Et grønt område ved Kanondalen bør slet ikke inddrages til industriel brug, mener Kanondalens Støtteforening, som dog kan acceptere, at Rønne Havn får tilladelse til en midlertidig anvendelse af en del af området. Arkivfoto: Berit Hvassum

Modstandere kan acceptere en midlertidig tilladelse til havnen

HAVNEUDVIDELSE

Egentlig ønsker medlemmerne af Kanondalens Støtteforening slet ikke, at Rønne Havn får tilladelse til at inddrage et rekreativt område ved dalen til oplagsplads for offshore-elementer. I stedet opfordrer foreningen til, at den ønskede udvidelse sker inden for havnens bølgebrydere på vandsiden. Hvis udvidelsen i så fald ikke kan ske med den ønskede hastighed, foreslår foreningen, at havnen får en midlertidig dispensation til oplag på en del af det grønne område med hensyntagen til den nuværende rekreative anvendelse og muligheden for udvikle denne.

“Vi er i foreningen modstandere af, at området skal inddrages til industriel brug, men ifald der ingen alternativer er, vil vi opfordre på den allermest direkte måde til, at det bliver en midlertidig anvendelse med en efterfølgende genopretning af området til glæde for borgere, lokale erhverv og turister i området”. Det skriver formand Michael Trolle i et høringssvar i forbindelse med, at kommunens forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området samt en miljøkonsekvensrapport har været i offentlig høring.

Kun til offshore-komponenter

I svaret hæfter Michael Trolle sig også ved, at det af miljøkonsekvensrapporten fremgår, at en udvidelse ved opfyldning inden for havnens bølgebrydere på vandsiden er afhængig af en forlængelse af dækmolen som tidligere planlagt.

“Dette skal igangsættes hurtigst muligt, for at tilgodese det store pladsbehov Rønne Havn A/S har givet udtryk for”, skriver han på vegne af Kanondalens Støtteforening.

 

Hvis der overhovedet skal
gives tilladelse, ønskes det,
at det bliver en midlertidig
tilladelse og udelukkende til
oplag til offshore-komponenter

 

I forslaget til en ny lokalplan har støtteforeningen fundet en formulering, som vækker bekymring for de langsigtede planer for området, som i første omgang er tænkt brugt til oplag af elementer til offshore-industrien. I planforslaget står der, at arealet ønskes anvendt til erhvervsformål i form af udendørs oplag af offshore-komponenter og øvrige havnerelaterede formål. Formand Michael Trolle synes, det er uklart, hvad det dækker over, og at det åbner for flere slags aktiviteter på sigt.

“Hvis der overhovedet skal gives tilladelse, ønskes det, at det bliver en midlertidig tilladelse og udelukkende til oplag til offshore-komponenter med krav om samtidig udbygning af ydre havneområder, der kan overtage funktionen som oplagsplads, hvormed det grønne område ved Kanondalen kan retableres som grønt og rekreativt område med den tidligere tillagte funktion som støjbufferzone”, skriver han.

Uenighed om støjdæmpende effekt

Den gældende lokalplan for området blev udarbejdet i forbindelse med den nylige udvidelse af Rønne Havn, og i den blev området udlagt som netop støjbufferzone.

Foreningen efterlyser en beregning af områdets effekt som støjbufferzone, hvis den oprindeligt planlagte beplantning var etableret. Den ønsker desuden, at der foretages tilsvarende støjreducerende foranstaltninger for at sikre, at støjen uden for området ikke vil kunne opleves højere, end det var forventet ved seneste havneudvidelse.

“Det nævnes yderligere, at et beplantningsbælte ikke vil have en mærkbar støjdæmpende effekt, hvilket kan undre, både fordi netop beplantning på området var et delelement i områdets funktion som støjbufferzone, og når der rent faktisk findes virksomheder, der driver forretning på denne type støjdæmpende foranstaltninger”, skriver Michael Trolle på vegne af Kanondalens Støtteforening.

 

Grafik: Christina Skovmose

Støtteforenings forslag

Kanondalens Støtteforening foreslår at inddele det området ved Kanondalen i tre delområder.

• Delområde 1

Der gives midlertidig og tidsbegrænset dispensation til anvendelse af området til offshore-relateret oplag.

Området skal retableres som rekreativt område med funktion som støjbufferzone efter endt anvendelse, som vil være foreslået til to år. Dette efter aftale med lokale erhvervsdrivende og andre interessenter og foreninger i området.

Der skal garanteres minimal lyspåvirkning fra området, og muligheder for afskærmning og dæmpning af lys skal afdækkes.

Der skal i anvendelsesperioden opsættes støjdæmpende foranstaltninger imellem det nuværende havneområde og Delområde 1 og/eller på det nuværende havneområde for at sikre en støjreduktion imod baglandet.

 

• Delområde 2

Området skal så vidt muligt bibeholdes som grønt, rekreativt område med mulighed for udvikling af sammenhængen med den nye, populære strand. Dermed menes støttefaciliteter til stranden, yderligere rekreative muligheder som havbad med tilhørende sauna og måske en bro til havkajak med mere.

Der skal være mulighed for anlæggelse af sti/adgangsvej med fast belægning fra Tipvognssporet til nævnte støttefaciliteter bygninger og helt ud til en eventuel badebro. Yderligere ses der gerne mulighed for at lave en sti/bro på den nuværende stensætning imod stranden, der kunne give adgang til eventuel badebro.

Denne kunne tænkes sammen med en sti, der kunne give strandadgang for dårligt gående og samtidig gøre det muligt for servicevogne at tømme skraldespande på stranden.

 

• Delområde 3

Kan anvendes til underjordiske bassiner.

Skal retableres som grønt område med hensyn til områdets karakter efter etablering af bassiner.

 

Som formand for Kanondalens Støtteforening opfordrer Michael Trolle regionskommunen til at lytte til de mange indsigelser, den har modtaget mod Rønne Havns planer ved Kanondalen. Arkivfoto: Berit Hvassum

Foreningen beder kommunen om at lytte

 

Det ligger implicit i en offentlig høring, at det er borgernes mulighed for at komme til orde i forbindelse med en kommunal sagsbehandling, samt at kommunen lytter til de høringssvar, den måtte modtage i forbindelse med en sådan høring. Alligevel beder Kanondalens Støtteforening eksplicit regionskommunen om at lytte til de indsigelser, der er kommet mod Rønne Havns planer om at inddrage et grønt, rekreativt areal ved Kanondalen til oplag af offshore-komponenter.

Det sker i et høringssvar, som formand Michael Trolle har sendt på foreningens vegne i forbindelse med, at kommunens forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området samt en miljøkonsekvensrapport har været i offentlig høring.

“Vores bøn til regionskommunen er, at I lytter til (og genlæser) alle de indsigelser, der er kommet i forbindelse med de tre høringsrunder i foråret 2020 – usædvanligt mange høringssvar fra borgere, underskriftindsamling med mange kommentarer tilknyttet de enkelte underskrifter, debatten i medierne og en stiftet forening for bevarelse af området – alle sammen argumenter imod en permanent overdragelse af det grønne område ved Kanondalen til Rønne Havn A/S”, skriver Michael Trolle på foreningens vegne.

Godt samarbejde

Om baggrunden for etableringen af støtteforeningen skriver han, at den varetager interesser for dem, der gerne vil naturen og det rekreative på området.

“Det er de færreste, der har ressourcerne til at sætte sig ind i denne sag og svare kvalificeret, selv om de gerne ville, hvorfor vi har samlet kræfterne i en forening”, forklarer formanden.

Ved at lytte mener han, at kommunen og havnen kan ændre det fra en sag, hvor industrien vinder over borgere, natur og lokale erhvervsdrivende i jagten på mere omsætning i forbindelse med et forventet vindeventyr, til en hvor et godt samarbejde mellem Rønne Havn på den ene side og borgere, lokale erhvervsdrivende og foreninger i området på den anden giver et betydelig løft til området før, under og efter havnens anvendelse af det.