Visualisering af fremtidige forhold set fra parkeringspladsen med oplagringen af monopiles på 10 meter inde på projektområdet. Illustration: Niras

Se billederne: Så markante forandringer er på vej ved Kanondalen

RØNNE

Hvor besøgende i dag kan se næsten helt ud til Østersøen fra det historiske skanseanlæg ved Kanondalen, vil de i fremtiden kigge direkte ind i vindmølledele, hvis Rønne Havns plan om at inddrage et grønt areal til havneaktiviteter bliver virkelighed. Det fremgår af visualiseringer, som den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras har udarbejdet og offentliggjort i en miljøkonsekvensrapport.

Ifølge rapporten er de landskabelige forhold omkring skansen noget af det, der forandrer sig mest, hvis der i fremtiden skal være oplagsplads for elementer til offshorebranchen på det grønne område, som ligger mellem skansen og Galløkken på den ene side og de nye, sydlige havneområder på den anden.

Markant omkring skanse

Niras har udarbejdet visualiseringer fra seks forskellige punkter, og de viser, at forholdene ændrer sig væsentligt tre steder, moderat to steder og ubetydeligt et enkelt sted. Det er fra selve Galløkken, der generelt ikke vil være nogen påvirkning af landskabet. Nærmest kysten kan elementer på området være synlige gennem bevoksningen nogle steder, men på grund af samme bevoksning vil den visuelle påvirkning kun have et lille omfang, skriver Niras i rapporten.

Omkring den historiske skanse bliver de landskabelige ændringer til gengæld markante. Både fra selve skansen, fra parkeringspladsen ved Skansevej og fra skrænten ovenfor. Fra de steder bliver de eksisterende udsigter erstattet af udsigter til de vindmølledele, som efter planen skal oplagres på området.

“Både rumligt og visuelt vil oplagspladsen forandre skansens oprindelige landskabsrum afgørende, idet det helt tæt på skansen bliver markant påvirket af projektområdets tekniske karakter; oplagselementerne vil ofte dominere den visuelle karakter på grund af deres dimensioner”, skriver Niras om den fremtidige udsigt fra skansen. Forklaringen er, at vindmølleelementerne vil hæve sig 10-20 meter over terræn.

Niras gør i den forbindelse opmærksom på, at selv uden en inddragelse af området til havneformål vil der ske ændringer af den nuværende udsigt, da det eksisterende havneområde kan udnyttes til midlertidige oplag på op til 20 og 40 meter.

Se før- og efter-billederne fra Niras herunder.

Illustrationer: Niras

Landskab med høj værdi

Fra parkeringspladsen ved Skansevej er der i dag udsigt henover projektområdet, og parkeringspladsen opleves som et ankomstområde til det samlede grønne område ved skansen og Galløkken. I fremtiden vil de massive elementer ifølge rapporten bryde den visuelle forbindelse til den oprindelige kystskrænt og det bagvedliggende landskab, og de vil opleves dominerende. Det er især mod nordøst den visuelle påvirkning vil være væsentlig, mens den nye oplagsplads mod øst og sydøst vil fremstå som en forlængelse af det eksisterende havneområde. Også i forhold til parkeringspladsen skal der ifølge Niras tænkes på, at en udnyttelse af det eksisterende havneområde ændrer den nuværende visuelle oplevelse fra parkeringspladsen.

Oven for kystskrænten ved skansen er der udsigt over det omstridte område og videre til de nye havneområder og Østersøen. Hvis havnen får gennemført sine planer og udnytter den maksimale oplagshøjde, vil det kunne skærme helt for den visuelle forbindelse til horisonten. Derimod vil lavere elementer og afstand mellem dem skabe en forbindelse til horisonten, skriver Niras i sin rapport.

Derfor vil landskabet periodevis blive påvirket af områdets tekniske karakter og miste den visuelle kontakt til havet. Ifølge rapporten vil påvirkningen have et stort omfang og påvirke et landskab med høj landskabsværdi.

Ligesom ved skansen og parkeringspladsen vil en udnyttelse af de eksisterende havneområder i sig selv helt eller delvist begrænse forbindelsen til horisonten og tilføre landskabet en betydelig teknisk påvirkning. En påvirkning, der dog bliver større og rykker tættere på, hvis det grønne areal bliver inddraget til havneformål.

Illustrationer: Niras

 

Fra sydøst bliver havneområde ikke lige så markant

Trods lysmaster på 35 meter og vindmølledele på op til 20 meter bliver et potentielt nyt havneområde ved Kanondalen ikke så synligt fra kysten og Galløkken mod sydøst som fra området ved skansen, lyder vurderingen i en miljøkonsekvensrapport, som den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras har udarbejdet. Rapporten indeholder visualiseringer, som ifølge Niras viser, at den visuelle påvirkning vil være moderat.

Kystlandskabet er skærmet mod det potentielle havneområde af en 50 meter bred bevoksning, og visualiseringen viser, at det især vil være høje elementer som netop lysmaster og de højeste vindmølledele, der vil være synlige fra kysten over den afskærmende bevoksning. Synligheden vil afhænge af deres højde og placering inden for projektområdet. Hvis 20 meter høje elementer placeres tæt ved bevoksningen, vil de tydeligt kunne ses over bevoksningen og i vinterhalvåret vil de være endnu mere synlige, da træerne taber bladene.

Samlet vurderer Niras, at den visuelle påvirkning fra stranden og kysten mod sydøst vil være moderat.

Lige oven for kystskrænten sydøst for projektområdet ligger Galløkken med åbent landskab og lav bevoksning. Mod vest rækker udsigten på tværs af det nye havneareal, og selv om området delvist skærmes af bevoksningen inden for projektområdet, er udsigten præget af lysmaster og kraner på havneområdet.

Ifølge Niras vil midlertidige oplag med op til 20 meters høje elementer være meget synlige, men det er især aktiviteter på det eksisterende havneområde, der vil påvirke udsigten, står der i rapporten. Det skyldes, at havneområdet kan anvendes til oplag eller bygninger i op til 40 meters højde.

Dog vil synligheden af oplag inden for projektområdet have et betydeligt omfang i forhold til havneområdets samlede påvirkning af landskabet, lyder det fra Niras, der vurderer, at den samlede påvirkning vil være moderat.

 

Illustrationer: Niras