Rønne Havn gør klar til udvidelsens fase 2. Foto: Berit Hvassum

Havneudvidelsens anden fase er sendt i udbud: Et projekt til 300 millioner kroner

Få dage inden de første havvindmølletårne ankom til Rønne Havn, skete der også markante ting på havnekontorets skriveborde.

Den 6. november sendte Rønne Havn en udvidelse af havnen i udbud. Projektet har en samlet anslået værdi på 300 millioner kroner, fremgår det af EU's udbudsdatabase, hvor kravene til budprocessen er skitseret sammen med en kort beskrivelse af Rønne Havns projekt.

Formanden for Rønne Havns bestyrelse, Thomas Thors, bekræfter, at et nyt stort anlægsprojekt på havnen er under opsejling, blot et år efter at Rønne Havn blev udvidet med 15 hektar.

Få dage inden de første havvindmølletårne ankom til Rønne Havn, skete der også markante ting på havnekontorets skriveborde.

Den 6. november sendte Rønne Havn en udvidelse af havnen i udbud. Projektet har en samlet anslået værdi på 300 millioner kroner, fremgår det af EU’s udbudsdatabase, hvor kravene til budprocessen er skitseret sammen med en kort beskrivelse af Rønne Havns projekt.

Formanden for Rønne Havns bestyrelse, Thomas Thors, bekræfter, at et nyt stort anlægsprojekt på havnen er under opsejling, blot et år efter at Rønne Havn blev udvidet med 15 hektar.

– Det, vi først og fremmest skal, er at forlænge den ydre mole, og så har vi en mulighed for at forlænge multikajen og lave et areal bag ved multikajen, siger Thomas Thors.

Forlængelsen af multikajen er en option i udbudsmaterialet, der også indeholder en uddybning af havnebassinet ved de eksisterende moler, fortæller Thomas Thors.

Den ydre mole/bølgebryder mod syd skal forlænges med 400 meter, og samtidig ønsker Rønne Havn at forlænge multikajen med 300 meter.

Multikajen er en af de to nye kajer på sydhavnen, som blev færdiggjort med den store havneudvidelse i 2019. Bag kajen, hvor der er åbent vand for øjeblikket, skal der laves et nyt havneareal, som bliver cirka fire hektar.

Multikajen blev sidste år taget i brug af de største krydstogtskibe, ligesom fragtskibe, der leverer vindmølleelementer, lægger til på kajen. På blæsende dage blev krydstogtanløb aflyst, og Thomas Thors fortalte i december 2019, at havnen havde planer om at forlænge molen med 150 meter for at skærme det nye havnebassin bedre af. Siden da har planerne ændret sig, og Rønne Havn går nu efter at gennemføre et væsentligt større projekt.

– Nu har vi sendt det i udbud, og vi forventer, at der kommer bud ind, og så må vi se, om de bud holder sig inden for den risikoramme, vi har lagt for udvidelsen.

 

Sådan beskrives projektet i udbudsmaterialet

“Rønne Havn er den største trafik- og erhvervshavn på Bornholm og er en af de største krydstogthavne i Danmark. Mere end 3.000 skibe anløber havnen hvert år. Havnen er også en af øens største arbejdspladser og er en afgørende motor for fremtidig vækst og udvikling af Bornholm.

I forlængelse af udvidelsen, som blev sat i gang i 2017 og gennemført i efteråret 2019, ønsker selskabet, der driver havnen, at foretage en yderligere udvidelse af havnen for at sikre, at havnens kapacitet tilfredsstiller de forventede fremtidige trafikbehov og behov for erhvervs- og krydstogtfartøjer.

Udvidelsen vil også omfatte anlæg af nye og større havnearealer. Udvidelsen forventes at dække havnens behov mindst 30 år ind i fremtiden.”

Den samlede anslåede værdi af projektet angives til 300 millioner kroner.

For at kunne komme i betragtning som tilbudsgiver, skal virksomheden eller konsortiet inden for de seneste fem år have gennemført et lignende havneprojekt med en kontraktsum på mindst 175 millioner kroner.

Kilde: EU’s udbudsdatabase

 

Hvorfor vælger I at sætte gang i dette netop nu?

– Vi er interesserede i at få så velfungerende en havn som muligt. En af de ting, som optager os meget, er at få tilstrækkeligt areal til at håndtere alle de vindmøllefelter, der kan etableres rundt omkring Bornholm. Det er voldsomme størrelser, der kommer. Det er klart, at vi med en havn, der kan håndtere disse ting på en ordentlig måde, vil blive attraktiv, for vi ligger centralt, siger Thomas Thors.

Havnens masterplan frem mod 2050 består af fire etaper med ti års mellemrum. Den første blev gennemført sidste år, og den kommende fase, der i udbudsmaterialet betegnes som “fase 2”, tager hul på køreplanen frem mod 2030.

– Det er ikke den fulde etape 2, men et skridt på vejen, siger Thomas Thors.

Se masterplanens forskelle på fase 1 og 2 herunder.

Som det ses af illustrationerne herover, indebærer masterplanens fase 2 også, at de indre moler skal fjernes, efter at den yderste bølgebryder er forlænget med i alt 750 meter. I det aktuelle udbud skal bølgebryderen gøres cirka 400 meter længere, så den kommer til at flugte med spidsen af den indre søndre mole. Et andet element i masterplanens anden fase er, at der skal opføres en krydstogtkaj i den vestlige del af havnen. Dette er imidlertid først muligt, når de indre moler er blevet fjernet. Heller ikke fase 2-trinnet om at flytte den flydende bulk-terminal med olietankene ud på det nye havneareal er en af del Rønne Havns kommende planer, da en sådan flytning ville lægge beslag på kostbart havneareal, som skal bruges til de store havvindmølleprojekter.

Flytningen af oliesiloerne ville frigøre en stribe langs Zahrtmannsvej til rekreativt brug med promenade og turistaktiviteter, står der i masterplanen, men denne ændring må også vente.

Plads til fundamenter

Med fire hektar bag en forlænget multikaj – samt pladsen neden for Galløkken, som havnen fortsat mangler de sidste tilladelser til at kunne indlemme – vil Rønne Havn få flere muligheder som aktør i vindmølleudrulningen, forklarer Thomas Thors.

– Det er for også at kunne håndtere fundamenterne til vindmøllerne, for de fylder rigtig godt op, siger han som eksempel.

– Det er rimeligt at sige, at vi har taget hul på etape 2, men vi bevarer de nuværende moler og forbedrer vores fremtidsmuligheder i offshore-markedet. Det er også en fremtidssikring af havnen. Vi skal på et tidspunkt tage højde for klimaforandringerne, der kommer, og det bliver i den sidste del af etape 2, opsummerer Thomas Thors.

I det hele taget skal det nye udbud ses som et udtryk for, at Rønne Havns strategi kan gøres til virkelighed tidligere, end ledelsen forventede for en håndfuld år siden, da den blev udarbejdet.

– Jeg tror på, at 2050 bliver rykket frem, siger Thomas Thors.

Sidste frist for aflevere bud på anlægsopgaven er den 10. december.

 

Det står der om fase 2 i havnens masterplan

I anden fase af havneudvidelsen forlænges den nye sydlige bølgebryder med yderligere 750 m.

Derefter er det planen at sløjfe den eksisterende sydlige ydermole, de indre moler og molen, der huser den nuværende kaj 30. Herved skabes der en svaje-cirkel på 450 m i diameter i havnebassinet, hvilket vil bevirke, at store skibe som f.eks. krydstogtskibe i Freedom Class’en kan manøvrere og svaje inden for havneindsejlingen.

Vanddybden i den udvidede Syd-Vesthavns bassin vil blive 11 m. Det planlægges endvidere at foretage inddæmning svarende til Nordhavnens sydlige afgrænsning, således at der kan anlægges en ny 350 m lang krydstogtskaj med 11 m vanddybde med et bagvedliggende 2,5 ha stort areal, der vil kunne huse de landbaserede krydstogtsfaciliteter.

Færgeterminalen og Ro-Ro PAX terminalen tænkes udvidet med inddragelse af de nødvendige arealer.

Multi-Purpose Terminalen i den nye Syd-Vesthavn planlægges udvidet med et yderligere areal, således at Project Cargo Terminalen kan udvides (5 ha), ligesom en større Bulk- og FlisTerminal vil kunne etableres (5 ha). Derudover indtænkes en supplerende Ro-Ro Terminal (2 ha) til at håndtere den forventede voksende Ro-Ro gods trafik.

Flydende-Bulk-terminalen flyttes i perioden 2020-2030 ud i den nye Syd-Vesthavn, hvilket giver mulighed for besejling af større tankere, samtidig med at der sikres en mere hensigtsmæssig placering af terminalen langt fra bymidten.

I Sydhavnen ændres anvendelsen af den tidligere kul/flis terminal til Maritime Services og blandet gods.

Den gamle inderhavn neden for kirken udvikles til et rekreativt område med promenade og turismerelaterede aktiviteter.