Både i byretten og i landsretten nægtede Charlotte Engell, at hun havde forfalsket købskontrakter på husbåde. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Anklager går efter længere fængselsstraf til tidligere ejendomsmægler

Graden af den kriminalitet, som tiltalte ejendomsmægler Charlotte Kjøller, nu Charlotte Engell, har begået, er så grov, at hun bør idømmes mellem et år og seks måneders fængsel og et år og ni måneders fængsel. Dommen bør ikke gøres delvist betinget, og der skal ikke være mulighed for samfundstjeneste.

Sådan lød kravet om en skærpet straf fra anklager Jens Povlsen, Statsadvokatens kontor i København, da han her til formiddag procederede i bevisankesagen i Østre Landsret. Den 57-årige bornholmske, tidligere ejendomsmægler er tiltalt for dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed og bedrageri i syv tiltalepunkter i retssagen om det kuldsejlede bornholmske husbådsprojekt.

ANKESAG

Graden af den kriminalitet, som tiltalte ejendomsmægler Charlotte Kjøller, nu Charlotte Engell, har begået, er så grov, at hun bør idømmes mellem et år og seks måneders fængsel og et år og ni måneders fængsel. Dommen bør ikke gøres delvist betinget, og der skal ikke være mulighed for samfundstjeneste.

Sådan lød kravet om en skærpet straf fra anklager Jens Povlsen, Statsadvokatens kontor i København, da han her til formiddag procederede i bevisankesagen i Østre Landsret. Den 57-årige bornholmske, tidligere ejendomsmægler er tiltalt for dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed og bedrageri i syv tiltalepunkter i retssagen om det kuldsejlede bornholmske husbådsprojekt.

Desuden bør tiltalte i følge anklagemyndigheden frakendes retten til at virke som ejendomsmægler i tre år. Anklagemyndigheden mener også, at tiltalte skal betale omkring 640.500 kroner tilbage til Ocean Prawns, penge som gik til bygning af husbådenes stålbåde og som i følge anklageren kun blev betalt af Ocean Prawns, fordi tiltalte fejlagtigt havde givet virksomheden den opfattelse, at husbådene var solgt – hvilket ikke var tilfældet.

Tiltalte blev i december 2018 idømt et års fængsel, hvoraf de tre måneder skal afsones, mens de resterende ni måneder blev gjort betingede.

Derudover blev den tidligere ejendomsmægler idømt 150 timers samfundstjeneste og fik frakendt retten til at drive ejendomsmæglervirksomhed i tre år.

Det er Charlotte Engel, der har anket sagen til landsretten med krav om frifindelse, og statsadvokaten har derefter kontraanket sagen med krav om skærpet straf.

Både i byretten og i landsretten nægtede Charlotte Engell at hun havde forfalsket købskontrakter på husbådene eller skrevet mails vedrørende salget og fiktive pengetransaktioner. Tiltalte har hun fastholdt, at det må være en anden eller andre, der har haft uberettiget adgang til hendes mailkonto, der har forfalsket kontrakter og skrevet mails i hendes navn.

Anklageren fandt det bevist, at den eneste, der kunne have forfalsket købskontrakter og skrevet de pågældende mails, var tiltalte.

– Det virker ganske enkelt usandsynligt, at andre skulle have forfalsket kontrakterne. Vi har set dokumenteret, at ingen andre end Charlotte havde adgang til hendes mail. Det kan ikke være andre end Charlotte, lød det fra anklageren.

Dømt i alle forhold

Anklageren vil have tiltalte dømt i de to forhold, som hun blev frikendt for ved retten på Bornholm.

Det ene forhold omhandler bedrageri mod Oceans Prawn. Ifølge anklagemyndigheden var der ingen tvivl om, at en mail fra tiltalte til daværende økonomichef Niels-Ole Hald dokumenterede, at Charlotte Engell havde fremkaldt den vildfarelse, at de tre husbåde var solgt. Og at Ocean Prawns på den baggrund lånte tiltalte 640.500 kroner, der blev betalt direkte til værftet i Hvide Sande, så man kunne gå i gang med at bygge stålbundene til bådene.

Det andet forhold omhandler sagen om et lejlighedskøb på Mallorca. Købet, der skulle foretages af tre parter – tiltalte, kapelmester og komponist Henrik Krogsgaard samt ægteparret Hans-Jørn og Lone Krogh Hansen – faldt på gulvet.

Anklageren fandt det bevist, at ægteparret havde overført 500.000 kroner til Charlotte Engel i forbindelse med lejlighedskøbet – penge, som de ikke har fået tilbage og som tiltalte derfor uberettiget på femte år holder tilbage.

På spørgsmål fra anklageren om mails fra tiltalte til Hans-Jørn og Lone Krogh Hansens advokat vedrørende sagen, havde tiltalte meget svært ved at forklare, hvorfor hun tre gange enten lovede at betale 500.000 til advokatens konto i sagen eller anførte, at hun allerede havde betalt pengene, eller at de var på vej – uden at det var tilfældet.

Nærmere anspurgt kunne tiltalte ikke huske, hvorfor hun havde skrevet, som hun havde og anførte, at der måtte være tale om en slåfejl, da hun havde skrevet 500.000 kroner, der skulle have stået 20.000 kroner. Det, mailene i virkeligheden handlede om, var ifølge tiltalte de omkostninger, hun havde haft i forbindelse med lejlighedskøbet.

Jens Povlsen frafaldt punkt seks i anklageskriftet og overlod det til landsretten at vurdere, om der skal ske frifindelse for tiltalen om, at Charlotte Engell uretmæssigt har fået udbetalt honorarer for de falske købskontrakter på husbådene, så Baltic Seaside Bornholm, der ejede bådene, led et tab på 370.000.

Frifindelse i alle forhold

Charlotte Engells forsvarer Peter Gerken vil have sin klient frifundet i alle forhold, og at hun igen har lov til at arbejde som ejendomsmægler.

Ifølge forsvareren har tiltalte på ingen måde haft forsæt om at bedrage nogen, berige sig eller haft personlig vinding i sagen. Han tegnede et billede af en ejendomsmægler, der var optaget af at bevise, at hun var en dygtig sælger og som troede på husbådeprojektet, som fik stor og positiv opmærksomhed i lokalsamfundet. Alle ønskede, at projektet skulle blive en succes.

Forsvareren fandt det dokumenteret, at Charlotte Engell på et tidspunkt overførte 2,2 mio. kroner til Qualibyg som udlæg for betaling for apteringen af husbådene, som firmaet havde kontrakt på, og at hun derfor har lidt et personligt tab.

Derimod, anførte Peter Gerken, har Qualibyg ikke lidt formuetab, da de har overtaget de tre husbåde. Forsvareren stillede spørgsmålstegn ved troværdigheden af tidligere direktør Kent Kure Johnsens vidneudsagn i sagen.

Der var ikke tale om et lån fra Ocean Prawns side, da der ikke foreligger et lånedokument, mente forsvareren. Han anførte, at på baggrund af vidneudsagn fra tidligere økonomichef Niels-Ole Hald var det ifølge forsvarerens opfattelse ikke muligt at konkludere, at pengene til værftet kun var blevet betalt, fordi økonomichefen troede, at husbådene var blevet solgt. Virksomheden var optaget af at støtte projektet og skabe nye arbejdspladser og ville have betalt pengene under alle omstændigheder, mente forsvareren. Derfor bør hans klient frifindes for et erstatningskrav, mente forsvareren.

Ifølge forsvareren er det ikke dokumenteret, at tiltalte skylder ægteparret i Sorthat penge. Peter Gerken anførte, at sagen efter hans mening har civilretslig karakter og derfor hører hjemme i Civilretten.

Er landsretten ikke enig med forsvaret i, at tiltalte skal frifindes i alle forhold, anførte Peter Gerken, at retten bør tage hensyn til, at sagen ligger flere år tilbage, at tiltalte ikke har haft personlig vinding, at hun har gode personlige forhold og er i lønarbejde. Derfor bør der i givet fald være tale om en en ren betinget dom eller vilkår med samfundstjeneste, sagde fosvarer Peter Gerken i sin procedure.

Der forventes at falde dom i sagen i dag klokken 15.