Rønne_Havn

Naboer opfordrer Rønne Havn til at opgive omstridt areal

Ifølge et høringssvar sendt til Bornholms Regionskommune ligger løsningen på striden mellem Rønne Havn og utilfredse naboer om en eventuel inddragelse af et grønt område til havneaktiviteter lige for. Med henvisning til en rapport om miljøkonsekvenserne ved havnens plan skriver et par på Søndre Allé, at havnen bør forlænge sin dækmole, så den i stedet for at inddrage et grønt område ved Kanondalen kan fylde op på ydersiden af et eksisterende landareal og på den måde skabe plads til elementer til offshore-aktiviteter.

I rapporten gennemgår den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras nogle alternativer til inddragelsen af det grønne areal mellem havnen og Galløkken. Det er alternativer, som af den ene eller anden grund er blevet fravalgt.

For meget bølgeuro

Der er ingen ledige havnearealer af den nødvendige størrelse, og derfor har Rønne Havn set på muligheden for opfyldning af arealer inden for havnens dækmoler. Et eksempel er opfyldning i forlængelse af de nye havneområde i den sydlige del af havnen. Ifølge rapporten er alternativet fravalgt, da der vil være for meget bølgeuro, før havnens dækmole er forlænget.

Ifølge naboerne på Søndre Allé ligger løsningen lige for:

“Dækmolen skal hurtigst muligt forlænges, således at dette område kan bruges til oplagsplads i stedet for det ønskede område. Det kan ikke på nogen måde retfærdiggøres, at vandrerhjem, campingplads og boligområder skal leve med forøget støj, samt at landskabsværdier skal forringes på grund af bølgeuro, fordi dækmolen endnu ikke er forlænget”, skriver naboparret i høringssvaret.

Rønne Havn

Almindelig havneaktivitet

I den offentlige debat har bekymringen for støj fra det mulige nye havneområde været nævnt flere gange, og det er en bekymring, naboerne bag høringssvaret deler. Det skyldes, at det af miljøkonsekvensrapporten fremgår, at det er Rønne Havns ønske, at området også kan anvendes til andre havnerelaterede formål end oplag af offshore-komponenter.

Ønsket er, at andre typer af virksomheder med behov for kajnære arealer på sigt vil kunne leje sig ind. Det bekymrer naboerne på Søndre Allé.

“Det vil altså sige, at der planlægges med almindelig havneaktivitet på området, selv om dette ifølge tidligere VVM-redegørelse vil kræve en støjbufferzone. Det kan derfor ikke accepteres, at der nu eller i fremtiden tillades almindelig havneaktivitet”, skriver parret i høringssvaret.

Det omstridte areal ved Kanondalen er i dag udlagt til støjbufferzone.