Fremtidens erhvervsområde skal ligge på Snorrebakken

POLITIK

Borgmester Winni Grosbøll (S) var på forhånd godt klar over, at en kommuneplan er tung godnatlæsning.

– Jeg forudsætter ikke, at I alle sammen har læst den. Det forventer jeg ikke. Og jeg har ikke tænkt mig at gennemgå den, sagde hun indledningsvist i torsdags, da kommunalbestyrelsen sendte forslaget Kommuneplan 2020 i høring.

– En kommuneplan er ikke et værk, som i sin fulde længde skaber debat. Men der er elementer, som vil være interessante at diskutere – enten for lokalområder eller hele Bornholm, lød det fra Winni Grosbøll.

I byrådssalen fremhævede hun den langsigtede planlægning af fremtidens erhvervsområder i Rønne som ”noget af det større, nye” i kommuneplanen. Kommunen har en ambition om, at industrien skal samles i udkanten af Rønne og på Rønne Havn. Men naturen i Rønnes udkant, råstofområderne og drikkevandsinteresser har gjort det svært at finde et egnet areal i Rønne. Det lykkedes dog i begyndelsen af året for administrationen at udvælge 10,3 hektar øst for Kaolinsøen ved skrotpladsen. Arealet er inddelt i fem områder, og kommunen definerer i kommuneplanen, hvilke områder man må begynde at bygge på først.

– Vi har i længere tid haft en dialog med erhvervsorganisationerne ført an af Dansk Industri, som har påpeget, at der mangler attraktive erhvervsområder på øen til at kunne vækste, siger borgmesteren til Bornholms Tidende.

– Det, vi peger på, er, at man påbegynder udviklingen af et nyt erhvervsområde på kanten af det gamle op ad Snorrebakken. For det vil imødekomme erhvervsvirksomhedernes ønsker om at lægge i forlængelse af anden industri, siger hun.

For at kunne tilladelse til at udlægge nye erhvervsområder skal kommuner være i stand til at påvise, at der er brug for flere kvadratmeter til erhverv samlet set. Men det kan Bornholms Regionskommune ikke umiddelbart, fortæller borgmesteren.

– Men vi kan få lov til at åbne nogle nye, hvis vi lukker nogle gamle ned, og det er den øvelse, der har været i gang.

I januar besluttede økonomi-, erhvervs- og planudvalget at sløjfe sammenlagt 13 hektar, der var udlagt til erhverv i Nexø og Tejn.

– Det er ikke helt ligegyldigt, hvor man placerer erhvervsområder. Nogle af de erhvervsområder, vi i dag har udlagt på Bornholm, har måske en mere historisk karakter og er ikke relevante i dag, siger Winni Grosbøll om manøvren.

Det nye område i Rønne befinder sig i et område med forekomster af kaolin i undergrunden. NCC har – som tidligere omtalt i Bornholms Tidende – protesteret mod erhvervsplanerne og mener, at råstofinteresseområdet bør bevares til senere udnyttelse af forekomster, og at arealerne dermed ikke skal udlægges til erhvervsområde.

Drikkevand kom i vejen

At Snorrebakken er udset som det fremtidige erhvervsområde, betyder samtidig, at erhvervsudvikling langs Aakirkebyvej ikke bliver muligt. Borntek Industri havde i 2019 fremskredne planer om at flytte virksomheden til Fynegårds jorder, hvor der også var ambitioner om at opføre en erhvervspark på 7-10 hektar, men da en stor del af Rønnes drikkevand opsamles i det område, afviste kommunen at omdanne markerne fra landzone til erhvervszone.

Vil det sige, at det af hensyn til drikkevandet nu er endegyldigt udelukket, at man kan få lov til at bygge noget dér?

– Ja. Noget af det, som vi i kommuneplanen har kigget på i forlængelse af sagen om Fynegård, er at afdække, hvor vi har vandinteresser og sårbare grundvandsområder, som vi skal passe på, siger Winni Grosbøll og bringer dermed et af kommuneplanens andre emner på banen.

Hun fremhæver også skovrejsning – det kunne være i sårbare drikkevandszoner – og sammenhængende landskaber som nyheder i forhold til den seneste kommuneplan fra 2013.

I alt fylder forslaget til Kommuneplan 2020 203 sider, og den sendes i høring sammen med et 248 sider langt dokument med bybeskrivelser og en miljørapport på 41 sider.

– Vi sender den nu ud i høring i otte uger, og jeg håber, at den kommer til at skabe noget debat derude. Jeg håber, at borgerforeningerne engagerer sig i at læse de områder igennem, som kan være interessante for dem, og at pressen går i dybden med den, lød det fra borgmesteren i torsdags.

 

 

Kommuneplanens nyheder

Regionskommunens administration fremhæver selv disse temaer, når den skal præsentere de større ændringer i Kommuneplan 2020:

– Cykelstier og cykelruter: Målsætningen er ændret til at fokusere på cyklen og andre lette køretøjer som transportmiddel i hverdagen, hvor den før fokuserede på cykelturisme. Der er udpeget ønsker for fremtidige cykelstier.

– Landskab: Landskabsinteresserne er nu udpeget i eget tema med to udpegninger, hhv. ”større sammenhængende landskaber” og ”særligt værdifulde landskaber”.

– Skovrejsning: Temaet er revideret for at understøtte Grønt Danmarkskort og grundvandsbeskyttelsen samt for at tage hensyn til landskabsudpegningerne.

– Grønt Danmarkskort: Naturinteresserne er udpeget og samlet i Grønt Danmarkskort. De nye udpegninger har en større præcision end tidligere udpegninger.

– Lokalsamfund og åbent land: Der er indarbejdet strategiske værktøjer i forhold til udviklingen af de mange lokalsamfund

– Boligudlæg: Der er udtaget boligudlæg ved flere byer.

– Erhvervsudlæg: Der er udlagt nye erhvervsområder ved Rønne på Snorrebakken, mens der i andre byer er udtaget erhvervsudlæg.

– Produktionsvirksomheder: Der er lavet en udpegning af de erhvervsområder, som forbeholdes produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Til hvert af disse områder er der udpeget en miljøkonsekvenszone, som skal friholdes for for eksempel boliger.

– Kystplanlægning og klimatilpasning: Der er redegjort for de nye krav i lovgivningen og de primære udfordringer, som Bornholm står over for. Der skal ske et større planlægningsarbejde i det kommende år, som vil medføre et kommuneplantillæg til dette tema.

– Arealreservationer til ferie- og fritidsformål i kystnærhedszonen er reduceret på opfordring fra Erhvervsstyrelsen.

 

Kilde: Bornholms Regionskommune