Der var ikke nogen vandrefalke, der kunne forstyrres, da to borgere i april måned i år kørte i bil ind bag en række skilte, som Bornholms Regionskommune og Dansk Ornitologisk Forening i fællesskab havde rejst, for at sikre de sjældne fugle ynglefred. Foto: Berit Hvassum

18.000 kroner i bøde for at forstyrre fugle der ikke eksisterede

En del af de to bøder på i alt 18.000 kroner, som to borgere fik for at bevæge sig ind bag nogle skilte i Vang Granitbrud, er tilsyneladende givet for med vilje at forstyrre ynglende vandrefalke. Bornholms Regionskommune og Dansk Ornitologisk Forening havde opsat skiltene for at informere om, at vandrefalken ynglede i området.

NATUR

En del af de to bøder på i alt 18.000 kroner, som to borgere fik for at bevæge sig ind bag nogle skilte i Vang Granitbrud, er tilsyneladende givet for med vilje at forstyrre ynglende vandrefalke. Bornholms Regionskommune og Dansk Ornitologisk Forening havde opsat skiltene for at informere om, at vandrefalken ynglede i området.

Det kan man udlede af de rapporter, som Bornholms Politi har optaget i sagen, og den korrespondance, politiet har haft med andre myndigheder, heriblandt Miljøstyrelsen. Dokumenter, som Bornholms Tidende har fået adgang til.

Forsætlig overtrædelse

Af dem fremgår det blandt andet, at Miljøstyrelsens jurister vurderer, at de to borgere, ved at bevæge sig ind bag de opsatte skilte og ved at køre i bil i Vang Granitbrud bag skiltene, har overtrådt Jagt- og Vildtforvaltningslovens paragraf 7. Den forbyder “forsætligt at forstyrre fugle med skadelig virkning for arten og bestanden”. En forseelse som Miljøstyrelsens jurister mener skal udløse en bøde på 3.000 kroner.

“Miljøstyrelsen vurderer, at der er tale om en forsætlig overtrædelse, da der var opsat tydelige skilte med adgangsforbud såvel som information om tilstedeværelse af ynglende vandrefalke. De sigtedes fortsatte færdsel vurderes derfor at være en forsætlig forstyrrelse af de ynglende vandrefalke på lokaliteten”, skriver styrelsen i et brev til Bornholms Politi, hvor styrelsen svarer på en række spørgsmål.

Ingen falke at forstyrre

Det bemærkelsesværdige ved den vurdering er imidlertid, at vandrefalken ikke har ynglet i Vang Granitbrud hverken i år eller de tre foregående år.

Det oplyser Christian Lau, som er vandrefalkkoordinator i Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm, og hans oplysninger bekræftes af Bornholms Regionskommunes skovfoged, Ole Holm Pedersen. De to parter, som i fællesskab står bag opsætningen af skiltene, og som tidligere har afvist, at det var intentionen, at skiltene skulle udløse bøder.

– De var udelukkende sat op for at vejlede og sætte området under publikums beskyttelse, og i år satte vi dem i håbet om, at der kom et ynglende vandrefalkepar, fortæller Christian Lau til Bornholms Tidende og fortæller, at opsætningen var genstand for en indgående intern diskussion mellem regionskommunen og ornitologerne, inden man i fællesskab besluttede at sætte skiltene op.

– Næste år lader vi sandsynligvis være med at sætte dem op, lyder det næsten enslydende og uafhængigt af hinanden fra både ornitologer og skovfoged.

Har ikke ynglet siden 2016

Ifølge Christian Lau har vandrefalkene slet ikke ynglet i Vang Granitbrud siden 2016.

– Den sidste ynglesucces, hvor det lykkedes et vandrefalkepar at få udruget unger og få dem på vingerne, var i 2015, fortæller han og fortsætter:

– Året efter, i 2016, var der et par, som forsøgte at yngle, men de forlod reden, inden æggene var udruget. Hvorfor de gjorde det, det ved vi ikke.

Siden det mislykkede yngleforsøg i 2016 har der ikke været vandrefalke i Vang Granitbrud, som har været det, ornitologer betegner som stedfaste. Det vil sige vandrefalke, som har deres faste tilholdssted i Vang Granitbrud.

– Vi har haft vandrefalke, som indimellem er blevet observeret i granitbruddet, men ikke nogen, der fast har holdt til i området, siger Christian Lau, som undrer sig over, hvorfor politiet ikke ringede til Dansk Ornitologisk Forening eller kommunens skovfoged, inden de udskrev bøder i den størrelsesorden.

– Så kunne vi have fortalt dem, hvordan det i virkeligheden forholdt sig, siger han.

Tror ikke på forstyrrelse

Han kan på den ene side ikke afvise, at årsagen til, at vandrefalken ikke har ynglet i Vang Granitbrud de seneste fire år, er, at de er blevet forstyrret, men på den anden side tror han ikke, at det er årsagen.

– Vandrefalkene er meget følsomme overfor forandringer i normalbilledet, og overfor forstyrrelser ovenfra. Til gengæld bliver de ikke generet af støj og færdsel nedefra, så længe det er en del af den daglige færdsel og aktivitet, som udgør et normalbillede, forklarer han og giver som eksempel NCC’s stenbrud Stubbeløkken øst for Rønne. Her yngler vandrefalken, selvom der arbejdes med tunge maskiner og sprænges med jævne mellemrum.

– At det ikke har ynglet i Vang Granitbrud er nok snarere, fordi de har fundet mere attraktive redepladser andre steder. Vi har for eksempel et par, der yngler i området, men tættere på havet, fortæller Christian Lau.

Forholdt sig til politiets informationer

Hos Miljøstyrelsen fortæller jurist Astrid Laursen, som er den sagsbehandler, der har besvaret Bornholms Politis spørgsmål, at styrelsen slet ikke har været informeret om, at vandrefalken aktuelt ikke ynglede i området.

– Vi har i vores besvarelse udelukkende forholdt os til de informationer, vi har fået af Bornholms Politi, oplyser hun til Bornholms Tidende.

Og om man så hos politiet har vidst, at der ikke var nogle ynglende vandrefalke, der kunne forstyrres, da man udmålte bøden, det har det endnu ikke været muligt at få afdækket.

Chefanklager hos Bornholms Politi, Benthe Pedersen Lund, som tidligere har bebudet, at hun efter Bornholms Tidendes dækning vil se nærmere på sagen, ønsker nemlig ikke at udtale sig, før hun selv har haft mulighed til at gennemgå den i detaljer. Det forventer hun først vil ske i midten af indeværende uge.