Udsigten fra museet ud over havet. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Miljørapport: Nyt museum vil ændre Helligdommen væsentligt

Den planlagte tilbygning til Bornholms Kunstmuseum vil resultere i en væsentlig ændring af landskabet ved Helligdommen, Rø. Det konkluderer en længe ventet miljørapport.

Rapporten blev bestilt af Teknik- og Miljøudvalget helt tilbage i foråret 2017. Dengang godkendte udvalget – efter fuldtonet opbakning fra samtlige partier i kommunalbestyrelsen – det videre arbejde med den omfattende udbygning af kunstmuseet.

Stjernearkitekten James Carpenters skitser af et museumskompleks med kunstmuseum, lysmuseum og et kulturhistorisk museum fik et midlertidigt grønt stempel. Men da kommunen i forbindelse med en for-høring havde modtaget 22 kritiske henvendelser fra borgere og arkitekter, ønskede udvalget i samme omgang at få sagen belyst yderligere med en miljørapport. Den skulle vurdere byggeriets visuelle påvirkning af det naturskønne område.

Nu er rapporten så kommet, og den konkluderer, at den planlagte udvidelse vil ændre udseendet af både naturområdet og det nuværende kunstmuseum ”væsentligt”. Udvidelsen vil nemlig være meget synlig i det åbne landskab til venstre for museet, set fra Helligdomsvej. Samtidig vil det karakteristiske tårn, der er ved indgangen til det nuværende museum, blive ofret i forbindelse med udvidelsen.

– Grundet projektets terrænbearbejdning og indpasning i terrænet (…) samt nedbrydning af en markant eksisterende struktur, ”Tårnet”, påvirker det de eksisterende samlede landskabs- og arkitektoniske værdier væsentligt, konstaterer miljørapporten, der er lavet af ingeniørvirksomheden Orbicon, med supplerende rådgivning fra C.F. Møller Architects.

Det har hele tiden været forventet, at museumsudvidelsen ved Rø ville påvirke både det nuværende museums arkitektur og landskabet ved Helligdommen. Men hvor meget udvidelsen ville påvirke områdets såkaldte visuelle værdier har været debatteret.

 

 

Det er i høring

Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum har modtaget i omegnen af 140 millioner fondskroner til at lave en fysisk sammenlægning ved Bornholms Kunstmuseum i Rø.

I forbindelse med sammenlægningen skal der bygges til ved kunstmuseet. Det skal dels resultere i verdens første museum for lys. Dels skal det sikre, at vigtige genstande fra den bornholmske kulturhistorie bliver flyttet fra det nuværende Bornholms Museum i Rønne til Rø for at blive opbevaret og fremvist under ordentlige forhold. Og dels skal der i byggeriet være et nyt stort udstilling- og aktivitetsrum, Museum+.

Udvidelsen er tegnet af den amerikanske stjernearkitekt James Carpenter, og det er specifikt hans skitser, fondene har givet de mange millioner kroner til at realisere.

Bliver Carpenter-projektet ikke til noget, falder det hele til jorden.

Før alt det nye kan lade sig gøre, skal Kommunalbestyrelsen godkende et kommuneplantillæg – kommuneplantillæg nr. 32 – som skal gøre det muligt at vedtage en ny lokalplan for området – lokalplan nr. 107.

Den nye miljørapport er blevet til i et forsøg på at oplyse forud for vedtagelsen af de to dokumenter, der i sidste ende vil føre til, at museumsprojektet kan blive realiseret.

Hele den 116 sider lange miljørapport, forslag til lokalplan nr. 107 samt kommuneplantillæg nr. 32 kan læses på Bornholms Regionskommunes webside brk.dk under ”Høringer”. Har man kommentarer til planerne, skal kommunen have dem inden 24. januar 2020.

 

 

Tre scenarier

I den nye miljørapport bliver tre scenarier ved Helligdommen undersøgt med grafiske visualiseringer. Så kan man nemt se, hvordan de hver især kan ændre området ved Bornholms Kunstmuseum.

Via illustrationerne fra miljørapporten kan man selv danne sig en holdning. Men miljørapporten vurderer, at en ny lokalplan til Carpenter-byggeriet vil medføre større ændringer i området, end rammerne for den nuværende lokalplan tillader.

– Planforslaget (Carpenter-projektet. red.) vil skabe en væsentlig visuel påvirkning af landskabet og forstærke kontrasten til landskabet, da det placerer bebyggelsen i det store landskabsrum. Dertil kommer, at bygningsvolumenerne i planforslaget er meget større end det eksisterende museums bygningsvolumener. Planforslagets bygningsvolumener fremstår markante over for landskabets elementer og skala. Planforslaget vurderes derfor at påvirke landskabet og den eksisterende bebyggelse væsentligt.

– Ved en realisering af referencescenariet (et tænkt scenarie, der alene skal vise, hvordan et byggeri vil tage sig ud, hvis den allerede eksisterende lokalplan bliver udnyttet til det yderste. red.) vurderes den landskabelige og bygningsmæssige påvirkning overvejende som moderat, fordi byggefeltet øst for det eksisterende museum er mindre fremtrædende i landskabet, konkluderer miljørapporten.

 

 

Den første visualisering er kunstmuseet, som det ser ud i dag.

 

Den anden visualisering er af en udvidelse, som den kan se ud, hvis ikke der bliver vedtaget en ny lokalplan for området. Det scenarie bliver i miljørapporten omtalt som ”referencescenariet”. Det skal bemærkes, at referencescenariet er tænkt – det er ikke en mulighed, at det bliver bygget. De hvide kasser på illustrationerne skal alene vise, hvordan et byggeri vil tage sig ud, hvis den allerede eksisterende lokalplan bliver udnyttet til det yderste.

 

Den tredje visualisering er det planlagte James Carpenter-byggeri, der i miljørapporten bliver omtalt som ”planforslaget”. Det er det reelle byggeri, som Bornholms Regionskommune støtter.