Forligsteksten: Kommunen udvider for 22 millioner og sparer kun lidt

Her er teksten i det forlig om næste års kommunebudget, som alle kommunalbestyrelsens partier blev enige om fredag eftermiddag.

Budgetforligstekst for Budgettet for 2021 og overslagsår

Budgettet for 2021 og de følgende år har et helt andet udgangspunkt end set i mange år: Reformen af den nationale udligningsordning, den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen og flere års ansvarlig, lokalkommunal budgetlægning har givet et positivt økonomisk udgangspunkt. Det har givet mulighed for at udvide udgifterne samlet set i 2021. Det er en enig kommunalbestyrelse, der står bag årets budgetforlig.

Ældreområdet

Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte ældreområdet bredt set. Der satses således både på et styrket samarbejde mellem myndigheden og hjemmeplejen, uddannelsesarbejdet med voksenelevløn til social- og sundhedsassistenter videreføres i kombination med at praktikvejledningen styrkes, og der afsættes midler til et generelt løft af arbejdsvilkårene på området.

Det helt store mål er at forbedre både arbejdsvilkårene og dermed fastholdelsen af medarbejdere på området og at sikre mulighederne for kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft i de kommende år.

Der er et vigtigt arbejde i gang på ældreområdet, som nu går ind i sit tredje og sidste år. De afsatte midler skal nærmere udmøntes via Social- og Sundhedsudvalget. I dette arbejde skal der også ses generelt på organiseringen og ledelsen på ældreområdet.

Der afsættes også penge til et forsøg på to plejecentre med tablets til alle ansatte, og så skal beklædningspakkerne genvurderes i samarbejde med MED-systemet.

Samlet set er der tale om udvidelser på ældreområdet for 5,9 millioner kroner.

Børn og skoler

Nationalt er det vedtaget at arbejde for minimumsnormeringer i dagtilbud. Den ambition deles af kommunalbestyrelsen på Bornholm. Det er fortsat uklart, hvordan det nationale mål skal nås, men kommunalbestyrelsen afsætter midler til at fortsætte den positive udvikling i de kommunale dagtilbud.

På skoleområdet afsættes en pulje til at understøtte arbejdet med en revideret tildelingsmodel. Der afsættes også midler til at kunne forbedre de inkluderende fællesskaber for alle børn i øens folkeskoler. Der er store forventninger til resultaterne af disse forbedringer i de kommende år, og betydningen for de forskellige undervisningstilbud vil blive fulgt nøje for at sikre en løbende tilpasning.

Samlet set øges udgifterne på børne- og skoleområdet med 4,8 millioner kroner i 2021.

Unge

Arbejdet med den sammenhængende ungeindsats er godt på vej. Kommunalbestyrelsen afsætter et toårigt beløb til at sikre de nødvendige investeringer i denne indsats i forventning til positive effekter af den varige indsats.

Hertil afsættes også en to-årig pulje på 3,5 millioner kroner til en særlig beskæftigelses- og uddannelsespulje. Covid 19-situationen har haft en negativ betydning for beskæftigelsen, og en særlig indsats skal bidrage til komme godt igennem krisen.

Der afsættes også midler til at skabe bedre fysiske rammer for den forberedende grunduddannelse (FGU) i tilknytning til Campus Bornholm.

Styrket erhvervsudvikling

Der afsættes midler til at sikre hurtig og kompetent behandling af ansøgninger om byggetilladelser. Der er gennem en årrække sket en positiv udvikling i aktiviteten på Bornholm, og for at imødekomme dette pres øges indsatsen bredt. En forudsætning er blandt andet også at kunne tilpasse lokalplanerne, og der afsættes derfor også midler til flere ansatte på dette område.

Byudvikling i Rønne og Nexø

Der er lagt store og udviklingsorienterede planer for udvikling af Rønne og Nexø. Kommunalbestyrelsen afsætter betydelige midler til at kunne realisere forslagene om Strandparken i Nexø og Byens Hus i Rønne.

Til midlertidig skaterpark i Rønne afsættes 150.000 kroner med henblik på at understøtte fundraising.

Samlet set afsættes 32,5 millioner kroner til nye anlægsopgaver.

Øvrige

Der er mange opprioriteringer i budgettet, der kan læses af den detaljerede aftale. Dog kan nævnes: Lokalsamfundspuljen føres tilbage til tidligere niveau.

Klemensker Svømmebads ansøgning om et fast driftstilskud imødekommes. Det samme er tilfældet for Peers-projektet (under SIND, red.), Sorggrupper, Madkulturhuset og Oluf Høst-museet.

Rengøringsindsatsen særligt i dagtilbud og skoler hæves i forlængelse af oplevelserne under Covid 19-udbruddet i foråret 2020. I første omgang et par år. Tillige afsættes midler til at etablere hjemmearbejdspladser jævnfør erfaringerne med hjemmearbejde under Covid 19-krisen.

Der afsættes midler til løbende at sikre en kritisk gennemgang af rækværk, trapper, hegn, bænke og lignende på offentlige arealer, og der etableres handicapindgang og handicaptoilet ved Frivillighuset i Klemensker.

Naturplejen og naturgenopretningen herunder vedligeholdelse af stisystemer prioriteres. Også midler til at omsætte energipolitikken i handling herunder øget fokus på den grønne mobilitet på Bornholm prioriteres.

Bopælspligt- og veteranindsatserne øges, og der afsættes midler til at kunne kvalitetssikre de mest komplicerede udbudsprocesser bedre. Endelig skal mulighederne for befordringsgodtgørelse for brug af cykel afdækkes.

Ser vi det samlede budget for 2021 under et, er der udvidelser for 21,9 millioner kroner.

Forskydninger

Etableringen af et nyt plejecenter i Hasle (Bykær) udskydes endnu et år. I første halvår 2021 opdateres beslutningsgrundlaget for at etablere plejecenteret til politisk drøftelse. Det skyldes, at udviklingen giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved behovet for plejeboliger trods et stigende antal ældre.

I den forbindelse skal behovet for vedligeholdelse på det nuværende plejehjem i Hasle (Toftegården) vurderes.

Realiseringen af Museumscenteret i Rø er forsinket. Derfor udskydes det afsatte kommunale tilskud.

Det er fortsat kommunalbestyrelsens ambition at samle de administrative funktioner på færre matrikler. Der har været arbejdet med det, men der er endnu ikke fundet en politisk løsning til udmøntning.

Inden udgangen af 2020 skal der findes en varig løsning for byggesags- og planmedarbejdernes flytning til Rønne, og der skal findes en permanent løsning for Hjemmeplejen i Allinge i Tejn. I den forbindelse skal en samlet, langsigtet løsning for samling af de administrative funktioner på færre matrikler drøftes igen.

Nedprioriteringer

Der er i budgettet vedtaget en række udgiftsreduktioner, hvor konsekvenserne vurderes særdeles begrænsede.

I økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen er det aftalt, at anvendelsen af eksterne konsulenter skal reduceres. Bornholms Regionskommunes andel heraf er 3,37 millioner kroner. Der skal udarbejdes en analyse for at vurdere mulighederne for at indfri disse nationale forventninger på en hensigtsmæssig måde, hvor øgede kompetencer internt i kommunen kan reducere behovet for eksterne konsulenter.”