DF’s spidskandidat: Finansloven vil gavne Bornholm

SYNSPUNKT
Jeg vil herunder nævne nogle af de vigtigste elementer i min optik i finansloven.

Pensionisterne:
Vi løser det såkaldte samspilsproblem for folkepensionisterne, der har haft som konsekvens, at det på grund af for hårde modregningsregler for mange ikke har kunnet betale sig at spare op til egen pension eller arbejde flere timer.

Med denne finanslov afsætter vi 1,3 milliarder kroner om året til folke- og førtidspensionister.

– Grænsen for, hvornår man bliver modregnet i ældrecheck og pensionstillægget, hæves med 15.000 kroner.

– Fradraget for arbejdsindkomst hæves fra 60.000 til 100.000 kroner.

– Modregning for ægtefælles arbejdsindkomst mindskes med 40.000 kroner for både folke- og førtidspensionister.

– Satspuljen afskaffes.

Folkepensionister vil helt slippe for reguleringen på 0,3 procent om året.

Det er noget, der vil kunne mærkes for folkepensionisterne, der i de sidste 20 år har fået udhulet deres folkepension med op mod 8.000 kroner om året. Det er noget, der ligger mig meget på sinde, at folkepensionisterne skal sikres mere. Det er dem, der har opbygget det velfærdssamfund, vi alle nyder godt af i dag.

Andre tiltag på ældreområdet:

På de seneste tre finanslove har DF og regeringen prioriteret et markant løft af ældreområdet med særskilt fokus på værdighed i ældreplejen (ældremilliard, værdighedsmilliard med videre).

Med denne finanslov afsætter vi 700 millioner kroner yderligere i perioden 2019-2022. Pengene skal blandt andet gå til indsats mod ensomhed, forstærket fokus på rekruttering til sundheds- og ældreområdet – herunder særlig fokus på uddannelsen af SOSU-assistenter – flere praktikpladser og bedre praktikvejledning og bedre geografisk dækning.

I sidste uge sikrede vi SOSU-uddannelserne på Bornholm et særtilskud på 0,8 millioner kroner for 2019 i erhvervsskoleaftalen.

Dyrevelfærd:
Politiet opretter tre regionale, specialiserede dyreværnsenheder, der skal efterforske og forebygge dyreværns- og vanrøgtssager og kunne rykke ud med det samme til akutte dyreværnssager.

Landsbypulje:
Pulje til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige bygninger i landdistrikterne. Der afsættes yderligere 68 millioner kroner i 2019. Beløbet stiger gradvist til 95 millioner kroner i 2022. De penge kommer oven i de midler, der i forvejen er afsat.

Paradigmeskift i udlændingepolitikken:
Hele systemet skal baseres på midlertidighed: Lovgivningen ændres, så der kommer fokus på hjemsendelse frem for integration. Flygtninge skal hjem igen. I stedet for et integrationsprogram skal man deltage i et selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogram. Flygtninge, der får ophold i Danmark, skal underskrive en erklæring om, at opholdet kun er midlertidigt

DF sikrer bedre Rammevilkår i landbruget:
Der sættes af til at indføre en sælgerpantebrevsmodel 70 millioner kroner i 2020, 60 millioner kroner i 2021 og 55 millioner kroner i 2022 til udmøntning af modellen. Den varige udgift er 35 millioner kroner.

De nuværende skattevilkår betyder, at det er utroligt svært for den nye generation af landmænd at overtage driften af et landbrug. Gennemsnitsalderen for landmænd har været konstant stigende igennem en årrække, og mange dygtige og driftige unge kan ikke komme i gang som selvstændige.

Foderfosfatafgiften bliver afskaffet. Dansk landbrug har været underlagt en dansk særafgift på fosfor i foder. Det giver mere ensartede rammevilkår i forhold til udlandet og sikrer dansk landbrugs konkurrenceevne. Afskaffelsen af afgiften vil komme griseproduktionen til undsætning, som er særligt hårdt ramt efter tørken.

Formanden for landbrug og Fødevarer Martin Merrild udtaler særlig tak til DF:
”Regeringspartierne fortjener tak for tiltagene, der også inkluderer tiltag på landbrugsuddannelserne. Men en særlig ros skal gå til Dansk Folkeparti, der igennem hele processen har kæmpet hårdt for særligt sælgerpantebrevene, men også afskaffelse af fosfatafgiften. Partiet forstår tydeligvis nødvendigheden af forbedrede rammevilkår for landbruget, der kan sikre en nødvendig finansiel konsolidering hos den enkelte landmand.”

Jess Christian Persson,
spidskandidat til Folketinget,
Dansk Folkeparti Bornholm