Foto: Berit Hvassum

Lea vil stoppe dyrkning af sårbar natur: Vi har en naturkrise

Sårbare danske engområder skal beskyttes med forbud om ikke at sprøjte, sprede gødning og pløje.

Det mener et flertal i Folketinget, som dermed bakker op om et lovforslag fra regeringen, som behandles i Folketinget fredag.

Et område på i alt 37.000 hektar rundt i landet – eller samme areal som Mors – skal ifølge forslaget råde bod på, at mange af Danmarks fugle, insekter, padder, sommerfugle og vilde blomster er i tilbagegang og mangler levesteder.

– Vi har en naturkrise, hvor arter uddør hurtigere end hidtil set i menneskets historie. Derfor skal det nu være slut med at sprøjte og pløje vores beskyttede naturområder, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Forbuddet omfatter paragraf 3-beskyttede arealer. Det er naturområder med særlig naturværdi og derfor omfattet af naturbeskyttelsesloven. En stor del af arealerne er i forvejen beskyttet mod sprøjtning, gødning og pløjning.

Men på 37.000 hektar har man indtil nu alligevel kunnet fortsætte med landbrugsdrift af de ellers beskyttede enge.

– Engene er beskyttet, fordi de har en særlig naturværdi. Derfor giver det ikke mening, at vi fortsat tillader, at der sprøjtes og pløjes på dem, siger miljøministeren.

I 2015 blev et lignende forbud mod at sprøjte og bruge gødning på de beskyttede naturområder vedtaget af den daværende SR-regering.

Forbuddet blev dog ophævet af den efterfølgende V-regering og nåede derfor ikke at træde i kraft.

Mens Danmarks Naturfredningsforening (DN) er begejstret, er landbruget træt af forslaget.

– Vi vil meget gerne bidrage til mere plads til natur og flere udyrkede arealer. Og vi har en aftale med DN om at udtage 100.000 hektar landbrugsjord fra almindelig drift i respekt for de landmænd, som jo har betalt for deres jord, siger formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.

– Men et erstatningsfrit indgreb som dette ødelægger hele stemningen om i fællesskab at finde gode løsninger, der værner om vores natur, siger han.

Vedtages forslaget, vil det træde i kraft sommeren 2022.