Dam ved Stutteri Byvangen. Privat foto

Jeg er bekymret for salamandres og løvfrøers ve og vel

LÆSERBREV

I en artikel i Bornholms Tidende den 1. oktober skrevet af journalist Henrik Nielsen slår næstformand i Danmarks Naturfredningsforening Bornholm Jens Christensen   fast: ”At der kan ikke være tale om yngleforekomster af salamander og løvfrø, da der ikke er nogle vandhuller på arealet”.

 

Jeg er uforstående
over for næstformanden
fra DN Bornholms udtalelse.

 

Det er rigtigt, at der ikke er damme og/eller vandhuller på det 10 hektar store område, som Rønne Kommune vil udstykke til boliggrunde. Men mindre end én meter fra området er der dam og vandhuller.

Det tiltænkte boligområde mod øst grænser op til Holmeskoven, som jeg tænker er en vådbundsskov, som ifølge mst.dk har stor betydning for en række truede planter og dyr. Store dele af skoven er sumpområde med utallige vandhuller året rundt. Ifølge DOF-basen er der registeret løvfrø i Holmeskoven.

Ved Stutteri Byvangen, som grænser lige op til det tiltænkte boligområde, er der en stor dam.

Jeg er uforstående over for næstformanden fra DN Bornholms udtalelse.

Jeg er bekymret, fordi BRK tiltænker, at Stamvej indtil det nye boligområde er langs med Holmeskoven og Stutteri Byvangen, hvilket vil betyde at blandt andet løvfrøer og salamanderes leveforhold vil blive forringet, de vil risikere at blive kørt ihjel, når de vil krydse vejen.

Jeg er bekymret, fordi jeg mener, at der kan være yngleforekomster af salamander og løvfrøer i området.

 

Kommentar

DN Bornholm kommenterer Lena Andersens læserbrev om naturforholdene i Rønne Syd således:

Lena M Andersen udtrykker i sit læserbrev bekymring for, at vi i DN Bornholm ikke støtter hensyntagen til beskyttede dyr på og omkring området i Rønne Syd, som er udlagt som kommende boligområde. Bekymringen er opstået, efter hun har læst Tidendes artikel om sagen 1. oktober. Her nævner jeg i et interview, at der ikke er yngleforekomster for padder på det udpegede areal.

Der skal ikke være tvivl om, at vi i DN går ind for, at der skal tages hensyn til alle beskyttede arters yngle- og levesteder. Efter yngletiden er løvfrøer og salamandre særligt afhængige af åbne krat, fugtig skov og skovbryn som levested. Det mener vi bestemt, at der skal tages hensyn til også i dette tilfælde.

Med venlig hilsen

Jens Christensen,
næstformand i
DN Bornholm