Slots- og Kulturstyrelsen er betænkelig ved, at der potentielt bliver etableret massive anlæg af varig karakter på et areal, som Rønne Havn ønsker at bruge til oplag af elementer til offshore-industrien. Den kan bryde forbindelsen mellem den historiske skanse og havet, mener styrelsen. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Slots- og Kulturstyrelsen: Forbindelsen mellem skansen og havet kan blive brudt

Der har været lidt stille om Rønne Havns planer om at lave oplagsplads på et rekreativt område ved Kanondalen og Galløkken, men sagen ligger ikke stille. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har netop været i høring, og det har blandt andet fået Slots- og Kulturstyrelsen til at reagere.

Styrelsens interesse i sagen er fortidsmindet Rønne Skanse, som er beskyttet efter Museumsloven. Rønne Havn er interesseret i et område, som ikke berører selve det fortidsmindebeskyttede område. Til gengæld grænser det op til området og ligger inden for skansens fortidsmindebeskyttelseslinje.

HAVN

Der har været lidt stille om Rønne Havns planer om at lave oplagsplads på et rekreativt område ved Kanondalen og Galløkken, men sagen ligger ikke stille. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har netop været i høring, og det har blandt andet fået Slots- og Kulturstyrelsen til at reagere.

Styrelsens interesse i sagen er fortidsmindet Rønne Skanse, som er beskyttet efter Museumsloven. Rønne Havn er interesseret i et område, som ikke berører selve det fortidsmindebeskyttede område. Til gengæld grænser det op til området og ligger inden for skansens fortidsmindebeskyttelseslinje.

I sit høringssvar skriver Slots- og Kulturstyrelsen, at den anerkender, at der er store samfundsmæssige interesser forbundet med en ændret anvendelse af arealet inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Styrelsen vurderer, at det indvundne areal i sig selv ikke besidder nogen kulturhistorisk værdi, både fordi det er et tidligere lossepladsområde, og fordi det i forvejen fremstår som et industrialiseret og moderne teknisk miljø.

Krav til byggeri

Da arealet ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, skal eventuelle aktiviteter på arealet dispenseres i forhold til Naturbeskyttelsesloven.

I sit høringssvar skriver Slots- og Kulturstyrelsen, at Rønne Skanse er del af et større befæstningskompleks omkring Rønne, samt at et centralt element i forståelsen af skansen er dens kobling til havet.

“Det er vigtigt at bevare denne sammenhæng, for at skansens fortælling fremstår meningsfyldt, idet det henses til at

netop den landskabelige sammenhæng er et vigtigt grundlag for fortidsmindebeskyttelseslinjen”, skriver styrelsen.

Derfor mener den, at det er væsentligt, hvordan kommunen formulerer krav til kommende byggeri og anlæg på grunden med hensyn til lovgivningens krav om ind- og udsyn fra fortidsminder.

“Slots- og Kulturstyrelsen vil i den forbindelse udtrykke betænkelighed i forhold til meget høje og massive anlæg af varig karakter. Da arealet primært er foreslået som oplagsplads, bør der sikres, at deponering af massive og høje elementer ikke har permanent karakter, men relateres til igangværende projekters behov”, står der i høringssvaret.