Teleselskabet 3 vil gerne opføre en mast i Rutsker, og har foreslået en placering på Kirkebyen. Foto:

Teleselskab har planer om 42 meter høj mast i byen

KOMMUNIKATION

Teleselskabet 3 (Hi3G Denmark ApS) vil opføre en 42 meter høj mast samt teknisk udstyr i Rutsker. Det fremgår af en ansøgning om landzone- og byggetilladelse, som Lindeneg ApS på vegne af 3 har sendt til Bornholms Regionskommune.

Helt konkret ansøger teleselskabet om at opsætte en såkaldt gittermast og dertilhørende teknisk udstyr ved mastens fod ved Kirkebyen 45. Ifølge ansøgningen skal sendeanlægget placeres på et område lige syd for adressen, der måler 10 gange 10 meter.

Området “omgives mod vest, syd samt øst af den eksisterende høje beplantning, som vil skærme indsynet til mastens bund samt det tekniske udstyr. Arealet placeres 5m fra såvel vestligt som sydligt skel,” fremgår det endvidere af ansøgningen.

Flere årsager til placeringen

Der er ifølge ansøgningen på vegne af teleselskabet 3 flere årsager til, at masten bør placeres netop dér.

For det første kan staten kræve, “at mobilselskaberne skal dække områder med dårlig dækning, når der holdes auktioner over frekvenser til mobil telefoni,” fremgår det. Det kan staten for eksempel kræve, hvis den ønsker at forbedre mobildækningen.

Der blev netop sat et såkaldt “dækningskrav”, da en række frekvensbånd blev auktioneret i 2019. “I auktionen forpligtede Hi3G Denmark ApS (teleselskabet 3) sig til at forbedre dækningen i 212 områder i landet. Nogle af disse områder er placeret i jeres kommune, og derfor modtager I denne ansøgning,” fremgår det, hvor der også står, “at det ikke er muligt at ændre, hvilke områder der er omfattet af dækningskravene. Dækningskravene er udvalgt på baggrund af en objektiv model, der tager højde for, hvordan mobildækningen er, og hvor folk bor og arbejder.”

Derefter er et større område blevet udpeget, hvor masten skal placeres for at opfylde kravene til dækningen.

For det andet har man undersøgt, om der skulle være høje strukturer i området, eftersom et sendeanlæg ville kunne placeres på sådan et og dermed minimere antallet af fritstående master.

“Det konkluderes, at der ikke eksisterer tilstrækkeligt høje strukturer indenfor søgeområdet, der kan anvendes til opsætning af sendeanlægget,” står der.

Endelig har man undersøgt lokalområdet “for temaer for naturbeskyttelse samt kulturarv med henblik på at fastlægge den placering, der giver den krævede dækning samt kapacitet og samtidig påvirker landskabet mindst muligt.” Det drejer sig om blandt andet kirkebyggelinjer, skovbyggelinjer med mere.

Det er altså blandt andet på den baggrund, at den valgte placering foreslås til at opsætte masten.

Undersøgt alternative placeringer

Teleselskabet har også undersøgt, om masten kunne placeres andre steder i området, “hvor samme dækning kan opnås og hvor påvirkningen af landskabet er mindre.”

Det drejer sig konkret om en anden adresse på Kirkebyen, men det alternativ fungerer ikke ifølge teleselskabet, da det “vil fremstå langt mere visuel markant og med større landskabelig påvirkning, idet placeringen ikke er i tilknytning til driftsbygninger og ej heller skærmet af omkringliggende beplantning”. Endelig noterer selskabet, at kirkebeskyttelseslinjen fra Ruts Kirke gør det nordøstlige område “landskabeligt uegnet for placering af den ansøgte mast”.