Foto: Jens-Erik Larsen

To løsninger at vælge imellem til de nye p-pladser ved Helligdommen

Hvis planerne om at udvide Bornholms Kunstmuseum ved Helligdommen bliver realiseret, så vil der blive brug for ekstra 40-60 parkeringspladser. Det forhold løber imidlertid ind i en problematik lig den, som selve museumsbyggeriet har rejst: Hvordan bygger man mest hensynsfuldt i et naturskønt område?

En ny miljørapport skitserer to bud på, hvordan parkeringssituationen kan løses.

– Der er udarbejdet to forslag til placering, og begge forslag griber på hver sin måde ind i de eksisterende strukturer. Begge forslag bindes sammen med den eksisterende parkeringsplads, og en fældning af eksisterende skovbryn er nødvendig, står der i miljørapporten, som er lavet af ingeniørvirksomheden Orbicon med supplerende rådgivning fra C.F. Møller Architects.

Der er ifølge miljørapporten forskellige ulemper hved forslagene.

– Forslag 1 vurderes at have den mindste indgriben i den eksisterende bevoksningsstruktur, men den største visuelle påvirkning grundet dæmningen. Forslag 2 vil lave et betydeligt ekstra skår i skoven, som vurderes at lukke til med årene. Forslaget vil også påvirke et eksisterende kulturhistorisk spor, står der i rapporten.

 

 

 

1. løsningsforslag: Byg en dæmning

Den eksisterende parkeringsplads bliver forlænget. For at undgå at skulle lave tilkørsel til Helligdomsvej gennem et historisk jorddige, bliver der anlagt en omkring 4 meter høj dæmning.

– Dæmningen bliver omkring 30-50 meter lang og vil blive et markant teknisk vejanlæg set fra de forbipasserende på hovedvejen, konstaterer miljørapporten.

Men planter man træer ud mod vejen, vil diget ad åre ikke blive til at se derfra.

 

 

2. løsningsforslag: Bryd historisk jorddige

Den eksisterende parkeringsplads bliver forlænget. Vil man undgå at skulle bygge en dæmning, kan man tilslutte P-pladsen til Helligdomsvej længere mod Nord inde i skoven. Det vil så imidlertid betyde, at man griber ind i det historiske jorddige, der findes i skoven.

– Forslaget vil betyde en ændring i skovens eksisterende kant mod nord, konstaterer miljørapporten.

Som det også er tilfældet med 1. løsningsforslag, anbefaler miljørapporten, at man planter skjulende træer ud mod vejen.

 

Det er i høring

Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum har modtaget i omegnen af 140 millioner fondskroner til at lave en fysisk sammenlægning ved Bornholms Kunstmuseum i Rø. Før den kan lade sig gøre, skal Kommunalbestyrelsen godkende et kommuneplantillæg – kommuneplantillæg nr. 32 – som skal gøre det muligt at vedtage en ny lokalplan for området – lokalplan nr. 107.

En miljørapport er lavet i et forsøg på at oplyse forud for vedtagelsen af de to dokumenter, der i sidste ende vil føre til, at museumsprojektet kan blive realiseret.

Foruden selve museumsbyggeriet beskæftiger rapporten sig også med, hvordan man kan lave en ny P-plads i området.

Hele den 116 sider lange miljørapport, forslag til lokalplan nr. 107 samt kommuneplantillæg nr. 32 kan læses på Bornholms Regionskommunes webside brk.dk under ”Høringer”. Har man kommentarer til planerne, skal kommunen have dem inden 24. januar 2020.