Grønbechs Hotel ønsker at lave altaner på hotelfacaden, der kan sammenlignes med dem, der er på Jantzens Hotel i Gudhjem. Foto: Jacob Jepsen

Høring vedrørende Grønbechs Hotel er slut: Kritikken af hoteludvidelse fortsætter

Der er fortsat borgermodstand mod, at Grønbechs Hotel i Allinge bliver højere.

Hotellet havde ellers forsøgt at imødekomme en del af den borgerkritik, der i foråret mødte dets planer om at udvide med en ekstra etage til otte nye værelser samt en tagterrasse ovenpå dem.

Grønbechs Hotel

Der er fortsat borgermodstand mod, at Grønbechs Hotel i Allinge bliver højere.

Hotellet havde ellers forsøgt at imødekomme en del af den borgerkritik, der i foråret mødte dets planer om at udvide med en ekstra etage til otte nye værelser samt en tagterrasse ovenpå dem.

Hotellet præsenterede således et revideret projekt, hvor udsynet fra terrassen til naboerne bliver reduceret, og hvor en planlagt glasfacade ud mod Nørregade i stedet bliver en pudset facade. Ændringerne har imidlertid ikke været nok til, at kritikken er forstummet.

For at Grønbechs Hotel kan foretage udvidelsen, skal kommunalpolitikerne give en dispensation fra den helt nye lokalplan, der er lavet for at bevare Allinges historiske byrum. Det er en dispensation af de helt store:

En helt ny lokalplan alene for Grønbechs Hotel samt et kommuneplantillæg. De dispensationsdokumenter har netop været i høring, og det er høringssvarene, der afslører en fortsat modstand mod hoteludvidelsen. 16 personer eller par har indsendt høringssvar.

Bekymringerne ligner dem, borgere gav udtryk for i foråret: Otte nye værelser vil betyde otte flere biler i Nørregade-området, som i forvejen er præget af trafikkaos om sommeren. Det vil fortsat være muligt for hotellets gæster at se ind til naboerne – ikke mindst fra de altaner, som hotellet vil sætte på facaden. Desuden mener borgere, at et så højt hus med altaner og træterrasse ikke passer ind i Allinges bymidte.

En understrøm af mistro til Bornholms Regionskommune trækker også igennem flere af høringssvarende. Borgere insinuerer, at Grønbechs Hotel har fået særbehandling.

Kommunens svar på den mistanke kan læses i en af de andre artikler i dagens avis.

Høringssvarene er tilgængelige på Bornholms Regionskommunes hjemmeside, og de bliver i øjeblikket behandlet af kommunes embedsværk. Når det er gjort, får politikerne dem, så de kan tage dem med i deres overvejelser. Vedtagelsen eller forkastelsen af Lokalplan nummer 120 for Grønbechs Hotel og kommuneplantillæg nummer 38 vil efter planen finde sted på et møde i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober.

Det er nu anden gang, politikerne skal tage stilling til en dispenserende lokalplan for Grønbechs Hotel. I foråret forkastede de det daværende projektetudkast, fordi der kom mange kritiske høringssvar.

Grønbechs Hotel har indsendt et høringssvar

Det var måske forventeligt, at der under lokalplanshøringen for Grønbechs Hotel ville komme kritiske høringssvar fra naboer, andre borgere i Allinge og turister med forkærlighed for byen. Det var i hvert fald, hvad hvad der skete. Mere overraskende er det, at Grønbechs Hotel også selv har indsendt et høringssvar til Bornholms Regionskommune.

Høringssvaret viser, at hotellet og en del af dets naboer har meget modsatrettede interesser. Flere naboer kritiserer i deres høringssvar, at der er planer om at give dispensation til etablering af små altaner på hotellets facade. Hotellet kritiserer derimod, at kommunen ikke giver dispensation til større altaner, end tilfældet er.

Hotellets ejer, Rasmus Nielsen, koncernchef Christoph Nørgaard, samt arkitekt på udvidelsen, Sean Claxton, har således i deres høringssvar sendt såkaldte “præciseringer” for, hvor store altanerne skal være.

“Altaner udformes (…) så der kan stå et lille bord og to små stole, jævnfør eksisterende løsning på eksempelvis Jantzens Hotel i Gudhjem,” skriver Grønbechs Hotel.

Naboer: Altaner giver indblik

Flere naboer kritiserer i deres høringssvar de langt mindre altaner, der bliver skitseret i lokalplansforslaget. Kritikken kommer fra tre beboere i Vinkelstrædet 2, som indeholder flere lejligheder og et haveanlæg. Også husets ejer, Birgit Larsen, kritiserer i sit høringssvar altanerne:

“Indbliksgenerne fra de spanske altaner på fremsiden mod havnen er endvidere et meget stort problem. Fra de to rækker af spanske altaner på henholdsvis første og anden sal på hotellet vil man kunne stå og se direkte ind i haveanlægget, ligesom man vil have direkte indsigt i de private beboelser hos naboerne, skriver Birgit Larsen.

Hotel: Vi har mødt positive naboer

At dømme efter høringssvarene er endnu flere beboere i kvarteret omkring Grønbechs Hotel utilfredse med udvidelsesplanerne. Grønbechs Hotel har imidlertid en anden opfattelse af den folkelige opbakning til udvidelsen.

“Vi er glade for, at vores reviderede byggeprojekt er blevet så positivt modtaget politisk og i offentligheden – herunder af mange naboer, som vi på Grønbechs Hotel har holdt orienteringsmøde for i offentlighedsfasen,” skriver Grønbechs Hotel i dets høringssvar.

Et sted i høringssvarene får den planlagte hoteludvidelse positive ord med på vejen fra en borger. De kommer fra Thomas Kæmpe, som først påpeger, at udvidelsen vil resultere i mangel på parkeringspladser, hvorefter han konstaterer, at “ellers er det nyreviderede projekt jo ganske nydeligt.”

 

Kritikken af hoteludvidelsen:

Der er kommet kritiske høringssvar fra 16 personer eller par. Grønbechs Hotel har desuden selv indsendt et høringssvar, der kritiserer kommunens sagsbehandling. En enkelt person har sendt flere høringssvar.

Mange kritikpunkter går igen i de forskellige indsigelser. Nedenstående udpluk fra høringssvarende er forsøgt udvalgt, så det er repræsentativt og uden for mange gentagelser.

Trafiksituationen bliver mere kaotisk

Thomas Kæmpe:

“Der er tæt pakket med biler i omkringliggende gader og stræder om sommeren. Når man så selv har nedlagt tre parkeringspladser ved indgangspartiet fra Nørregade til udeservering, og “kun” skal etablere fire parkeringspladser, så er der noget, der ikke stemmer. Ved etablering af otte nye dobbeltværelser, kommer der sandsynligvis også otte par med otte biler.”

Marianne og Thomas Hjorth Lodahl, Havnegade 5:

“Parkeringsforholdene i området ved hotellet er meget dårlige. Vi har her i sommer set flere uhensigtsmæssige parkeringer. Parkeringer, som vil gøre det nærmest umuligt for ambulance og udrykningskøretøjer at komme til. Vi, som beboere, har svært ved at parkere i nærheden af vores ejendom.”

Udbygningen passer ikke ind i Allinge

Helle og Steen Gornitzka, Havnegade 13:

“(Hotellet vil få, red.) et tag, som jo kun ligner et tag udefra. Det er jo kun en kulisse. Under mødet på hotellet spurgte vi til, hvordan det egentlig så ud. Der blev kun vist et snit set lige på, hvor taget ser rigtigt ud, men på tegningen “skyggestudier 3D overblik marts” ser man tydeligt, at det ikke er et tag, men blot en halv taghældning, som udefra ligner et tag, men blot er et stakit formet som et kulissetag. Vi er ret sikre på, at en lignende konstruktion ikke findes på Bornholm, og derfor ikke er en del af en karakteristisk bebyggelse, som foreskrives. Dertil kommer elevator og trappetårnene, som jo bestemt ikke er noget, vi har set før i Allinge.”

Birgit Larsen, ejer af Havnegade 7 / Vinkelstrædet 2:

“Særplanen giver mulighed for, at Grønbechs Hotel kan udvide – fra sine allerede voldsomme 117 procent – til næsten 150 procent. Og dette i et bevaringsværdigt område, hvor man ellers tillader andre at bygge maksimalt 85%. Matriklen er således allerede overbebygget.

Særplanen tillader opsætning af mange store spanske altaner i stål. Et materialevalg, som på ingen måde passer ind i et mere end 100 år gammelt bevaringsværdigt område.

Forøgelsen af etagehøjden vurderes af kommunens egne folk, i kommunens egne dokumenter, til “væsentligt at påvirke området.”

Etablering af tagterrassen er – igen følge kommunen egne dokumenter – “helt fremmed for bevaringsområdet øvrige bebyggelse.”

Opsætning af de spanske altaner – igen ifølge kommunen egne dokumenter – “vurderes i dette tilfælde væsentligt at ændre hovedfacadens udtryk og rytme”.”

Marianne og Thomas Hjorth Lodahl, Havnegade 5:

“Vi er meget forbavsede over så vidtgående dispensationer, der foreslås. Der er gennem flere år blevet arbejdet med en lokalplan for Allinge, hvor der tillades en bebyggelsesprocent på 85 og tilladelse til etagebyggeri på 2,5. Allinge midtby er præget af 2 etages ejendommen og det er dette bymiljø der bl.a. ønskes bevaret i den netop vedtagene lokalplan. Vi ser det som meget utroværdigt, når man kun få måneder efter en vedtaget lokalplan, kan tillade et byggeri i fire etager og en byggeprocent på 150. Det er simpelt hen ikke i orden.”

Naboer: Vi bliver begloet

Grete Arvidsen Vinkelstrædet 2a, 1.tv:

For det første vil udvidelsen give mig store gener ved at hotellets gæster kan stå og se direkte i vores have og terrasse fra både de spanske altaner og fra den del af tagterrassen, som går ned mod Havnen. Og jeg vil få meget mindre sol ind i min lejlighed, da byggeriet vil lægge dele af huset og haven i skygge i store dele af året.

Lone Funch Pedersen Vinkelstrædet 2C:

Forøgelsen med én etage, og herpå en tagterrasse vil medføre store gener for min lejlighed og vores fælles gård- og haveanlæg ved både ind- og udsigtsgener. Og etableringen af spanske altaner med direkte indsyn i boligerne i ejendommen bør også undgås.

Maureen Appelberg Vinkelstrædet 2B:

Hotellet vil med sin forhøjelse med én hel etage, samt en gigantisk tagterrasse, give store indsigtsgener i hele området. Særligt vil vi i naboejendommen blive udsat for, at hotellets gæster fra hele fronten af tagterrassen – og særligt fra de mange spanske altaner – vil kunne glo direkte ned i vores have og terrasse, og så sandelig også direkte ind af vores vinduer! Dette er helt, helt urimeligt i et bevaringsværdigt området, som har set ud som det gør i dag i langt mere end 100 år!

Ejer, Nørregade 14:

Min bekymring er dels, at turist-trykket bliver for massivt i det centrale Allinge, (…) og dels det indkig, der vil være til vores sommerhus som ligge Nørregade 14.

Det ligner særbehandling af Grønbechs Hotel

Helle og Steen Gornitzka, Havnegade 13:

“Der skal etableres franske/spanske altaner. Det er i sig selv fuldstændig atypisk i forhold til byens autentiske arkitektur og udseende. Desuden skal disse altaner/balkoner åbenbart udstyres med rækværk/gelændere udført i aluminium. Er det ok, når borgere i byen, der ansøger om udskiftning af gamle vinduer, får afslag på aluminiumsvinduer og skal bruge træ?”

(…)

“Der er en talemåde, der siger: Alle har lige ret for loven. Men hvis I godkender denne omfattende og upassende udvidelse og renovering af Grønbechs Hotel, må man konstatere, at nogle få åbenbart kan få mere ret end andre!”

Jane og Tommy Kofoed:

“Når nu lokalplanen ikke lever op til Grønbechs Hotels ønsker, så må man jo bøje planen og lave et kommuneplantillæg. Så går det jo nok: Politik hmm.”