Bornholms Højskole. Foto: Berit Hvassum.

Baggrund: Fem år med intern uro på højskolen

De seneste fem år har klimaet på Bornholms Højskole været præget af dårligt arbejdsmiljø, retssager og intern konflikt mellem lærere og ledelse, og ledelse og bestyrelse.

I juni 2016 beskrev Bornholms Tidendes reporter Jakob Marschner den daværende tillidskrise mellem skolens ansatte og ledelsen således:

“Bornholms Højskole er én ting udadtil og noget ganske andet indadtil. Offentlighedens billede af højskolen og dens forstanderpar (forstander Axel Lasthein-Madsen og viceforstander Lillian Hjorth-Westh, red.) er et glansbillede, der ikke har noget at gøre med, hvad personalet oplever.

Det fortæller flere nuværende og tidligere ansatte uafhængigt af hinanden til Bornholms Tidende. De beretter, at højskoleånden er død, at det psykiske arbejdsmiljø på skolen er elendigt, at uenighed med ledelsen er blevet mødt med fyringstrusler, og at der ikke er noget reelt samarbejde mellem personalet og forstanderparret“.

Indklaget for Pressenævnet

Fire dage senere meddelte forstanderparret, at de trak sig tilbage:

“Bornholms Højskoles forstander Axel Lasthein-Madsen og viceforstander Lillian Hjorth-Westh meddelte tirsdag officielt i en pressemeddelelse, at de forlader deres stillinger på højskolen fra nytår.

Forstanderparrets afgang har intet at gøre med den kritik, som tidligere og nuværende lærere rettede mod dem i Bornholms Tidende fredag, fortæller Axel Lasthein-Madsen og Lillian Hjorth-Westh. Parret medgiver samtidig, at der har været “personalemæssige udfordringer” på højskolen.

“Vi vil gerne understrege, at den fremførte kritik mod vores embedsførelse, som blev citeret anonymt og ganske udokumenteret i Bornholms Tidende fredag 17. juni 2016, på ingen måde har forbindelse til vores beslutning om at gå på pension“, skrev parret og tilføjede derefter: “Vi vil på den anden side ikke postulere, at der aldrig har været personalemæssige udfordringer på Bornholms Højskole. Ingen virksomheder kan sige sig fri for den slags udfordringer.““

Lillian Hjorth-Westh indklagede efterfølgende Bornholms Tidendes dækning af sagen for Pressenævnet og tabte.

Tabte voldgiftssag

Ved årsskiftet 2016/2017 tiltrådte Bente Larsen og hendes mand Søren Juhl som henholdsvis forstander og viceforstander.

Det samarbejde ophørte knapt to år senere, og Knud Andersen, der netop var tiltrådt som formand for bestyrelsen, forklarede i december 2018 til Bornholms Tidende:

“Tillidsforholdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse er langsomt blevet slidt op“.

Det var især Bente Larsens økonomistyring, som bestyrelsen var utilfreds med. Bornholms Højskole kom ud af 2017 med et underskud på næsten fem millioner kroner og fik dermed nedbragt skolens egenkapital betragteligt.

Bente Larsen blev efterfølgende bortvist, hvilket førte til en voldgiftssag, anført af Dansk Magisterforening på Bente Larsens vegne. Afgørelsen, der faldt i juni 2019, gav Bente Larsen medhold. Bornholms Højskole måtte i den forbindelse afgive en lille million i erstatning og omkostninger.

Midlertidig ledelse

Et lederteam bestående af daværende sekretariatsleder Bernitta Bjørn Andersen og lærerne Simon Lund Koefoed og Lene Degett stod for den daglige ledelse, indtil Allan Gardersøe tiltrådte som forstander i august 2019.

 

Skolekredsen

Bornholms Højskole har en meget stor skolekreds. De fleste medlemmer bor på Bornholm og har haft deres gang på højskolen i mange år. Andre medlemmer er gamle elever, som støtter op om skolen, selvom de bor andre steder i landet. Alle skolekredsens medlemmer er med til at præge skolens udvikling gennem aktiv deltagelse i skolens aktiviteter og bidrag til diskussioner om skolens fremtid.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst en fjerdedel af skolekredsens medlemmer skriftligt har krævet det.

Kilde: Bornholms Højskole

 

Rettigheder og regler

For at blive optaget i højskolens skolekreds skal man være privatperson og myndig. Skolens ansatte kan være medlem af skolekredsen, men har ikke stemmeret. Medlemskab af skolekredsen skal godkendes af bestyrelsen. I tilfælde af uenighed i bestyrelsen kan et forslag om optagelse forelægges generalforsamlingen.

Medlemskab giver adgang til at afgive en stemme på generalforsamlingen .

Medlemmer af skolekredsen og skolens medarbejdere har ret til indsigt i skolens budgetter og regnskaber. Retten omfatter indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, årsregnskaber, byggeregnskaber samt oplysninger til brug ved tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

Kilde: Bornholms Højskoles vedtægter