Bornholms Energi og Forsyning. Foto: Berit Hvassum

Her står varmestriden nu

ENERGI

Den komplicerede strid mellem Rønne Vand og Varme (RVV) og Bornholms Energi og Forsyning (Beof) sætter også de statslige myndigheder på en hård prøve.

Forsyningstilsynet, der skal afgøre om Beofs prissætning er efter bogen, har hyret Rambøll til at svare på tre specifikke spørgsmål. De eksterne konsulenter afleverede en rapport i maj, men inden Forsyningstilsynet kan træffe den endelige afgørelse, skal de bornholmske forsyningsselskaber afgive høringssvar. Og her er sagen gået i hårdknude, da rapportens talmateriale om produktions- og brændselsmængder er skjult for RVV af hensyn til Beofs forretningshemmeligheder.

– Vi vil gerne have lov til at se tallene, siger RVV-direktør Erik Steen Andersen.

Indtil tallene bliver synlige, har RVV’s advokat, Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø, afvist, at RVV vil afgive et høringssvar. I et brev til Forsyningstilsynet sendt 6. juli skriver hun, at ”et eventuelt delvist afslag på aktindsigt vil blive indbragt for Energiklagenævnet”. Det vil i så fald betyde, at RVV tidligst kan indsende bemærkninger til Rambølls rapport, efter at Energiklagenævnet har afgjort en sådan klagesag.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Energiklagenævnet er 15,5 måneder ifølge Nævnenes Hus’ officielle hjemmeside.

Energiklagenævnet er i forvejen i gang med at behandle en klage fra RVV over Bornholms Regionskommunes afvisning af RVV’s ansøgning om at etablere egen varmeforsyning med eget varmeværk.

Prisvurdering mangler

Egentlig ventede de stridende bornholmske selskaber, at Forsyningstilsynets endelige afgørelse skulle være faldet i februar eller marts, men det skete ikke. Forsinkelsen hænger angiveligt sammen med, at sagsbehandlingen i Forsyningstilsynet er stærkt hæmmet af, at tilsynet er blevet udflyttet fra København til Frederiksværk.

I december gik en delafgørelse Beofs vej, idet Forsyningstilsynet vurderede, at det var tilladt at lægge de seneste års tab – der kort fortalt er opstået, fordi en voldgiftssag faldt ud til RVV’s fordel – oven i de regulære varmepriser. Denne indregning af underdækningen er hovedårsagen til de meget høje fjernvarmepriser i 2020 og 2021.

Spørgsmålet, om hvad der er det korrekte prisniveau for den regulære varmeproduktion, udestår fortsat, og det er netop prissætningen af varmen, som Rambøll beskæftiger sig med i rapporten.

Hvis RVV får adgang til tallene i Rambøll-rapporten, vil høringssvaret kunne indsendes senest otte uger efter sommerferien, skriver Pernille Aagaard Truelsen i brevet til Forsyningstilsynet.

RVV forventer – på lige fod med Beof, der har hyret Cowi – at gøre brug af teknisk bistand i forbindelse med høringssvaret, og det vil først være muligt at rekvirere denne eksterne rådgivning, når aktindsigtssagen er afsluttet, lyder det fra advokaten i brevet.

Erik Steen Andersen fortæller, at forsyningsselskaberne for øjeblikket er ved at forhandle en aftale på plads, så RVV gennem en tro og love-erklæring kan få lov at se beregningerne, mod at de garanterer ikke at dele oplysninger med eventuelle konkurrenter til Beof.

– Så kan vi få lov til at afgive høringssvar, siger Erik Steen Andersen, der tager positivt imod Rambølls konklusioner – uden at have set de faktiske tal i beregninger og tabeller

– Det, man kan læse af bogstaverne, er overordnet positivt, siger Erik Steen Andersen.

Erstatningssag lurer

Hvis Forsyningstilsynets endelige afgørelse ender med at gå RVV’s vej, vil det få betydning for den erstatningssag, som RVV er i gang med at forberede ved voldgiftsretten. Den lange venten på en endelig afgørelse fra det statslige tilsyn, har fået RVV til at træde på bremsen i erstatningssagen.

– Så derfor holder vi den ud i strakt arm, indtil vi har en afgørelse i Forsyningstilsynet, siger Erik Steen Andersen om voldgiftssagen, der er sat på standby.

Erstatningssagen bygger videre på en tidligere voldgiftssag, hvor RVV fik medhold i, at Beofs ophævelse af den eksisterende varmeaftale var ugyldig, da voldgiftsdommerne ikke vurderede, at RVV havde misligholdt kontrakten. Efter ombygningen af Blok 6 afviste RVV at betale, hvad Beofs el-produktionsselskab opkrævede, med henvisning til, at RVV aldrig havde givet samtykke til den 124 millioner kroner dyre ombygning, hvoraf RVV skulle betale 92 procent af afskrivningerne.