Arkivfoto: Berit Hvassum

Forhindringerne tårner sig op for havnens byttehandel

I morgen skal politikerne i økonomi-, erhvervs- og planudvalget tage stilling til, om regionskommunen skal tage hul på en 20-punktsplan, der i sidste ende skal ende med, at Rønne Havn kan rykke ind på kommunens fem hektar store areal ved Kanondalen.

Allerede 20. februar kan Rønne Havn på et ekstraordinært møde i økonomi-, erhvervs- og planudvalget få en tidsbegrænset dispensation til at tage den tidligere lossepladsgrund i Kanondalen i brug i begrænset omfang. Rønne Havn har søgt om tilladelse til at leje grunden i to år.

Dispensationen må dog kun vedrøre forhold, der ikke i sig selv er lokalplanpligtige, hvilket ifølge regionskommunens fortolkning af sagen betyder, at miljøet ikke må ændres væsentligt.

”Dette indebærer, at kommunalbestyrelsen kun vil kunne meddele tidsbegrænset dispensation til de af Rønne Havns påtænkte dispositioner på arealet, der ikke ændrer det bestående miljø væsentligt,” står der i dagsordnen til onsdagens møde.

Da den borgerlige regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i 2017 ændrede Planloven, fik kommunalbestyrelser nye muligheder for i op til tre år at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, der ellers er i strid med principperne i planen.

Denne mulighed lægger regionskommunen op til at udnytte i Kanondalen, og havnen skal sende en plan med en oversigt over, hvad arealet skal bruges til.

– Hvis vi skal opfylde erhvervslivets behov for at tilfredsstille offshoremarkedet, har vi brug for mere plads. Vi har en stor formodning om, at der vil opstå flere muligheder, hvis vi får fem hektar mere, siger Thomas Thors, bestyrelsesformand i Rønne Havn.

Mange tilladelser

Forud for det ekstraordinære februar-møde skal der foregå mange ting, og flere statslige myndigheder kommer til at blive involveret.

Kystdirektoratet vil både blive anmodet om at give dispensation for strandbeskyttelsen og til, at arealet kan udstykkes af regionskommunen.

I de kommende dage vil kommunen hyre eksterne konsulenter til at screene projektet for miljøkonsekvenser. Kommunen forventer at modtage undersøgelsen inden jul.

Det skal også afgøres, om det er nødvendigt at gennemføre en VVM-redegørelse.

 

 

Mange hindringer på vejen

 

Strandbeskyttelseslinjen

Hele området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Det betyder, at Kystdirektoratet skal godkende den ændrede anvendelse, ligesom en dispensation fra naturbeskyttelseslovens udstykningsforbud er påkrævet.

Fortidsmindebeskyttelse

Det nordlige hjørne af arealet er omfattet af fortidsmindebeskyttelse, da det ligger inden for en 100 meter beskyttelseszone omkring den gamle kanonskanse. Regionskommunen administrerer fortidsmindebeskyttelsen. Inden for beskyttelseszonen må der ikke foretages ændringer i tilstanden (f.eks. terrænændringer, byggeri, hegning mm). Administrationen skriver, at bestemmelsen administreres meget restriktivt, og kommunen kan kun dispensere i særlige tilfælde.

Beskyttet hede

Størstedelen af arealet er udpeget som beskyttet hede. Området var imidlertid byzone, da naturbeskyttelseslovens bestemmelser i 1992 trådte i kraft, og derfor vurderer Natur og Miljø, at naturtypen alene er beskyttet mod tilstandsændringer til landbrugsformål.

Jordforurening

Området er tidligere losseplads for Rønne, og mydighederne har konstateret forurening. I den gældende lokalplan står, at ”det med høj grad af sikkerhed må formodes, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø”. Dette vil næppe være til hinder for brug som oplagsplads, men det vil kræve særlig tilladelse at opsætte telte, skure eller andre opholdsrum.

Brandsikring hos Beof

Bornholms Energi og Forsyning (Beof) og regionskommunen har en aftale om, at en mindre del af området (0,7 hektar) skal stå til rådighed for nødtømning af flis i forbindelse med risiko for brand. Beof skal have et års varsel til at finde en anden løsning på behovet for nødtømning.

Nytårsfyrværkeri

Det er aftalt med T. Hansen Gruppen A/S, at arealet udlejes hvert år fra 1. december til 31. januar frem til 2022 til brug for salg af fyrværkeri. Der skal findes et erstatningsareal for at dække dette behov.

 

 

Borgermøde i januar

13. januar vil Rønne Havn holde et borgermøde på Green Solution House. Her vil havnen fremlægge mulighederne for ”kompenserende tiltag” og redegøre for miljøkonsekvenserne. Mødet finder sted midt i høringsperioden fra 6. til 31. januar, hvor borgerne har mulighed for at komme med deres holdninger og input.

Som modydelse for det rekreative areal i Kanondalen har Rønne Havn tilbudt at overdrage cirka to hektar ved Nørrekås til regionskommunen.

Mageskiftet, som et sådant grundbytte kaldes juridisk, kan gennemføres uden forudgående udbud, men kræver Ankestyrelsens godkendelse, oplyser regionskommunen.

Mulig betaling

Desuden skal der foretages en valuarvurdering af de to arealer.

På den baggrund er det tænkeligt, at der skal finde en betaling sted, fortæller Rønne Havns bestyrelsesformand, Thomas Thors.

– Det er normalt, at parterne hver især vurderer, om det skal gå lige op, eller om der skal være en betaling.

Hvad lægger I fra havnens side op til?

– Det har vi slet ikke drøftet, siger bestyrelsesformanden om betalingen.

Havnens arealet på Nørrekås måler omkring to hektar, altså cirka 40 procent af grunden i Kanondalen, som kommunen råder over.

På Nørrekås har havnen indtægter fra parkering samt leje til Destination Bornholm, Bornholms Cykeludlejning og Q8. Tankstationen ventes at flytte væk fra rundkørslen, når lejekontrakten inden for en overskuelig fremtid udløber.

I stedet lægges der i udviklingsplanen for Rønne op til, at der skal anlægges en præsentabel ankomstplads. Desuden planlægger kommunen at indrette et større rekreativt område i den nordlige ende op mod Nørrekås Lystbådehavn og remisebygningen.