligbyggerier er lig med nye forsyningsledninger. Det gælder også de ungdomsboliger, som Bornholms Boligselskab er i gang med at bygge i Smallesund i Rønne. Der skal etableres kloak, vand og el, og regionskommunen har i den forbindelse givet Bornholms Energi og Forsyning og El-net Øst tilladelse til at krydse Byåen med forsyningsledninger.

Krydsningerne foretages som styret underboring mellem et starthul på den ene side af åen og et modtagerhul på den anden side.

Regionskommunen vurderer, at projektet ikke vil få væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold og har derfor undladt at indhente udtalelse, foretage offentlig høring af projektet og holde møde i sagen.

Tilladelsen er givet efter vandløbslovens bestemmelse og kan inden for fire uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. En klage skal være modtaget senest den 3. juni. Tilladelsen må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet.