Foto: Berit Hvassum.

Kommunen reducerer muligheden for at bryde kaolin

ERHVERV

Regionskommunen er optaget af at sikre erhvervslivet gode udviklingsmuligheder.

Derfor ser den et behov for at udpege en håndfuld nye erhvervsområder ved Snorrebakken i Rønne i kommuneplanen. Et af disse områder karambolerer med kommunens råstofplan, hvor væsentlige dele af arealet er udpeget som råstofinteresseområde for kaolin.

Kommuneplanen må ikke stride imod råstofplanen, men lovgivningen åbner mulighed for at frigive råstofinteresseområder til andre formål, hvis det er dokumenteret, at der ikke er en væsentlig råstofressource, eller hvis regionskommunen vurderer, at der er væsentlige samfundsmæssige interesser, som skal tilgodeses. Og det er der, mener kommunen. Det fremgår af en afgørelse fra Center for Natur, Miljø og Fritid.

Konkret drejer det sig om et område ved Rabækkevej og Snorrebakken, og ifølge afgørelsen er der væsentlige samfundsmæssige interesser, der betyder, at dele af råstofinteresseområdet skal overgå til erhvervsområde. De interesser er blandt andet hensynet til hensigtsmæssig byudvikling og vandforsyningsinteresser.

Særlig følsomt

I sin afgørelse skriver Center for Natur, Miljø og Fritid, at det for at fremme en fortsat positiv udvikling af Bornholm er nødvendigt at sikre brede muligheder for erhvervsudvikling. Det er samtidig vigtigt at sikre en hensigtsmæssig byudvikling ved planlægning for erhverv, og derfor ønsker kommunen at placere de nye erhvervsområder i tilknytning til by og infrastruktur i Rønne, der er øens kommunecenter.

Regionskommunen har haft kig på andre mulige placeringer af erhvervsområder, og det bedste alternativ til placeringen ved Snorrebakken ligger oven på et særligt følsomt grundvandsområde, som er afgørende for vandforsyningen af Rønne, hvorfor det ikke er egnet til en bred erhvervsudvikling. Området ved Snorrebakken ligger derimod uden for almene drikkevandsinteresser.

I over 20 år

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras foretog i 2017 en kortlægning af råstofressourcerne i de indvindingsområder, der er udpeget i regionskommunens Råstofplan 2016. Af den kortlægning fremgår det, at der endnu er omkring tre millioner kubikmeter kaolin i området ved Snorrebakken.

Der er ikke foregået indvinding af kaolin på Bornholm i over 20 år. Den seneste aftager var Aalborg Portland A/S, som har udtalt, at det er muligt, at man kan få interesse for kaolin fra Bornholm igen. I så fald vil den ønskede mængde være omkring 100.000 tons årligt, skriver kommunen i afgørelsen. På grund af jernindhold og indhold af kvartskorn kan kaolin fra Bornholm ikke bruges til porcelæn. Den kan til gengæld bruges til cement og ildfaste sten.

Af regionskommunens afgørelse fremgår det, at en tommelfingerregel for råjord siger, at kaolin vejer 1,75 ton pr. kubikmeter. Det vil sige, at 100.000 ton svarer til cirka 57.150 kubikmeter årligt. Hvis der kan indvindes 2,7 millioner kubikmeter i det udpegede indvindingsområde, vil det betyde, at der rundt regnet er til 47 års forbrug i råstofindvindingsområdet alene. Dertil kommer de dele af råstofinteresseområderne, der ikke påvirkes af afgørelsen.