Politiet og embedslægen observerede, at mandens æsel led af kronisk forfangenhed, såkaldte snabelsko, der giver en uhensigtsmæssig og ofte smertefuld belastning af dyrets led. Modelfoto fra YouTube.

Dømt for vanrøgt for anden gang: Politiet beslaglagde æsel

En 56-årig mand fra Gudhjem blev onsdag, ved Retten i Rønne, kendt skyldig i en række overtrædelser af dyreværnsloven.

Det er anden gang indenfor halvandet år, manden bliver dømt for ikke at passe sine husdyr på forsvarlig vis.

Dyrevelfærd

En 56-årig mand fra Gudhjem blev onsdag, ved Retten i Rønne, kendt skyldig i en række overtrædelser af dyreværnsloven.

Det er anden gang indenfor halvandet år, manden bliver dømt for ikke at passe sine husdyr på forsvarlig vis.

Anmeldt af Fødevarestyrelsen

Politiet bliver opmærksom på mandens husdyrhold i december 2019, hvor Fødevarestyrelsen anmelder manden for ikke at have øremærket tre får, han har på ejendommen.

Og da politiet i den forbindelse politiet opsøger manden på hans ejendom, konstaterer betjenten, ifølge anklageskriftet, at manden i en længere periode har forsømt at muge ud, gøre rent og sørge for tør strøelse i to hestebokse, så de to heste, manden havde på ejendommen kunne finde tørt leje.

Politiet konstaterer også, at manden har forsømt at sikre, at et æsel, der var tøjret på hans ejendom, har bevægelsesfrihed og adgang til friskt vand og til at lægge sig.

Æslet led desuden under, at manden havde forsømt at beskære dets hove, således at hovene var så forvoksede. Æslet led af det, der kaldes kronisk forfangenhed, hvor hovene hæmmer æslets naturlige gang og belaster dyrets led på en unaturlig og ofte smertefuld måde.

På ejendommen konstaterede politiet endvidere, at der på de udendørsarealer, hvor dyrene færdedes, var adskillige skarpe objekter, som dyrene kunne komme tilskade på.

Beslaglægger æsel

Dyrenes og arealernes tilstand, får den politiassistent fra Bornholms Politi, der har opsøgt manden på hans ejendom, til at tilkalde embedsdyrlægen fra Fødevareastyrelsen, for at han kan foretage en dyrlægefaglig vurdering af situationen på ejendommen.

Da den foreligger, udsteder Bornholms Politi den 2. januar 2020 et påbud til manden om at få bragt forholdene på ejendommen i orden inden syv dage. Heriblandt at få en dyrlæge eller en beslagsmed til at behandle æslets forvoksede hove.

Det undlader manden imidlertid at gøre, og da politiet gennemfører et opfølgende besøg den 15. januar 2020, konstaterer betjenten, at påbuddet ikke er blevet efterkommet. Dette bliver manden også tiltalt for, idet det er yderligere en overtrædelse af dyreværnsloven, som kan straffes med bøde eller fængsel. Af samme årsag besluttede politiet at beslaglægge æslet, der nu er anbragt hos en ny ejer.

Nægtede sig skyldig

I retten nægtede manden sig skyldig i alle fem anklagepunkter.

Han forklarede, at han netop spredte tør strøelse i hesteboksene, når hestene om aftenen blev taget ind fra folden, således at de havde et tørt leje i løbet af natten, men at politiet var kommet på et tidspunkt, hvor hestene stadig var på fold, og hvor dette ikke var sket endnu.

Manden forklarede endvidere, at han selv beskar æslets hove med en rosensaks, og at æslet ikke var besværet eller led under de forvoksede hove.

At det tøjrede æsel, under alle de tre besøg politiet aflagde på ejendommen i december 2019 og januar 2020, stod med tøjret viklet ind i træer, buske og en gammel traktorvogn, betegnede den tiltalte mand som usædvanligt og afviste, at det var noget, der ofte skete. Hvorfor det netop var sket under alle de tre besøg, politiet aflagde på ejendommen, kunne manden i retten ikke forklare. Han havde i sin forklaring i retten flere gange svært ved at skelne mellem detaljer fra den aktuelle sag, og den sag, hvor han i foråret 2019 blev dømt for en række tilsvarende forhold.

Modsagt af sagkundskaben

I retten fremlagde politiets anklager, Anne Moe, både foto- og videomateriale, som var blevet optaget under politiets og embedsdyrlægens besøg på ejendommen. Det var materiale, som dokumenterede både æslets tøjring og tilstand, og den manglende udmugning og rengøring af hesteboksene.

I retten uddybede den politiassistent, der havde foretaget de tre besøg op ejendommen, under vidneansvar, også, hvad han havde observeret på ejendommen. Han kunne dog ikke bekræfte anklageskriftets påstand om, at der havde ligget specielt mange skarpe genstande i dyrefoldene.

Det kunne embedsdyrlæge Douglas Henningsen fra Fødevarestyrelsen imidlertid. Han forklarede, som anklagerens vidne, detaljeret om, hvordan paller, gamle cykler og byggematerialer lå spredt ud over det område, hvor æslet var tøjret, og det område som mandens to heste og tre får skulle passere, når de blev flyttet mellem folde og stald.

Vilde champigoner

Embedsdyrlægen forklarede endvidere om, hvordan der i den udendørs hestefold havde været cirka 30 centimeter dybt mudder og hvordan der i hesteboksene havde været et 50 centimeter tykt, vådt lag af strøelse, urin og afføring, som forhinderede hestene i at finde tørt leje, hverken når de var anbragt udendørs eller anbragt indendørs i hesteboksene.

– Det var noget, der havde stået på i længere tid, for der voksede vilde champigoner i hesteboksene, forklarede embedsdyrlægen da han blev afhørt i retten.

På den beskikkede forsvarer, Pernille Munchs, spørgsmål; om hestene havde lidt overlast eller var blevet syge af forholdene på ejendommen, svarede embedsdyrlægen, at det ikke var relevant, fordi Fødevarekontrollen og politiet skulle gribe forebyggende ind, når der blev konstateret utilstrækkelige forhold for dyrene.

– Vi skal ikke vente, til der er nogle dyr, der lider. Vi skal gribe ind før det sker, slog han fast.

Efter henholdsvis anklager og forsvarers afsluttede procedurer, hvor de hver især fastholdt deres påstande om henholdsvis bøde og frifindelse, voterede retten i knap 30 minutter, inden der blev afsagt dom.

Bøden blev nedsat

Her blev manden kendt skyldig i fire af anklageskriftets fem punkter. Det femte: Påstanden om, at ejendommens arealer var oversået med skrammel, som dyrene kunne komme tilskade på fandt retten ikke tilstrækkeligt bevist.

Dommen lød på en bøde på 17.500 kroner og en betinget fradømmelse i tre år af retten til at eje og beskæftige sig med dyr. Det betyder, at manden, hvis han indenfor de næste tre år igen bliver dømt for en overtrædelse af dyreværnsloven, vil han miste retten til at eje og beskæftige sig med dyr.

I retten havde anklager Anne Moe nedlagt påstand om en bøde på 35.000 kroner, hvilket er i overensstemmelse med retspraksis på området. Blandt andet fordi manden i foråret 2019 blev idømt en bøde på 12.000 kroner for en tilsvarende overtrædelse, hvilket er en skærpende omstændighed.

Retten valgte imidlertid, med henvisning til den dømtes økonomiske situation, der blandt andet bevirker, at han endnu ikke har betalt den tidligere bøde, at nedsætte bøden til det halve beløb.

Manden udbad sig betænkningstid til at overveje, om han vil appellere dommen til Østre Landsret.