Det er den gule del af Grøbechs Hotel, som ejerne ønsker at forhøje med en ekstra etage og en tagterrasse. Foto: Jacob Jepsen

Borgere insinuerer særbehandling af Grønbechs Hotel

Grønbechs Hotel

I en del høringssvar insinuerer borgerne kraftigt, at Bornholms Regionskommune giver Grønbechs Hotel særbehandling i forbindelse med hoteludvidelsen. Som en skriver:

“Kommunalbestyrelsen har for nylig vedtaget en bevarende byplan for Allinge. Det er dejligt, at vores politikere har øje for byernes kvaliteter, og at disse ikke skal ødelægges af forretningsfolk, der kun har fokus på penge. Men det var åbenbart en stakket frist, fordi på samme møde i kommunalbestyrelsen tilsidesatte et flertal af politikerne det, de lige have besluttet.

Man stiller sig selv spørgsmålet: Hvad er årsagen? Er det korruption, nepotisme eller bare almindelig slattenhed?”

I et andet høringssvar lyder det:

“Kommunalbestyrelsen (har, red.) hermed givet startskuddet til en fundamental ændring af Allinge – medmindre der af en eller anden ukendt årsag gives særbehandling til Grønbechs Hotel.”

Byg-boss: Vi gør ikke forskel på folk

Søren Møller Christensen er leder af Udvikling og Byg i Bornholms Regionskommune. Det er det sted, hvor embedsfolkene behandler sagen om udvidelsen af Grønbechs Hotel. Han afviser, at han og det øvrige embedsværk skulle gøre forskel på folk.

– Administrationen gør ikke forskel på folk. Når vi får en lokalplananmodning, lægger vi den op til politisk beslutning. Politikerne har kompetencen til at fastsætte rammerne for, hvad der kan være af byudvikling. Det agerer vi så på baggrund af, siger Søren Møller Christensen og sender dermed spørgsmålet videre til politikerne.

Borgmesteren: Jamen, vi har jo lyttet til kritikken

Borgmester Winni Grosbøll er også formand for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, der har det øverste politiske ansvar i byggesager.

Flere høringssvar insinuerer kraftigt, at kommunen favoriserer Grønbechs Hotel. At der af en eller anden grund bliver gjort forskel på netop det hotel og andre. Har det noget på sig?

– Nej, det har det ikke. Vi skal behandle alle lige, og det gør vi også i den her sag. I byggesager er det altid et skøn, hvordan man kan indpasse projektet i byens kulturmiljø. Men i forhold til, hvordan folk behandles, eller om man giver nogen særlige folk fortrin, så nej, siger Winni Grosbøll.

– Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis den opfattelse går igen i høringssvarene. Det er en ret voldsom påstand mod vores embedsstand, som også i den her sag har forsøgt at indarbejde løsninger på de bekymringer, der er blevet gjort opmærksom på. Ser du tilbage, vil du kunne se ret store aftryk fra de høringssvar, der kom i første runde.

Så det er ikke sådan, at man fra politisk hold er særligt positivt stemt i forhold til Grønbechs Hotel? Måske fordi de fra et tidligt tidspunkt har støttet op om Folkemødet og forvandlet en øjebæ til et langt smukkere hotel?

– Jeg synes, man skal kigge på sagen, som den har ligget fra start og sammenholde det med de ændringer, der er kommet. Der var bekymringer omkring tagterrasse og altaner, som der er blevet taget hensyn til. Så nej. Jeg synes faktisk, at netop den her sag lige præcis viser, at vi gerne vil have udvikling på hele Bornholm, og at vi gerne vil have, at vores hoteller blomstrer – men at vi altid tager hensyn til det omkringliggende bymiljø.

– Vi vil rigtig gerne have udvikling. Vi snakker med investorer, og der er en masse sager, så vi har rasende travlt. Men det betyder ikke, at vi lader hånt om ligebehandling og love, siger Winni Grosbøll.

Grønbechs Hotel kritiserer kommunens sagsbehandling

Grøbechs Hotel kritiserer embedsværket i Bornholms Regionskommune for ikke at lytte til hotellets ønsker vedrørende størrelsen på hotelfacadens planlagte altaner.

I et høringssvar påpeger blandt andre hotellets ejer, Rasmus Nielsen, at den lokalplan, som er ved at blive vedtaget specielt for Grønbechs Hotel, kun tillader mindre altaner. Hotellet ønsker derimod at forsyne den gule facade med større altaner, hvilket kommunalbestyrelsen ifølge hotelfolkene har nikket ja til.

“Altaner er i embedsværkets udkast til lokalplansteksten reduceret i forhold til det indsendte projektmateriale med tilhørende tegninger. Det har fra starten af projektet været afgørende at etablere mindre, æstetisk tilpassede, reelle altaner i husets stil, der lige netop muliggør ophold for to personer. De tegnede altaner har en dybde svarende til eksisterende vinduesrammer i åben tilstand,” står der i høringssvaret, som er underskrevet af hotellets ejer, koncernchef og arkitekten på udvidelsen.

Bornholms Tidende har været i kontakt med Søren Møller Christensen, der er leder af Udvikling og Byg i Bornholms Regionskommune. Han ønsker ikke at kommentere på Grønbechs Hotels kritik af kommunens embedsværk, da høringssvarene stadig bliver sagsbehandlet.

 

Kritikken af hoteludvidelsen

Der er kommet kritiske høringssvar fra 16 personer eller par. Grønbechs Hotel har desuden selv indsendt et høringssvar, der kritiserer kommunens sagsbehandling. En enkelt person har sendt flere høringssvar.

Mange kritikpunkter går igen i de forskellige indsigelser. Nedenstående udpluk fra høringssvarende er forsøgt udvalgt, så det er repræsentativt og uden for mange gentagelser.

Trafiksituationen bliver mere kaotisk

Thomas Kæmpe:

“Der er tæt pakket med biler i omkringliggende gader og stræder om sommeren. Når man så selv har nedlagt tre parkeringspladser ved indgangspartiet fra Nørregade til udeservering, og “kun” skal etablere fire parkeringspladser, så er der noget, der ikke stemmer. Ved etablering af otte nye dobbeltværelser, kommer der sandsynligvis også otte par med otte biler.”

Marianne og Thomas Hjorth Lodahl, Havnegade 5:

“Parkeringsforholdene i området ved hotellet er meget dårlige. Vi har her i sommer set flere uhensigtsmæssige parkeringer. Parkeringer, som vil gøre det nærmest umuligt for ambulance og udrykningskøretøjer at komme til. Vi, som beboere, har svært ved at parkere i nærheden af vores ejendom.”

Udbygningen passer ikke ind i Allinge

Helle og Steen Gornitzka, Havnegade 13:

“(Hotellet vil få, red.) et tag, som jo kun ligner et tag udefra. Det er jo kun en kulisse. Under mødet på hotellet spurgte vi til, hvordan det egentlig så ud. Der blev kun vist et snit set lige på, hvor taget ser rigtigt ud, men på tegningen “skyggestudier 3D overblik marts” ser man tydeligt, at det ikke er et tag, men blot en halv taghældning, som udefra ligner et tag, men blot er et stakit formet som et kulissetag. Vi er ret sikre på, at en lignende konstruktion ikke findes på Bornholm, og derfor ikke er en del af en karakteristisk bebyggelse, som foreskrives. Dertil kommer elevator og trappetårnene, som jo bestemt ikke er noget, vi har set før i Allinge.”

Birgit Larsen, ejer af Havnegade 7 / Vinkelstrædet 2:

“Særplanen giver mulighed for, at Grønbechs Hotel kan udvide – fra sine allerede voldsomme 117 procent – til næsten 150 procent. Og dette i et bevaringsværdigt område, hvor man ellers tillader andre at bygge maksimalt 85%. Matriklen er således allerede overbebygget.

Særplanen tillader opsætning af mange store spanske altaner i stål. Et materialevalg, som på ingen måde passer ind i et mere end 100 år gammelt bevaringsværdigt område.

Forøgelsen af etagehøjden vurderes af kommunens egne folk, i kommunens egne dokumenter, til “væsentligt at påvirke området.”

Etablering af tagterrassen er – igen følge kommunen egne dokumenter – “helt fremmed for bevaringsområdet øvrige bebyggelse.”

Opsætning af de spanske altaner – igen ifølge kommunen egne dokumenter – “vurderes i dette tilfælde væsentligt at ændre hovedfacadens udtryk og rytme”.”

Marianne og Thomas Hjorth Lodahl, Havnegade 5:

“Vi er meget forbavsede over så vidtgående dispensationer, der foreslås. Der er gennem flere år blevet arbejdet med en lokalplan for Allinge, hvor der tillades en bebyggelsesprocent på 85 og tilladelse til etagebyggeri på 2,5. Allinge midtby er præget af 2 etages ejendommen og det er dette bymiljø der bl.a. ønskes bevaret i den netop vedtagene lokalplan. Vi ser det som meget utroværdigt, når man kun få måneder efter en vedtaget lokalplan, kan tillade et byggeri i fire etager og en byggeprocent på 150. Det er simpelt hen ikke i orden.”

Naboer: Vi bliver begloet

Grete Arvidsen Vinkelstrædet 2a, 1.tv:

For det første vil udvidelsen give mig store gener ved at hotellets gæster kan stå og se direkte i vores have og terrasse fra både de spanske altaner og fra den del af tagterrassen, som går ned mod Havnen. Og jeg vil få meget mindre sol ind i min lejlighed, da byggeriet vil lægge dele af huset og haven i skygge i store dele af året.

Lone Funch Pedersen Vinkelstrædet 2C:

Forøgelsen med én etage, og herpå en tagterrasse vil medføre store gener for min lejlighed og vores fælles gård- og haveanlæg ved både ind- og udsigtsgener. Og etableringen af spanske altaner med direkte indsyn i boligerne i ejendommen bør også undgås.

Maureen Appelberg Vinkelstrædet 2B:

Hotellet vil med sin forhøjelse med én hel etage, samt en gigantisk tagterrasse, give store indsigtsgener i hele området. Særligt vil vi i naboejendommen blive udsat for, at hotellets gæster fra hele fronten af tagterrassen – og særligt fra de mange spanske altaner – vil kunne glo direkte ned i vores have og terrasse, og så sandelig også direkte ind af vores vinduer! Dette er helt, helt urimeligt i et bevaringsværdigt området, som har set ud som det gør i dag i langt mere end 100 år!

Ejer, Nørregade 14:

Min bekymring er dels, at turist-trykket bliver for massivt i det centrale Allinge, (…) og dels det indkig, der vil være til vores sommerhus som ligge Nørregade 14.

Det ligner særbehandling af Grønbechs Hotel

Helle og Steen Gornitzka, Havnegade 13:

“Der skal etableres franske/spanske altaner. Det er i sig selv fuldstændig atypisk i forhold til byens autentiske arkitektur og udseende. Desuden skal disse altaner/balkoner åbenbart udstyres med rækværk/gelændere udført i aluminium. Er det ok, når borgere i byen, der ansøger om udskiftning af gamle vinduer, får afslag på aluminiumsvinduer og skal bruge træ?”

(…)

“Der er en talemåde, der siger: Alle har lige ret for loven. Men hvis I godkender denne omfattende og upassende udvidelse og renovering af Grønbechs Hotel, må man konstatere, at nogle få åbenbart kan få mere ret end andre!”

Jane og Tommy Kofoed:

“Når nu lokalplanen ikke lever op til Grønbechs Hotels ønsker, så må man jo bøje planen og lave et kommuneplantillæg. Så går det jo nok: Politik hmm.”