Den private fællesvej Kystparken i Rønne. Foto: Berit Hvassum

Kommunen ønsker ikke umiddelbart at overtage privat vej

Tre boligselskaber har henvendt sig til regionskommunen med et ønske om at få lavet den private fællesvej Kystparken i Rønne om til en offentlig vej. Det sker blandt andet med henvisning til, at andre end de tre grundejere anvender vejen. Derfor mener de, at vejen har betydning for andre, hvorfor den bør være offentlig. Den vurdering er kommunen ikke umiddelbart enig i.

TRAFIK

Tre boligselskaber har henvendt sig til regionskommunen med et ønske om at få lavet den private fællesvej Kystparken i Rønne om til en offentlig vej. Det sker blandt andet med henvisning til, at andre end de tre grundejere anvender vejen. Derfor mener de, at vejen har betydning for andre, hvorfor den bør være offentlig. Den vurdering er kommunen ikke umiddelbart enig i.

Bag henvendelsen står De Vanføres Boligselskab, Bo42 og A/B Kystparken. De har besluttet at nedlægge en fælles grundejerforening, fordi udgifterne til administration og revision ikke hænger sammen med det minimale arbejde, vejen fra Store Torvegade ind til Kystparken medfører.

Sammenholdt med den offentlige brug af vejen har det fået boligselskaberne til at bede kommunen om at overtage vejen. Det fremgår af en dagsorden til et møde i natur- og miljøudvalget.

Gående trafik

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en privat fællesvej skal optages som kommuneveje. Den træffer beslutningen på baggrund af en samlet trafikal vurdering. Med til vurderingen hører, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at den bør optages som offentlig.

I den forbindelse betragtes gennemgående motorkørende trafik som almen færdsel. Det gør trafik med ærinde til de tilgrænsende ejendomme til gengæld ikke. Det betyder, at en blind vej som udgangspunkt ikke har en sådan betydning for den almene færdsel, at den bør optages som offentlig vej, fremgår det af den kommunale sagsfremstilling.

Disse regler betyder også, at gående trafik ikke betyder, at vejen får betydning for den almene færdsel og derfor bør optages som offentlig vej.

Offentlig sti

Fra den kommunale administrations side lyder vurderingen, at Kystparken ikke bør optages som offentlig vej. Det skyldes, det er en lukket vej, hvor der ikke kan være gennemgående motorkørende trafik, hvorfor den motorkørende trafik på vejen som udgangspunkt må antages at have et ærinde til boligerne ved vejen.

Selvom der kan være uvedkommende gående færdsel på vejen, som fortsætter ad stiforbindelsen til Ndr. Kystvej, så mener administrationen heller ikke, at denne færdsel bør føre til, at vejen optages som offentlig vej. Sidste mulighed er at gøre den til en offentlig sti, samtidig med at den bevares som privat fællesvej. I så fald skal kommunen afholde en del af udgifterne til vedligehold. Men det er heller ikke aktuelt, lyder det fra embedsværket. Det skyldes, at der blandt andet ved Nørre Bakke cirka 250 meter syd for Kystparken også er mulighed for, at gående trafik kan komme til Ndr. Kystvej.

Det er som sagt kommunalbestyrelsen, der i sidste ende vurderer, om Kystparken skal være offentlig vej.

 

 

Fakta

Om lovgrundlaget

§ 15 i Lov om offentlige veje:

“Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges … og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold”.

§ 58 i Lov om private fællesveje:

“Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert 5. år vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig, jf. § 15 i lov om offentlige veje.”

§ 2 a i Lov om private fællesveje:

“Vejmyndigheden for en offentlig sti kan bestemme, at en privat fællesvej skal have status som offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej. Vejmyndigheden for den offentlige sti afholder en forholdsmæssig andel af udgifterne til den private fællesvejs vedligeholdelse.”