Midt i området i Rønne Syd står der en række popler. Der er der ikke fundet markfirben, og umiddelbart virker denne del af arealet ikke som et velegnet leve- og ynglested for markfirben, lyder vurderingen fra Amphi Consult, der på regionskommunens vegne har undersøgt området nærmere. Arkivfoto: Berit Hvassum

Nye undersøgelse i Rønne Syd: Firben var formentlig i dvale under optælling

Det skulle gå hurtigt, da regionskommunens egne folk i august observerede fredede markfirben i et område i Rønne Syd, hvor der er planer om at etablere et nyt boligområde. Der var ikke tale om tilbudsgående undersøgelser med kortlægning af bestandens og eventuelle underbestandes størrelse, hvilket er en forudsætning for en videre udviklingsproces.

Derfor var det nødvendigt at gennemføre yderligere undersøgelser til belysning af bestandens størrelse og udbredelse i området. Til det arbejde hyrede kommunen rådgivningsvirksomheden Amphi Consult, der har ekspertise inden for naturpleje og naturovervågning.

NATUR

Det skulle gå hurtigt, da regionskommunens egne folk i august observerede fredede markfirben i et område i Rønne Syd, hvor der er planer om at etablere et nyt boligområde. Der var ikke tale om tilbudsgående undersøgelser med kortlægning af bestandens og eventuelle underbestandes størrelse, hvilket er en forudsætning for en videre udviklingsproces.

Derfor var det nødvendigt at gennemføre yderligere undersøgelser til belysning af bestandens størrelse og udbredelse i området. Til det arbejde hyrede kommunen rådgivningsvirksomheden Amphi Consult, der har ekspertise inden for naturpleje og naturovervågning.

Opgaven blev igangsat i september, fordi optællingen skulle gennemføres, inden markfirbenet gik i hi i vintermånederne. En udsættelse til foråret kunne forsinke udviklingen af området med mindst seks måneder. Alligevel tyder noget på, at det ikke gik hurtigt nok. I en rapport med resultatet af den gennemførte monitorering af markfirben skriver Amphi Consult således:

“Der blev ikke observeret voksne markfirben, formentligt på grund af at de allerede var gået i vinterdvale”.

Igen i foråret

I forbindelse med monitoreringen i september blev der fundet i alt fire unger af markfirben samt to skovfirben, som også er fredede. Undervejs blev Amphi Consults mand på opgaven kontaktet af en lokal, naturinteresseret beboer, som foreviste foto af et voksent markfirben, der befandt sig mellem brombærbuske på en jordvold i området.

Monitoreringen blev gennemført den 12., 13. og 14. september, og der vil efter aftale med regionskommunen blive gennemført yderligere monitering på velegnede dage i april-maj næste år med henblik på at få et bedre overblik over bestandsstørrelse og foretrukne delarealer, fremgår det af Amphi Consults rapport.

Ifølge Amphi Consult er det i forbindelse med moniteringen fordelagtigt, hvis der bliver foretaget mindst tre besøgsrunder fordelt på et forårsbesøg i april/maj, et sommerbesøg i juni/juli samt et eftersommerbesøg.

 

Tre delområder

Grafik: Christina Skovmose

I tre delområder foreslår Amphi Consult, at der bliver lavet afværgeforanstaltninger, der kan reducere konflikter med de fredede markfirben i forbindelse med anlægsarbejder, bevare ynglesteder og vigtige levesteder samt sikre sprednings- og vandringsveje.

I det vestlige delområde er der fundet markfirben, og i det nordlige er der konstateret skovfirben.

 

Godt klædt på

Hvad resultatet af Amphi Consults undersøgelser betyder for den videre proces, er regionskommunen ved at finde ud af, fortæller kommunaldirektør Johannes Nilsson til Bornholms Tidende. Arbejdet foregår med udgangspunkt i rapporten og skal blandt andet afdække, hvordan området kan udvikles på en måde, der tager hensyn til markfirbenene.

Søren Møller Christensen, leder af regionskommunens Byg og Udvikling, fortæller, at rapporten giver kommunen nogle gode fingerpeg på og en faglig vurdering af, hvor der er levesteder i området. Resultatet vil blive forelagt kommunalpolitikerne, der så skal vurdere, om det er godt nok.

– Det vigtige med den her rapport er også, at vi har en uafhængig, sindssygt dygtig biolog til at se på, hvor levestederne er i det her område, så vi mener, vi er godt klædt på til at gå videre i sagen på en måde, der kan være i alles interesse, siger Søren Møller Christensen.

 

Sagen kort

Økonomi-, erhvervs- og planudvalget besluttede i maj at efterlyse ideer og forslag til et nyt boligområde i Rønne Syd på ydersiden af de eksisterende løkker. Det fik offentligheden to uger til.

I den forbindelse kom der høringssvar fra beboere i området og Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, der gjorde opmærksom på, at der lever fredede markfirben i området. Efterfølgende fortalte kommunaldirektør Johannes Nilsson, at kommunen ville sætte gang i en egentlig undersøgelse for at finde ud af, om og i givet fald hvor der er firben.

I september offentliggjorde kommunen resultatet af sine egne undersøgelser, der bekræfter, at der lever fredede markfirben i området. Samtidig forlød det, at der måske også lever flagermus. Sideløbende blev der sat gang i yderligere undersøgelser, der blev gennemført af Amphi Consult.