Det er på det grønne område til højre for løkkerne, at der kan være et nyt boligområde på vej. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Nyt boligområde på vej: Flere løkker i Rønne Syd

Det gælder i forvejen om at holde tungen lige i munden, når man skal finde rundt i Ingefærløkken, Timianløkken og Humleløkken og alle de andre løkker, der udgør et boligområde i Rønne Syd, og i fremtiden kan det kræve endnu bedre stedsans. Regionskommunen lægger således op til at etablere en tredje etape af de sydlige løkker på ydersiden af Kløverløkken, Valmueløkken og Hasselløkken.

Ifølge kommunen har både privatpersoner og ejendomsudviklere i den seneste tid efterlyst muligheden for at bygge helårsboliger på et område, som grænser op til de eksisterende løkker. Samtidig har kommunalbestyrelsen i sin boligpolitik udtrykt et klart mål om flere boliger på Bornholm, og udviklingen i Rønne Syd ligger desuden i direkte forlængelse af økonomi-, erhvervs- og planudvalgets mål om boligudviklingen i Rønne. Derudover angiver kommunens boligstrategi etape 3 af løkkerne som et strategisk indsatsområde i bestræbelserne på at skabe et fleksible boligmarked og et varieret boligudbud, der er et centralt mål i boligpolitikken.

Derfor sætter kommunen gang i det nødvendige planarbejde. Aktuelt er kommuneplanens rammer ikke præcise nok til, at de kan danne grundlag for en lokalplanlægning. Der er for eksempel ikke angivet bebyggelsesprocent eller maksimale højder for bebyggelse, hvilket er forhold, der skal være sat rammer for.

Tre delområder

Kommunen lægger op til at udbygge området som et blandet boligområde med varierede bebyggelsestyper og ejerformer. Derudover er det tanken at udvikle området med fokus på at bygge videre på den kvalitet, det er at være tæt på skov, hav og det åbne land.

Dette kan blandt andet ske ved at prioritere gode stiforbindelser og arbejde bevidst med de landskabelige træk i området.

Oplægget fra kommunen er at inddele arealet i tre delområder, så salg af grunde og byudvikling så vidt muligt sker inde fra og ud. I området tættest på de eksisterende løkker foreslår kommunen byggeri i en etage på maksimalt syv meter. Lidt længere ude er der lagt op til to etager med en maksimal højde på 8,5 meter, og yderst lægges der op til byggeri i tre etager på maksimalt 12 meter.

 

Grafik: Christina Skovmose

Nye løkker

Regionskommunen har udpeget dette området i umiddelbar tilknytning til de eksisterende løkker i Rønne Syd til nyt boligområde.

Planen er at inddele det i tre delområder med varierede bebyggelsestyper og ejerformer.

 

Kobling til grøn ring

Der er ikke kun fokus på boligbyggeri i kommunens plan for området. Af oplægget fremgår det, at der i områdets sydlige del kan planlægges et parkstrøg med søer til regnvandsopsamling fra bydelen. Det kan samtidig danne en grøn buffer til den eksisterende bebyggelse langs Strandvejen.

Stierne fra de omkringliggende områder og den grønne ring vil derudover kunne føres ind i den nye bydel, så der bliver et sammenhængende stisystem, som kobler bydelen sammen med Rønne og de omkringliggende rekreative områder.

I området er der et fredet dige, der er beplantet med poppeltræer. Det skal efter planen forblive en kendetegnende landskabsstruktur med enkelte gennembrydninger til veje og stier.

Første skridt i planlægningsarbejdet er dog at indkalde ideer og forslag til det kommuneplantillæg, der kan danne grundlag for en efterfølgende lokalplanlægning af området. Det har økonomi-, erhvervs- og planudvalget besluttet at gøre.