Det bornholmske drikkevand er grundlæggende af god kvalitet, oplyser Jens Hansen, biolog i Center for Natur og Miljø i Bornholms Regionskommune. Arkivfoto: S. Thomsen

Fund af ulovlige sprøjtemidler – nye prøver på vej

MILJØ

I de seneste år er antallet af drikkevandsvandsboringer, der forurenes af pesticidrester, eksploderet.

De nyeste tal fra 2018-19 viser ifølge GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), at fire ud af ti drikkevandsvandboringer er forurenede med pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider.

 

Bornholm er kommet
nogenlunde helskindet
gennem grundvands-
målingerne de seneste år.

 

I 11,4 procent af prøverne var mængden af pesticider over den tilladte grænseværdi, hvilket er en tredobling i forhold til målinger fra perioden 2010-16.

I 2019 iværksatte miljøminister Lea Wermelin (S) derfor en massescreening af det overfladenære grundvand i hele Danmark.

De indhentede stikprøver blev undersøgt for 415 stoffer, og der blev fundet spor af 32 stoffer, hvoraf nogle kom fra sprøjtemidler, “som det aldrig har været tilladt at bruge i Danmark”, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Fem prøver – ét fund

Et af de 32 fund blev gjort på Sydbornholm. Det oplyser kontorchef Birthe Jordt fra Vand- og Naturovervågningen under Miljø- og Fødevareministeriet i en uddybende mail til Bornholms Tidende.

Der blev udtaget i alt fem prøver på Bornholm i første screeningsrunde, fordelt på lokaliteter nær Nyker, Spellinge Mose, Østerlars og Pedersker. Den ene af de to prøver fra området nordøst for Pedersker var den eneste med forhøjede værdier, oplyser Birthe Jordt.

I en monitoreringsboring ved Skovholt på Pederskervej 56, cirka 1,5 kilometer nordøst for Smålyngsværket, fandt man således spor af sprøjtemidlerne Propazin og Monuron i monitoreringsboringen.

“Begge blev fundet i koncentrationer, der ligger under kravværdien for pesticidstoffer i drikkevand”, skriver Birthe Jordt.

Sprøjtemidler af ældre dato

Når tallene ligger under kravværdien er de så små, at myndighederne ikke skrider ind.

Det fortæller seniorkonsulent Claus Vangsgaard fra Danva, en interesseorganisation, der rådgiver Miljøstyrelsen om problemer med vandkvalitet på vegne af blandt andre Kommunernes Landsforening, Danske Vandværker, regionerne og Styrelsen for Patientsikkerhed.

– Der er tale om pesticider, som er udfaset for mere end 25 år siden, og som i hvert fald for Monurons vedkommende ikke forhandles i Danmark længere, siger Claus Vangsgaard.

Han fortæller videre, at vandkvaliteten på Bornholm hverken er helt i top eller helt i bund.

– Bornholm er kommet nogenlunde helskindet gennem grundvandsmålingerne de seneste år, siger han.

Ingen grund til bekymring

Ifølge Jens Hansen, biolog i Center for Natur og Miljø i Bornholms Regionskommune, er der ingen grund til at bekymre sig for det bornholmske grundvand – heller ikke efter fundet af pesticider på Pederskervej.

Det bornholmske drikkevand er af god kvalitet og kan bruges helt uden betænkeligheder, siger han:

– Der har været fund af pesticider på Bornholm, men kun få steder og i meget små mængder.

Jens Hansen gør desuden opmærksom på, at test af grundvand almindeligvis foretages på 90 meters dybde, mens de prøver, der foretages i forbindelse med massescreeningen, foretages i såkaldt overfladenært vand, som sædvanligvis opsamles i 30 meter dybe monitoreringsboringer.

– Det har ikke noget med drikkevandet at gøre, siger Jens Hansen.

Fire nye prøver fra Pedersker

I disse uger starter anden etape af den nationale massescreening.

Her undersøger GEUS grundvandet for cirka 100 sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter 250 steder i landet. Denne gang tager man ifølge Birthe Jordt seks stikprøver på Bornholm, heraf fire i området omkring Smålyngsværket, som er det største vandværk på Bornholm.

De to øvrige stikprøver tages ved Aarsballe og et par kilometer syd for Gudhjem, oplyser Miljøstyrelsen. Her forventer man, at de endelige analyseresultater fra screeningen bliver offentliggjort i begyndelsen af 2021.

Her måler GEUS om kort tid vandkvaliteten på Bornholm i anden runde af Miljøstyrelsens nationale massescreening. Kort: Vand- og Naturovervågningen under Miljø- og Fødevareministeriet