Forsvaret protesterer mod ny lokalplan for Boderne

Kommunens planer om at få vedtaget en ny lokalplan i sommerhusområdet i Boderne blev tidligere på ugen ramt af et alvorligt benspænd. Høringsperioden for den nye lokalplan i sommerhusområdet i Boderne er forlænget med en uge, oplyser regionskommunen.

Den oprindelige frist for høringssvar var sat til den 17. februar, men den er altså nu forlænget til 24. februar. Det skyldes ifølge planafdelingen, at Forsvaret via Erhvervsstyrelsen har gjort indsigelser mod planen om at ændre områdets status fra sommerhusaftaleområde til sommerhusområde. Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra Erhvervsstyrelsen.

I høringsfasen er der indtil videre indkommet 12 reaktioner fra beboere, sommerhusejere og den lokale grundejerforening i området. Mange af disse høringssvar tager afsæt i lokale brugeres frygt for at den nye lokalplan vil give mulighed for at øge den eksisterende byggeprocent, hvorved områdets oprindelige karakter vil blive påvirket i en i deres øjne uhensigtsmæssig retning.

Tirsdag den 11. februar – seks dage før høringsfristens udløb – modtog regionskommuens afdeling Udvikling og Byg under Center for Erhverv, Byg og Sekretariat endnu en indsigelse, som er af langt mere alvorlig karakter, idet den formentlig vil kunne underminere den nye lokalplan fuldstændigt.

I indsigelsen, der har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som afsender, hedder det blandt andet:

“Forsvarsministeriet kan ikke acceptere lokalplanforslaget, idet forslaget ikke er foreneligt med forsvarets nuværende og fremtidige brug af Raghammer Skydeterræn“.

Forsvaret påberåber aftale fra 1951

Indsigelsen refererer til en tinglyst overenskomst, som Bornholms Tidende er kommet i besiddelse af. I overenskomsten, der blev indgået i januar 1951 mellem det daværende Krigsministerium og gårdejer K.A. Munch, tidligere ejer af arealet der støder op til det militære øvelsesområde, hedder det i paragraf 1:

“Krigsministeriet erholder en stedsevarende ret til at afspærre omhandlede område ved skydninger, herunder artilleriskydninger, på Raghammer skydeterrain, således at al færdsel samt udendørs- og indendørs ophold af mennesker er forbudt indenfor de pågældende områder i afspærringsperioderne.“

Beboerne i Boderne er bekendt med denne overenskomst i praksis, idet militæret i dag sender SMS’er ud til sommerhusejerne og øvrige beboere i området i god tid forud for planlagte øvelser.

– Det står også inde på grundejerforeningens hjemmeside hvornår der er øvelse, fortæller Birger Jørgensen, der har haft sommerhus i området i 20 år.

Det er med andre ord almindelig kendt at Forsvaret har myndighed til at afspærre dele af sommerhusområdet i Boderne i forbindelse med øvelser.

I indsigelsen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse understreges det således at “Raghammer Skydeterræn er et meget vigtigt område for Forsvarsministeriet, idet området anvendes til uddannelse af soldater samt til soldater, der skal udsendes til internationale missioner“.

De sommerhuse der er beliggende tættest på skydeterrænet er omfattet af afspærringsaftalen. Grænsen for øvelsesområdet markeres af en sort- og gulstribet pæl i sandet, tæt på redningskransen. En rød bold hejses op i en mast, der er opstillet på parkeringspladsen ved indkørslen til sommerhusområdet, når der skydes.

Forsvarsministeriet modsætter sig endvidere lokalplanens velvillige indstilling til helårsbeboelse i området med henvisning til et såkaldt støjkonsekvensområde der omfatter hele det bebyggede område, inklusive Stærmose-butikkerne og restaurant- og ferielejlighedskomplekset Boderne1.

I indsigelsen hedder det således:

“Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan ikke acceptere, at lokalplanforslaget giver området status som sommerhusområde, herunder åbner mulighed for, at sommerhusene tillige kan anvendes til helårsbeboelse samt, at der kan opføres flere boliger inden for støjkonsekvensområdet.“

 

Dokumentation: Den tinglyste overenskomst fra 1951

“Paragraf 1

Krigsministeriet erholder en stedsevarende ret til at afspærre omhandlede område ved skydninger, herunder artilleriskydninger, på Raghammer skydeterrain, således at al færdsel samt udendørs- og indendørs ophold af,. mennesker er forbudt inden for de pågældende områder i afspærringsperioderne.

Paragraf 2

Afspærring vil ikke finde sted i tiden 15/6 – 15/8. Udenfor dette tidsrum vil man tilstræbe ikke at afspærre i de almindelige skoleferier, påske-, pinse- og juleferier samt om lørdagen fra kl. 13.00. Krigsministeriet påtager sig dog ingen forpligtelse til ikke at holde afspærret i sidstnævnte perioder.”