Udvalg henvender sig til ministeriet: Forslag om at fjerne miljømål vækker undren

– Det er regeringens forsøg på at være venlig over for landbruget.

Sådan lyder vurderingen fra formand for natur- og miljøudvalget Leif Olsen (SF) af Miljø- og Fødevareministeriets forslag om at ophæve miljømålene for syv bornholmske vandløb.

De syv vandløb er i øjeblikket del af Miljøstyrelsens Vandområdeplaner for 2015 – 2021, men i et nyt forslag fra Miljø-og Fødevareministeriet udgår i alt 1.000 km vandløb i hele landet fra vandområdeplanerne, heriblandt de syv vandløb på Bornholm.

På Bornholm anbefalede et enigt vandråd imidlertid i 2017, at de syv vandløbsstrækninger skulle forblive i vandområdeplanerne.

Derfor vækker Miljø- og Fødevareministeriets udmelding undren blandt medlemmerne af natur- og miljøudvalget ved Bornholms Regionskommune. På et møde tirsdag besluttede udvalget at gensende vandrådets oprindelige anbefalinger til ministeriet, fortæller Leif Olsen:

– Da man nedsatte de her vandråd, sikrede man sig, at alle med interesse i området var repræsenteret. Når man lokalt enstemmigt indstiller det her, virker det besynderligt, at man fra central side underkender det, for hvad var så meningen med de vandråd?

Miljø- og Fødevareministeriets forslag er sendt i offentlig høring frem til 25. januar 2019. Vedtages forslaget vil det få miljømæssige konsekvenser for de syv bornholmske vandløb, mener Leif Olsen:

– Det vil betyde, at vi får mindre mulighed for at beskytte vandløbene, som blandt andet kan blive rørlagt. Jeg tror ikke, der er nogen, som rørlægger vandløbene i morgen, men det betyder, at det er en mulighed fremadrettet.

I 2017 nedsatte Miljø- og Fødevareministeriet i alt 23 vandråd fordelt over hele landet. Vandrådenes opgave var at rådgive kommuner i arbejdet med at undersøge, hvorvidt mindre vandløb skulle være med i Miljøstyrelsens Vandområdeplaner.

Vandrådet på Bornholm bestod blandt andet af repræsentanter for bornholmske miljø-, landbrugs- og fiskeriforeninger og blev opløst efter arbejdets afslutning samme år.

Vandområdeplaner

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. Planerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggjorde i juni 2016 vandområdeplaner for anden planperiode (2015-2021).

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet